Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.05.17

LCE – det här är på gång

För att hitta en bra väg framåt i frågan om LCE, förslaget till ny standard för revision av mindre komplexa företag, hölls en rundabordskonferens i Paris i maj. Även FAR medverkade. Här är de viktigaste punkterna.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

På konferensen i Paris var det två huvudfrågor som diskuterades utifrån de svar som kommit in till Audit and Assurance Standards Boards (IAASB).

Dels bredden på bolag som kan använda LCE-standarden. Dels inom vilka områden det skulle kunna gå att begränsa antalet krav i standarden. .

Mest diskussioner blev det kring bedömningen av de kvalitativa kriterierna för komplexitet. I många remissvar lyftes frågan om att införa kvantitativa gränser, exempelvis omsättning, balansomslutning, antal anställda och antal ägare, för att tillämpa den föreslagna standarden.

Hur kan då standarden anpassas till just mindre komplexa företag? De områden som lyftes fram i diskussionerna var främst kring riskanalysen (ISA 315 omarbetad 2019), redovisningsmässiga uppskattningar (ISA 540) och dokumentationskrav (ISA 230).

145 inlämnade svar

Det var i januari 2022 som FAR lämnade sitt svar på IAASB:s förslag till ny standard för revision av mindre komplexa företag.

Totalt 145 individuella svar har lämnats till IAASB. Närmare två tredjedelar av svaren kommer från revisionsbyråer/-nätverk och olika branschorganisationer, såsom FAR.

Till vissa delar är svaren IAASB fått in samstämmiga, i andra delar är de mer spretiga. Generellt kan sägas att revisorer är mer positiva, medan de som ska övervaka revisorerna är något mer skeptiska.

Arbetsgruppen för revision av LCE som har tagit fram utkastet till standard ska nu presentera ett förslag på arbetet framåt. Det baserat på alla svar som kommit in under remissperioden, diskussionerna vid konferensen i Paris och möten med andra intressenter.

Vid sitt möte i juni ska IAASB:s styrelse diskutera och besluta om det fortsatta arbetet med standarden för revision av mindre komplexa företag.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare