Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.09.13

Experten: Ny skatt blir enorm börda

Den nya globala minimiskatten kan drabba näringslivet hårt. Skatteexperten Peter Lindstrand råder branschen att inte vänta med förberedelserna utan att inleda dialogen med kunderna så snart som möjligt.

text:

Björn Dickson

– Det är en enorm börda som läggs på näringslivet. Tiden får utvisa om det är värt mödan. Det säger Peter Lindstrand, ordförande i FAR:s strategigrupp Skatt och expert i utredningen om den planerade minimiskatten.

Den 31 augusti beslutade regeringen om en lagrådsremiss om den nya skatten.

Förslaget gäller en minimibeskattning på 15 procent av en koncerns vinst och ska omfatta företag som ingår i nationella eller multinationella koncerner med en årlig intäkt motsvarande minst 750 miljoner euro.
Den nya globala minimiskatten ska bli verklighet den 1 januari 2024. Men många remissinstanser är kritiska, däribland FAR och Finansinspektionen. Vi ställde några frågor till Peter Lindstrand.

Hur vill du kommentera det remitterade förslaget rent allmänt?

– Jag konstaterar att vi nu har ett i princip komplett förlag till särskild lag om tilläggsskatt, men med procedurregler föreslagna att införas i skatteförfarandelagen. Förslaget följer i princip de förslag som tagits fram av utredningen och regeringen i departementspromemorian. Men det görs vissa avvikelser och förtydliganden.

– En viktig ändring är att det definieras vad som avses med begreppet redovisat resultat. Det förtydligas att detta avser en enhets redovisade resultat justerat i enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpas vid upprättande av koncernredovisningen, dock utan koncerninterna elimineringar.

– Det är också viktigt att man är tydlig med att OECD-akterna ska ses som tolkningsdata i samband med tillämpningen av de nya reglerna, i den mån det håller sig inom ramen för EU-direktivet, och att den fortsatta internationella utvecklingen kan leda till kommande justeringar av regleringen.

Annons

– I lagrådsremissen föreslås också att den nationella tilläggsskatten har företräde före den internationella skatten och att varje enhet är skattskyldig för den nationella tilläggsskatten. Bedömningen av om en enhet är lågbeskattad görs dock samlat för samtliga enheter i Sverige.

– Vi har fått gehör för vissa justeringar av Safe harbour-reglerna och det är bra. Men jag tycker att inordnandet av procedurreglerna i skatteförfarandelagen tyvärr har lett till att viktiga förslag från utredningen för en större rättssäkerhet har slopats. Detta gäller till exempel det föreslagna kravet på särskilt kvalificerad handläggare i vissa fall och att det skulle krävas eftertaxeringsgrund för en omprövning av beslut om tilläggsskatt.

– Dessutom anser man numera att denna skatt också skall kunna vara föremål för företrädaransvar, något som inte har föreslagits tidigare. Det blir viktigt att fortsätta att bevaka rättssäkerheten på området.

Hur ser du på möjligheterna att ta ut en sådan skatt, rent praktiskt?

– I Sverige lär utfallet i tillkommande skatt bli rätt begränsat, även om näringslivet rent praktiskt drabbas hårt av compliancebördan i regelsystemet.

Vilka fördelar ser du med förslaget?

– Sverige har som medlem i EU åtagit sig att införa regelpaketet, och eftersom större svenska koncerner, eller svenska bolag i internationella koncerner, kommer att beröras av detta globalt är det ju en fördel om regelsystemet kan införas likformigt även i Sverige.

Peter Lindstrand. Foto: Knut Koivisto

Vilka nackdelar ser du med förslaget?

– En stor nackdel nu är just den enorma regelbörda och kostnad som anpassning och investeringar i stödsystem med mera som läggs på näringslivet för att söka åstadkomma denna harmonisering av företagsbeskattningen internationellt.

– Det är ett enormt och ingripande tag som tagits och tiden får utvisa om det var värt mödan.

Hur anser du att revisorer och rådgivare bör agera för att tillvarata sina kunders intressen på bästa sätt?

– Som vi sagt förut bör revisorer, rådgivare och inte minst deras kunder snarast läsa in sig på regelverket som ska träda i kraft redan till årsskiftet. De bör förbereda sig på det arbete som krävs för att möta de krav som regelsystemet ställer.

Vad kan FAR göra för att göra det bästa möjliga av situationen?

– Vi har ju medverkat med expert i utredningen, och FAR har också lämnat ett tidigare remissyttrande, men mer arbete har sedan gjorts kring det nu slutliga förslaget på Finansdepartementet.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare