Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Jämfört med remissen har Bokföringsnämnden tagit till sig en del av FAR:s kommentarer, säger Christian Stralström, redovisningsspecialist på PwC och FAR:s representant i BFN.
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.12.20

Nytt allmänt råd för BRF:er beslutat i BFN

Det blir obligatoriskt för bostadsrättsföreningar att upprätta kassaflödesanalys. Det är följden av det nya allmänna råd som Bokföringsnämnden har beslutat om. Enligt det nya allmänna rådet ska en bostadsrättsförenings årsredovisning visa om föreningen är eller inte är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen. Hos BFN finns också ett förslag om att bostadsrättsföreningar ska tillämpa K3 från och med 2025.

text:

Björn Dickson

Bokföringsnämnden beslutade den 12 december om ett nytt allmänt råd för bostadsrättsföreningar. Det allmänna rådet ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2022.

– För de revisorer som reviderar bostadsrättsföreningar är det viktigt att sätta sig in i det nya allmänna rådet. Det säger Christian Stralström, redovisningsspecialist på PwC och FAR:s representant i BFN.

Tidigare har det inte funnits något allmänt råd för just bostadsrättsföreningar. Genom lagen ställs krav på att en bostadsrättsförening ska inkludera en kassaflödesanalys i sin årsredovisning

Ställning och resultat

Lagen kräver också att information ska lämnas i förvaltningsberättelsen om nyckeltal som kan underlätta förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat, däribland:
• årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
• skuldsättning per kvadratmeter
• sparande per kvadratmeter
• räntekänslighet
• energikostnad per kvadratmeter

– Om verksamhetens resultat innebär en förlust ska bostadsrättsföreningen också lämna en upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjligheter att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden, säger Christian Stralström.

BFN har anammat FAR:s kommentarer

Utöver de nyckeltal som krävs av lagen kräver det allmänna rådet att årsredovisningen ska ge följande information i förvaltningsberättelsen:
• om föreningen är eller inte är privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen
• om föreningen innehar marken med tomträtt eller med äganderätt
• om föreningens fastighet eller tomträtt har del i en samfällighet
• om föreningen har eller inte har en aktuell underhållsplan

Dessutom innehåller vägledningen krav på ytterligare nyckeltal som ska presenteras, till exempel skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt samt årsavgifternas andel i procent av de totala rörelseintäkterna. Vägledningen innehåller sedan mer vägledning om hur de olika nyckeltalen ska beräknas.

– Jämfört med remissen har BFN tagit till sig en del av FAR:s kommentarer. Till exempel har det föreslagna nyckeltalet Soliditet tagits bort, eftersom det enligt FAR inte ger så stor praktisk nytta, utan snarare kan ge läsaren en felaktig uppfattning om föreningens ekonomiska ställning jämfört med andra bostadsrättsföreningar, säger Christian Stralström.

BFN har också förtydligat att informationen om nettoomsättningens fördelning ska lämnas i not baserat på samma kategorier som FAR har föreslagit.

– Nyckeltalet ”skuldsättning per kvadratmeter” har tydliggjorts efter bland annat påpekanden från FAR i remissomgången, säger Christian Stralström.

Hur kommer det nya allmänna rådet att påverka FAR:s medlemmar?

Christian Stralström, redovisningsspecialist på PwC och FAR:s representant i BFN.

– För de revisorer som reviderar bostadsrättsföreningen är det viktigt att sätta sig in i det nya allmänna rådet, eftersom det innehåller vägledning på områden som tidigare inte har varit normgivna, säger Christian Stralström.

Hur påverkas bostadsrättsföreningarna?

– Bostadsrättsföreningarna behöver se till att de kan ta fram de nyckeltal som krävs. I de flesta fall bör inte detta vara så svårt eftersom nyckeltalen baseras och beräknas på sådana grunder som bostadsrättsföreningen förväntas ha tillgång till. Genom kravet på upplysning blir det också tydligt om bostadsrättsföreningen har en aktuell underhållsplan eller inte. Här kanske lagens krav leder till en praktisk effekt att styrelsen verkligen ser till att belysa dessa frågor.

Finns det något mer som är viktigt att framhålla i sammanhanget?

– Hos BFN finns ett förslag om att bostadsrättsföreningen ska tillämpa K3 från och med 2025. Det skulle i så fall innebära att de bostadsrättsföreningar som i dagens läge tillämpar K2 behöver göra en analys över sin byggnad för att göra en komponentuppdelning, något som kan kräva tid och resurser. Frågan om bostadsrättsföreningar ska in i K3 eller inte kommer inte vara avgjord förrän tidigast till sommaren 2024, säger Christian Stralström.

utgiven av

Ansvarig utgivare