Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.06.20

K2 och K3 kan stå inför stora förändringar

Bokföringsnämnden, BFN, föreslår att alla bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar samt företag med utländska filialer inte längre får tillämpa K2 utan i stället hänvisas till K3. Dessutom kommer företag som har transaktioner som inte täcks av K2 att behöva gå över till K3.

text:

Dan Håfström

Många av dessa förändringar har sin grund i BFN:s uppföljningsarbete där nämnden begärt in synpunkter på hur K2 och K3 har fungerat hittills. FAR är en av de instanser som har skickat in synpunkter och som också kommer att svara på remissen.  

BFN:s utkast till uppdaterade K2 och K3 är för närvarande ute på remiss. Balans kommer att i en serie av artiklar belysa olika delar av förslagen. Den första artikeln behandlar tillämpningsområdet för K2 som, utifall att förslaget går igenom, kommer att förändras väsentligt i och med att den krets av företag som kommer att få tillämpa K2 kommer att bli mindre. Sammanfattningsvis föreslår BFN att alla bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar samt företag med utländska filialer inte längre får tillämpa K3 utan i stället hänvisas till K3. Dessutom kan företag som har transaktioner som inte täcks av K2 behöva gå över till K3. 

Eva Törning, redovisningsspecialist på Grant Thornton är medlem av FAR:s Operativa grupp för Finansiell Rapportering och ingår i den arbetsgrupp som arbetar med FAR:s remissvar, beskriver syftet med förändringarna som ett sätt att behålla K2:s karaktär.
– Det finns två vägar att gå. Antingen lägger man in fler företeelser i K2 för att alla företag som i dag tillämpar K2 ska kunna hittar svaret i K2 eller så låter man bli att lägga till områden och för i stället över företagen till K3 som täcker dessa områden. Såväl arbetsgruppen som FAR:s Operativa grupp anser att BFN gör rätt som vill flytta över företag till K3 i stället för att göra K2 mer komplext och väldigt mycket större. Att göra K2 större och mer komplext skulle förfela syftet med att ha ett förenklat regelverk, säger Eva Törning.  

Eva Törning. Foto: FAR

Den största föreslagna förändringen är att alla bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar inte längre ska få tillämpa K2 utan i stället redovisa enligt K3. Det betyder framför allt att föreningarna ska göra en komponentindelning av sina byggnader. Dessutom finns det nu ett lagkrav att alla bostadsrättsföreningar ska upprätta kassaflödesanalys.
– Lagstiftaren har genom ändringar i bostadsrättslagen strävat efter att öka skyddet för en förenings medlemmar och presumtiva medlemmar. BFNs arbete uppfattar vi som en naturlig fortsättning på detta. Vi tycker att den föreslagna förändringen kan öka medlemmarnas förståelse för ekonomin i bostadsrättsföreningar. Kassaflödesanalysen visar hur stor del av exempelvis investeringar som finansieras av medlemmarna själva och avskrivning per komponent gör att resultaträkningen innehåller alla kostnader inklusive en beräknad förslitning av föreningens byggnad, säger Eva Törning. 

Enligt Borätt Forum finns det cirka 30 000 aktiva bostadsrättsföreningar i Sverige. De utgör en stor kundgrupp för landets redovisningskonsulter och revisorer. En följd av förändringen blir att många redovisningskonsulter och revisorer som tidigare mest arbetat med K2 nu kommer att behöva sätta sig in i K3. Eva Törning berättar att FAR för närvarande diskuterar behovet av utbildning.  

– Troligen så kommer många redovisningskonsulter och revisorer känna ett behov av att lära sig mer om K3. En övergång till K3 kan innebära å ena sidan att redovisningen samt upprättande av årsredovisningen blir lite mer tidkrävande och annan kunskap än enligt K2. Å andra sidan är det lättare att koppla underhållsplanen till byggnadens komponenter, säger Eva Törning.  

BFN har även föreslagit att andra grupper som i dag kan tillämpa K2 i framtiden ska in i K3. Det rör sig om företag med utländska filialer, företag med väsentliga uppskjutna skatter, företag vars huvudsakliga tillgång är en eller flera byggnader med betydande komponenter som har väsentligt olika nyttjandeperioder eller företag som har väsentliga transaktioner som är säkrade på annat sätt än som anges i K2. 

En viktig gränsdragning är att riktigt små företag, det vill säga de som faller under gränsen för revisionsplikt, alltid får tillämpa K2. 

 

Fler artiklar om förändringarna av K2 och K3 kommer längre fram under året i Balans. I höst kommer även Rekopodden att ägna sig åt ämnet. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare