Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Debatt

2023.06.13

FAR gör gemensam sak med Svenskt Näringsliv mot IFRIC Agenda Decisions

IFRS Interpretations Committee publicerar löpande svar på redovisningsfrågor, så kallade IFRIC Agenda Decisions. FAR är kritisk till att Agenda Decisions inte är föremål för en grundlig due process och förespråkar i stället att klargöranden ska hanteras genom ändring av IFRS eller genom IFRIC interpretations.

text:

FAR:s Strategigrupp Redovisning

IFRS Interpretations Committee, IFRS IC, publicerar löpande svar på inkomna redovisningsfrågor på hemsidan samt i sitt nyhetsbrev ”IFRIC Update”. Svaren som tas fram genom en mycket snabb process, benämns Agenda Decisions. Beslut fattas huruvida redovisningsfrågan föranleder att ett projekt läggs till IASBs agenda för ny eller ändrad IFRS eller om frågan kan lösas inom ramen för befintliga IFRS och då antingen bli ett IFRIC Interpretation eller ett Agenda Decision. I de flesta fall anses befintliga IFRS innehålla tillräcklig vägledning och då publicerar IFRS IC en omfattande motivering och förklaring av hur IFRS ska tolkas och tillämpas på redovisningsfrågan, i form av ett Agenda Decision, vilket IFRS Foundation anser blir bindande för alla företag som tillämpar IFRS. Agenda Decisions har under senare år publicerats i mycket snabb takt och det finns nu närmare 400 beslut. FAR och Svenskt Näringsliv är kritiska till att Agenda Decisions inte är föremål för en grundlig due process för att undvika oförutsedda konsekvenser och förespråkar att klargöranden istället ska hanteras genom ändring av IFRS eller genom IFRIC interpretations.      

Varför måste man ha koll på alla Agenda Decisions?

Under senare år har det skett en dramatisk ökning av redovisningsfrågor riktade till IFRS IC. Kommittén beslutar om frågorna föranleder ändring av IFRS-standards, blir ett tolkningsmeddelande (IFRIC) eller Agenda Decision. Om Kommittén kommer fram till att befintliga standards redan innehåller nödvändig vägledning, publiceras beslutet på IFRS ICs hemsida som ett nyhetsbrev. Det publicerade beslutet, benämnt Agenda Decision, innefattar en ofta omfattande motivering och förklaring av hur befintliga IFRS ska tolkas och tillämpas.  

Första publiceringen av ett Agenda Decision är preliminärt, tentative Agenda Decision (TAD), och ger intressenter 60 dagar för att inkomma med synpunkter innan IFRS IC publicerar slutligt Agenda Decision. När slutligt beslut är publicerat, blir det i princip bindande som enda möjliga tolkning av befintliga IFRS utifrån IFRS Foundations syn på enhetlig tillämpning av IFRS. Beslutet träder ikraft och ska tillämpas omedelbart, eller åtminstone snarast, av berörda företag. För många bolag kan Agenda Decisions innebära krav på omfattande förändringar av tillämpade redovisningsprinciper som från fall till fall måste bedömas om det utgör rättelse av fel, ny princip eller ny bedömning i enlighet med IAS 8.  

Syftet med publicering av Agenda Decisions är att skapa en enhetlig tillämpning av IFRS, egentligen inte att svara på mottagna frågor från enskilda intressenter. Agenda Decisions får inte lägga till eller ändra krav i IFRS-standards, utan ska ge nödvändiga ”insikter” hos läsare av Agenda Decisions så att de rätt förstår hur IFRS ska tolkas så som IFRS IC föreskriver.  

FAR och Svenskt Näringsliv kritisk till systemet med IFRIC Agenda Decisions

FAR och Svenskt Näringsliv är kritisk till att Agenda Decisions blivit en del av den tvingande normgivningen för snabbreglering av tillämpningsfrågor rörande IFRS. Skälen sammanfattas i följande punkter:

  • Principbaserade IFRS tillförs ett obligatoriskt lager av regelbaserad normgivning i Agenda Decisions 
  • Ofullständig ”due process” ifråga om Agenda Decisions utan grundlig konsekvensanalys med oförutsedda effekter 
  • Osystematiskt urval av redovisningsfrågor att reglera genom Agenda Decisions respektive ändring av standards med förtydliganden 
  • Oklarheter i hur Agenda Decisions ska tolkas och vilka analogier som ska göras  
  • Betungande för intressenter att hålla sig uppdaterade – räcker inte med IFRS inklusive IFRIC Interpretations utan även för närvarande närmare 400 Agenda Decisions och antalet ökar ständigt 

Exempel på kontroversiella och bristfälliga Agenda Decisions är publicerade dokument om redovisning av molnbaserade lösningar (cloud computing) med förändring av hur kontroll över en vara eller tjänst ska tillämpas. Ett hastverk som lett till oändliga dispyter om tolkning och tillämpning. Detta beslut förefaller ha skapat större skillnad i praktisk tillämpning än vad som förelåg innan. IFRS ICs bedömning innebar att nästan alla berörda hade redovisat fel och måste ändra sina principer. 

Agenda Decisions ändrar inte IFRS, utan ger användare av IFRS förklaringar och insikter om hur IFRS standards ska tolkas. Detta är ett tecken på att standarden behäftas med brister som inte bör hanteras genom en hastig lappning och lagning från IFRS IC genom Agenda Decision. 

IFRS IC utfärdar i praktiken inte längre några tolkningsmeddelanden, IFRIC Interpretations. IFRIC Interpretations är föremål för en relativt grundlig due process med tillhörande remissbehandling. Beslutade nya uttalanden kännetecknas av ikraftträdande rimligt långt fram i tiden och ofta även särskilda övergångsregler. Skillnaden i syfte mellan IFRIC Interpretations och Agenda Decisions är hårfin men med den viktiga skillnaden att Interpretations mer ödmjukt inser att befintliga standards inte är tillfyllest för tolkning och tillämpning medan Agenda Decision konstaterar vad som är rätt tolkning och att annan tolkning är felaktig och måste rättas till omgående hos berörda företag. 

IASBs Annual Improvements av befintliga standards används av IASB för att på ett systematiskt sätt justera och förtydliga standards. I dessa konstateras ofta att standards i vissa avseenden är otydliga och kan tolkas olika, många gånger i en ganska förlåtande ton där man kan tycka att det är ganska uppenbart hur standarden ska tolkas. Annual Improvements genomförs årgångsvis och kan därför ta flera år från projektstart till ikraftträdande av ändrad standard. 

IASB har genom sin konstitution möjlighet att snabbt ändra och förtydliga standars om akut behov uppstår. Det har vi sett i samband med att IFRS 16 Leasingavtal ändrades under covid-pandemin och hur IAS 12 Inkomstskatter ändrats för att hantera International Tax Reform – Pillar Two Model Rules om global minimiskatt. 

FAR anser att klargöranden av IFRS ska ske genom befintliga processer för ändringar av standards eller genom användning av IFRIC Interpretations med därtill hörande due process med krav på gedigen konsekvensanalys.  

Vad gör FAR och Svenskt Näringsliv åt problemet? 

FAR samarbetar med Svenskt Näringsliv för att approchera IFRS Foundation, IASB, EU-Kommissionen, EFRAG och ESMA för att få gehör för en ändamålsenlig metod för att hantera oklarheter ifråga om tillämpning av IFRS-standards. 

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare