Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Expertfrågan

2024.05.15

Vad gäller för ägande av revisionsföretag?

Området ägande och struktur i revisionsföretag är omgärdat av flera mer eller mindre svårtolkade begrepp. Balans har tagit hjälp av Philip Lagerling, jurist på Revisorsinspektionen för att reda ut vad regelverket egentligen säger.

text:

Kristina Israelsson

foto:

Getty Images

1

Innebär begreppet ”naturligt samband” i 10 § revisorslagen att revisionsföretag kan äga andelar i verksamheter som bedriver verksamhet som har naturligt samband med revisionsverksamhet, till exempel en redovisningsbyrå?

Svar:

Nej, inte på detta ställe i lagstiftningen. Begreppet naturligt samband i 10 § tar sikte på syftet med innehavet, inte på den verksamhet som bedrivs i det företag som andelarna innehas i. Bestämmelsen ger en möjlighet för revisionsföretaget att i kapitalförvaltande syfte placera överlikviditet i exempelvis börsnoterade aktier. Revisionsföretaget kan dock äga så kallade ägarbolag i dess helhet enligt 11 § andra stycket. Dessa ägarbolag kan bedriva naturligt samband-verksamhet.

2

Ställs samma krav på ägarbolagen konsekvent i lagstiftningen?

Svar:

Synen och kraven på ägarbolag skiljer sig åt beroende på var de förekommer i revisionsföretagets struktur. Registreringsreglerna i 14 och 15 §§ innebär vissa lättnader eller undantag från verksamhetsreglerna i 10 och 11 §§ vid registrering av revisionsbolag.

3

Får ett aktiebolag registreras som revisionsbolag om revisorerna har det dominerande inflytandet och kontrollen i varje ägarled?

Svar:

Utspädningsregeln i 15 § andra stycket revisorslagen ska tillämpas genom en beräkning och inte en tolkning av det bestämmande inflytandet eller kontrollen. Ett aktiebolag får registreras som revisionsbolag endast om revisorernas direkta eller indirekta ägande i bolaget motsvarar mer än hälften av röstetalet enligt beräkningen. Detta är en matematisk beräkning som görs och ger ett kvantitativt utfall. Det är alltså på grund av utspädningseffekten inte nödvändigtvis tillräckligt att revisorer äger majoriteten av aktierna i varje led av en bolagsstruktur. Detta eftersom beräkningen ska göras av att revisorer ytterst har en majoritet av rösterna i det registrerade revisionsbolaget.

4

Spelar det allmänt sett roll om det är fråga om ett registrerat revisionsföretag eller inte, vid tolkning av reglerna i revisorslagen?

Svar:

Reglerna om hur ett registrerat revisionsföretag får ägas i 14 och 15 §§ är liberalare än reglerna om vad ett revisionsföretag får äga i 10 och 11 §§ är. Alla registrerade revisionsbolag är revisionsföretag men inte vice versa.

5

Kan mitt revisionsföretag ha extern verkställande direktör som inte är revisor?

Svar:

Verkställande direktören i ett revisionsföretag (11 § andra stycket p. 3) eller ett registrerat revisionsbolag (14 § andra stycket p. 2) ska vara revisor. Det är däremot möjligt att ansöka om undantag från yrkesverksamhetskravet, om arbetsbördan som verkställande direktör innebär att det inte går att arbeta minst halvtid med revisionsverksamhet.

6

Är begreppet ”naturligt samband” endast kopplat till revisionsföretaget eller får en revisor privat äga och bedriva andra bolag utanför "koncernen"?

Svar:

Det finns inte något generellt förbud för en revisor att ha ett privat ägande eller en privat näringsverksamhet. En revisor får dock inte bedriva förtroenderubbande sidoverksamhet enligt 25 § revisorslagen. Det är en bedömning av art och omfattning. Förhandsbesked kan sökas.

7

Kan jag äga mitt revisionsföretag (ej registrerat revisionsbolag) indirekt via ett holdingbolag i stället för direkt som privatperson?

Svar:

Ja, om holdingbolaget uppfyller kraven på ägarbolag i 11 § andra stycket.

8

Finns det några begränsningar kring vem eller vilka företag som får vara externa ägare? Måste de vara verksamma eller kan det vara allmänt riskkapital?

Svar:

Kraven på ägarbolag måste uppfyllas i 11 § om det är fråga om ägande i revisionsföretag eller i 14 och 15 §§ om det är ägande i registrerat revisionsbolag. Lagstiftaren har inte ställt upp något principiellt hinder mot riskkapital.

9

Är det något annat som är viktigt att ha med sig i bedömningen av frågor som berör ägande och struktur i revisionsföretag?

Svar:

Av betydelse vid bedömningen av dessa frågor kan vara om verksamheter är hel- eller delägda och om det bolag som granskas ligger ovanför eller nedanför det registrerade revisionsbolaget i strukturen.

 

Referenser:
Revisorsinspektionens tematillsynsrapport från 2022, Revisionsföretagens ägande och struktur

!

Ställ en fråga!

Som medlem kan du kostnadsfritt ställa frågor till FAR:s rådgivare. Frågorna kan gälla redovisning, revision och juridik. Det kan också vara frågor som rör din yrkesroll. 

.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare