Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Karriär

2023.10.12

Mindre byråer upplever underläge i rekrytering

Avsaknad av fler oberoende revisionsverktyg. Stress kring efterlevnaden av regelverket kring penningtvätt. Svårigheter att konkurrera med Big 8 om unga talanger, men å andra sidan goda förutsättningar att behålla de medarbetare man har. Det var några saker som framkom när Revisorsinspektionen, RI, hade rundabordssamtal med mindre revisionsföretag.

text:

Dan Håfström

Revisorsinspektionen har genomfört rundabordssamtal med ett 20-tal små och medelstora revisionsföretag. Samtal hölls vid fem tillfällen, dels på plats i Jönköping, Stockholm och Falun, dels digitalt med revisorer från Skellefteå och Malmö och näraliggande orter.

Totalt deltog ett 20-tal revisorer från 18 revisionsföretag. Patrik Israelsson, revisionsdirektör på RI, ser samtalen som en viktig kontaktyta.

– För oss på Revisorsinspektionen är det värdefullt att få information om hur de mindre revisionsföretagen upplever sin situation och vilka förutsättningar och utmaningar de har. De större byråerna har vi mer regelbunden kontakt med genom bland annat kvalitetskontrollerna och årliga möten, men de mindre revisionsföretagen träffar vi annars mest i samband med tillsynsärenden, vilket inte är ett idealiskt tillfälle att lära känna varandra bättre, så rundabordssamtalen har en viktig funktion, säger Patrik Israelsson.

Vilka utmaningar lyfter de mindre byråerna vad gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling?

– De upplever att de är i underläge gentemot de större. De mindre har svårt att vara proaktiva och veta precis hur många de har behov av att anställa långt fram i tiden, medan de större vet att de kommer behöva ett stort antal nyexaminerade och bearbetar studenterna med information och aktiviteter under hela deras studietid. Uppfattningen hos flera mindre är att de större attraherar de bästa talangerna vilket i vissa fall ger en känsla av att de mindre får nöja sig med det som ”blir över”. Vissa av de mindre uttrycker också oro över tuffa kundskyddsklausuler vilket försvårar rekrytering av seniora medarbetare som tidigare arbetat på andra byråer.

Men har inte de mindre byråerna andra kvaliteter som de kan dra fördel av i rekryteringsprocessen?

– De mindre revisionsföretagen anser att de har stora fördelar i form av korta beslutsvägar och ett närmare ledarskap, vilket skapar goda förutsättningar att få behålla sin personal, men det underlättar inte rekryteringen särskilt mycket, då uppfattningen är att de allra flesta studenter söker sig till någon av de största byråerna som har de ”bästa” varumärkena.

Vilka möjligheter har de mindre byråerna för kompetensutveckling?

– De upplever att det svårt att utveckla ny spetskompetens – vilket exempelvis kan ha påverkan på möjligheterna att kunna ta sig an revision av noterade bolag. Vad gäller utbudet på utbildning är de mindre byråerna ganska eniga om att FAR:s kursutbud fram till auktorisation är bra. Därefter går meningarna isär. Vissa anser att kursutbudet är bra, andra anser att vidareutbildningen som erbjuds efter auktorisation är för enformig och repetitiv. Flera av byråerna anser det också som problematiskt att det finns få alternativ för utbildning på marknaden samtidigt som de själva är för små för att kunna ta fram egna utbildningar.

De små och medelstora revisionsföretagen lyfte också bristen på konkurrerande revisionsverktyg, varför ses det som ett problem?

– I dagsläget finns egentligen bara två programvaror som de mindre revisionsföretagen använder: Hogia Audit och Wolters Kluwer Revision. Många av de mindre byråerna önskar att det skulle finnas fler alternativ på den öppna marknaden och vill ha effektivare verktyg med fler funktioner, mer likt de verktyg som de större byråerna utvecklar. Detsamma gäller verktyg för transaktionsanalys. Samtidigt, och något motsägelsefullt, var det inte någon byrå som uttryckte direkt oro över att bli frånsprungen av de större byråerna vad gäller användning av digitala verktyg i revisionen.

Har RI utifrån samtalen någon uppfattning om hur små och medelstora revisionsföretag påverkas av resursbristen som uppstår när de större företagen lämnar en ort/område/region?

– Direkt upplevd brist på revisorer uppfattade vi enbart fanns i delar av Norrland. Upplevelsen bland de mindre är att de får en konkurrensfördel när de stora företagen lämnar ett område. Uppfattningen är också att de mindre byråernas kunder värderar den geografiska närheten till sin revisor högt.

Var regelverket och tillsynen kring penningtvätt något som togs upp under samtalen?

– Ja, vår jurist som var med på mötena fick ägna mycket tid åt att diskutera penningtvätt och den tillsyn som bedrivs på området. Det finns en stor stress bland byråerna kring vad och hur de ska dokumentera för att beskriva sina åtgärder kring penningtvätt på ett tillfredsställande sätt. Många av de medverkande byråerna är kombibyråer som vad gäller penningtvätt står under länsstyrelsens tillsynsansvar. Många byråer anser att länsstyrelsens sanktionsavgifter är väldigt höga.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare