Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.09.29

Ny standard ska göra det enklare för mindre företag

Efter åtta års arbete har LCE antagits, en separat standard för mindre företag. Nu påbörjas arbetet med att implementera standarden och anpassa den till svenska förhållanden.

text:

Eric Widegren

Den internationella standardsättaren IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) har antagit en ny revisionsstandard för mindre komplexa bolag, LCE (Less Complex Entities). Beslutet togs på IAASB:s styrelsemöte den 22 september.

– FAR och de andra nordiska revisorsorganisationerna har länge drivit frågan om en egen standard för mindre komplexa företag. Nu finns det en standard på plats vilket måste ses som en stor framgång, säger Björn Irle, auktoriserad revisor, som deltagit i arbetet på FAR.

Björn Irle. Foto: Christian Gustavsson

Nya möjligheter för revisorer

Den nya standarden kan komma att påverka många revisorers vardag. Många mindre revisionsbolag kommer förmodligen bara att arbeta med LCE-standarden i framtiden. IAASB har gjort vissa förtydliganden om vilka bolag som kan granskas enligt ISA för LCE. Eftersom förutsättningarna skiljer sig mycket åt mellan olika länder blir det dock upp till varje land att sätta egna beloppsgränser.

För revisionsbyråerna kommer det att krävas en investering i både tid och pengar. Det kommer att behövas utbildning av personal som ska arbeta med den nya standarden. En annan viktig uppgift för revisionsbolagen blir att säkerställa att revisionssystemen är kompatibla med ISA för LCE.

–  Globalt sett är över 90 procent av alla företag små eller medelstora. De förtjänar verkligen ett eget fokus och en separat standard. Vad man dock ska komma ihåg är att tillämpningen av standarden är frivillig. IAASB:s godkännande av standarden är bara ett första steg. Nu måste tillsynsmyndigheten, i vårt fall Revisorsinspektionen, godkänna att den får användas. Därefter är det upp till branschen att ta vara på denna möjlighet och så snart som möjligt börja tillämpa den, säger Helene Agélii, generalsekreterare för NRF.

Annons

LCE-standarden har i grunden lika hög grad av säkerhet som ISA. Däremot har det tagits bort moment i revisionen som inte är tillämpliga för mindre komplexa företag. Den stora förändringen är dock att ISA för LCE har en struktur som följer revisionsprocessen vilket gör den mer lättillgänglig och förhoppningsvis leder till en mer effektiv revision.

En handbok för revision

En person som har varit engagerad i frågan ända sedan start är Erik Emilsson, auktoriserad revisor och ordförande på Revideco. Enligt honom finns det mycket som är positivt med den nya standarden.

Erik Emilsson. Foto: Karin Björkquist

– Den stora fördelen med LCE-standarden är att den är överskådlig och pedagogiskt utformad. Det går att följa revisionens process från A till Ö. Om standarden används på rätt sätt blir det en perfekt handbok i konsten att göra revision i mindre bolag, säger Erik Emilsson.

LCE-standarden är principbaserad och innehåller färre anvisningar. Det gör att den blir lättare att ta till sig och använda i revisionen. Samtidigt ställer det högre krav på revisorns kompetens.

– Den nya standarden gör jobbet roligare. Det blir lättare att se helheten och veta att man har gjort tillräckligt för att leva upp till kraven. Revisorn kommer att bli tryggare i sin roll och i sina bedömningar. Allt detta kommer att leda till en bättre revision, säger Björn Irle.

Lång resa från start till mål

Redan 2015 började NRF och de nordiska länderna arbeta för en ny standard för mindre företag. Målet var att komma bort från detaljstyrningen i ISA, som framför allt är anpassad för de största bolagen. 2017 lyckades man få upp frågan på IAASB:s agenda.

– Det har varit en lång resa och jag är otroligt glad att vi har kommit i mål. Jag är stolt över Nordens roll, säger Helene Agélii.

Helena Agélii. Foto: Gabriel Liljevall

Arbetet med att implementera standarden och anpassa den till svenska förhållanden är påbörjat. FAR har inlett en dialog med Revisorsinspektionen om acceptans av ISA för LCE som god revisionssed i Sverige.

Kan göra stor nytta

Erik Emilsson menar att den nya standarden har potential att göra stor nytta för näringsliv och samhälle. En förutsättning är att implementeringen blir lyckad.

– Min förhoppning är att det utvecklas en enklare praxis för LCE än den vi idag har för ISA. Det blir en viktig uppgift för FAR, Revisorsinspektionen och resten av branschen. Detta är helt avgörande om vi ska få ett regelverk som verkligen gör nytta för mindre företag, säger Erik Emilsson.

Men även om tongångarna är positiva har det funnits vissa invändningar. Det handlar bland annat om att det ursprungliga förslaget inte kunde tillämpas på koncernrevisioner. Det har ändrats och mindre komplexa koncerner kan granskas enligt den nya standarden. FAR hade även önskat att kraven på dokumentation var tydligare.

– Vi hade gärna sett att standarden varit tydligare om kraven på dokumentation
av revisorns ställningstaganden. Vad är tillräcklig dokumentation? Det vore bättre att låta revisorn avgöra vad som måste dokumenteras. Här kommer branschen att behöva utveckla praxis, säger Björn Irle.

 

Läs mer:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare