Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Näringslivets rapporteringsbörda ökar om förslaget till nya bestämmelser om skalbolag blir verklighet. Det säger Peter Lindstrand på PwC.
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.01.26

Nya regler om skalbolag ger ökad börda

Om två år ska nya bestämmelser gällande skalbolag träda i kraft, om allt går som planerat. Bestämmelserna bygger på ett förslag till EU-direktiv. Syftet är att hindra missbruk av skalbolag för att komma undan beskattning.

text:

Björn Dickson

– En följd blir att näringslivets rapporteringsbörda ökar, säger Peter Lindstrand, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och ordförande i FAR:s Strategigrupp Skatt, som arbetar med frågor kring företagsbeskattning på PwC i Stockholm.

ATAD är EU:s generella direktiv för att förebygga skatteflykt. Förkortningen står för Anti-Tax Avoidance Directive. Strax före jul presenterade EU-kommissionen ATAD 3 som gäller just skalbolag.

Peter Lindstrand. Foto: Knut Koivisto

De nya bestämmelserna är tänkta att gälla alla företag inom EU, oberoende av bolagsform. En del företag kommer att klassificeras som riskfall och omfattas av utökad rapporteringsplikt.

Det gäller företag som:

  • får minst 75 procent av sina inkomster från passiva eller finansiella tillgångar, till exempel ränta eller utdelningar
  • får större delen av de inkomsterna från en annan jurisdiktion eller som överför inkomsterna till en annan jurisdiktion
  • outsourcar sitt arbete med förvaltning och administration.

Alla de tre kraven ska vara uppfyllda för att företaget ska omfattas av utökad rapporteringsplikt. Men börsföretag är undantagna.

Peter Lindstrand säger att detta förslag till direktiv var väntat.

– Det kommer som ett led i EU:s redan tidigare annonserade och påbörjade arbete för att förhindra skatteundandraganden. Men det utgör samtidigt en inskränkning av företagens grundläggande rättigheter inom EU.

– Dessutom innebär direktivet, om det genomförs, att näringslivets rapporteringsbörda ökar, säger Peter Lindstrand.

Enligt förslaget är det företagen som ska ha bevisbördan.

– Om företagets rapportering inte visar att man uppfyller minsta tillåtna substans anses företaget utgöra ett skalbolag och har sedan rätt att motbevisa detta.

– Företaget ska då lägga fram bevisning för att affärsaktiviteterna görs i första hand av kommersiella eller affärsmässiga skäl, inte av skattemässiga skäl. Om företaget inte lyckas lägga fram sådan bevisning förlorar företaget rätten till EU:s fyra friheter. Då kommer företaget inte att kunna få ut ett skatterättsligt hemvistintyg. Bolaget får då en varning eftersom bolaget då kan betraktas som ett skalbolag, säger Peter Lindstrand.

EU:s fyra friheter är fri rörlighet för varor, fri rörlighet för tjänster, fri rörlighet för personer och fri rörlighet för kapital. Peter Lindstrand anser att det finns risk för att företag som inte är skalbolag ändå klassas som sådana.

– Visst är det så, och det kan ju gälla sådana bolag som satts upp till exempel för att få nödvändig finansiering från banker eller företag. Det kan vara företag som är etablerade för att kombinera flera investerares intressen eller ägande i underliggande bolag.

– För FAR och för oss auktoriserade skatterådgivare, liksom för näringslivet, är det viktigt att de regler som slutligt kommer att gälla i Sverige kan uppfattas som rättssäkra, med den tydlighet och den förutsebarhet som man kan kräva, säger Peter Lindstrand.

Han säger att för den som arbetar med dessa frågor på uppdrag av företag gäller det att vara tidigt påläst på det kommande regelverket.

– Det är viktigt att föra en initierad diskussion kring vad som eventuellt behöver justeras i struktur, organisation och affärsmodell för att undvika en oönskad rapporteringsbörda. Ta vid behov hjälp av erfaren och auktoriserad skatterådgivare i din analys, säger Peter Lindstrand.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

FAR har just nu förslaget på remiss.

Hans Peter Larsson, skatteexpert på FAR, säger att förslaget till nya bestämmelser visar på den tydliga trend som råder sedan några år för att motverka vad som uppfattas som skatteundandragande och för ökat fokus på hållbarhet och regelefterlevnad inom beskattningen.

– Värdet av auktorisationen för skatterådgivare ökar i takt med denna utveckling, säger Hans Peter Larsson.

De nya bestämmelserna är tänkta att träda i kraft 1 januari 2024.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare