Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2022.10.31

Vägledande domar om korttidsstöd

Att ett företag som har tagit emot korttidsstöd delar ut pengar till ägarna kan leda till att företaget tvingas betala tillbaka stödet. Det visar två färska domar från Högsta förvaltningsdomstolen.

text:

Björn Dickson

foto:

Getty Images

Båda domarna kom den 18 oktober. Den första domen gäller ett företag som i mars 2020, alltså i pandemins början, beslutade att lämna tre miljoner kronor i vinstutdelning till ägarna. Drygt tre veckor efter beslutet om vinstutdelning ansökte företaget om stöd för korttidsarbete från Tillväxtverket.

Men dagen innan företaget ansökte om stöd hade en extra bolagsstämma beslutat att återkalla hela utdelningen. Det innebar att när ansökan om stöd lämnades in hade bolaget 4,2 miljoner kronor i vinstmedel till förfogande. Summan kan ställas mot stödbeloppet som var 350 000 kronor.

Stöd på felaktig grund enligt Tillväxtverket

Eftersom bolaget hade beslutat att ge utdelning till ägarna krävde Tillväxtverket att få stödpengarna tillbaka.

Tillväxtverket tyckte att företagets beslut om vinstutdelning visade att företaget inte hade drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som det inte hade kunnat förutse eller undvika. Därför hade stödet lämnats på felaktig grund, hävdade Tillväxtverket.

Företaget överklagade och nu har frågan slutgiltigt avgjorts i Högsta förvaltningsdomstolen, HFD.

Domstolen skriver att storleken på utdelningen är betydligt större än stödbeloppet. Dessutom har bolaget haft ytterligare vinstmedel till förfogande. Därför hade bolaget, när det ansökte om stöd, en viss beredskap för att kunna klara oförutsedda nedgångar i ekonomin. Enligt lagens förarbeten är syftet med stödet inte att stöd ska gå till solida företag som har möjlighet att själva hantera plötsliga nedgångar i ekonomin, skriver HFD.

Rätt att kräva tillbaka stödet

Domstolen anser att Tillväxtverket har visat att bolaget har lämnat oriktig uppgift om sin ekonomiska situation. Därmed har bolaget gjort att stödet har lämnats på felaktig grund.

Tillväxtverkets beslut att återkräva stödet är därför riktigt, skriver HFD.

Den andra domen liknar den första. I april 2020 beviljade Tillväxtverket preliminärt stöd för korttidsarbete på 114 000 kronor till ett företag. Men bara drygt en vecka innan stödet beviljades beslutade bolaget att dela ut 200 000 kronor i vinstutdelning till ägarna. Bolagsstämman beslutade om utdelningen drygt en vecka efter det att personal hade permitterats.

Tillväxtverket krävde återbetalning av stödet och även här får myndigheten rätt. HFD skriver att Tillväxtverket har visat att företaget har lämnat oriktig uppgift om sin ekonomiska situation och därmed har bolaget orsakat att stöd lämnats ut på felaktig grund.

Välkomnar domstolens beslut

Totalt har Tillväxtverket beslutat om 3 460 återkrav till följd av vinstutdelning, enligt preliminära siffror från den 28 oktober.

HFD-domarna rör stöd under 2020. Reglerna kring vinstutdelning skärptes i den lagstiftning som ligger till grund för stödet 2021.

Daniel Schale, presskommunikatör på Tillväxtverket, välkomnar HFD:s avgöranden.

Daniel Schale, presskommunikatör Tillväxtverket

– Avgörandena visar att Tillväxtverket har hanterat frågan om vinstutdelning, under eller i nära anslutning till att ett bolag mottagit stöd, på ett korrekt sätt. Detta är naturligtvis mycket glädjande, säger Daniel Schale till Balans.

De två domarna blir vägledande.

– Då avgörandena är meddelade av Högsta förvaltningsdomstolen är de prejudicerande. Mot bakgrund av detta är lägre domstolar mer eller mindre bundna av Högsta förvaltningsdomstolens avgöranden. Avgörandena kommer således bli vägledande för hur lägre domstolar kommer att döma i liknande mål, säger Daniel Schale.

 

Läs mer: 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare