Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.05.12

Emil Frennberg: Inga avgörande förändringar

Den 20 april sa riksdagen ja till en ny momslag. En avsikt är att den nya lagen ska tydliggöra vad som gäller när ideella föreningar säljer tjänster internt. Men från flera håll hörs skepsis. Emil Frennberg på Deloitte tror inte att det blir någon större skillnad.

text:

Björn Dickson

– Tyvärr tror jag inte att den här nya skrivningen kommer att leda till några avgörande förändringar. Många berörda organisationer hade nog hoppats på större möjligheter att undanta inköp av tjänster inom allmännyttiga organisationer från moms, än vad den här relativt begränsade ändringen medger, säger Emil Frennberg, Director Tax & Legal Indirect Tax på Deloitte.  

Riksdagsbeslutet innebär en anpassning till EU:s mervärdesskattedirektiv. 

– Skatteverket anser att man redan tolkar dagens lagstiftning i enlighet med momsdirektivets formulering som innebär att en tillämpning av undantaget förutsätter att det inte kan befaras vålla snedvridning av konkurrensen, och inte den lite mer begränsade svenska formuleringen om att undantaget förutsätter att tjänsterna normalt inte tillhandahålls av någon utanför gruppen, säger Emil Frennberg. 

– Jag tror inte att den nya skrivningen leder till avgörande förändringar, säger Emil Frennberg på Deloitte. Foto: Alex Blext

Tror du att den nya lagen löser problemet med gränsdragning, så att till exempel ideella föreningar kan beviljas momsfrihet utan att konkurrensen snedvrids? 

– Gränsdragningsproblematiken kommer, som jag bedömer det, att kvarstå. Det här är ett relativt svårt område med flera villkor, utöver rekvisitet om snedvridning av konkurrensen, som måste vara uppfyllda för att tjänsterna ska kunna undantas från moms. 

– Men det är självfallet bra att vi nu får en lagstiftning vars ordalydelse bättre ansluter till EU:s momsdirektiv och där man inte är hänvisad till att göra en så kallad EU-konform tolkning av konkurrenssnedvridningsrekvisitet i den svenska lagtexten. Sedan ligger det i sakens natur att ett undantag från moms i någon mån alltid kommer att vara konkurrenssnedvridande i förhållande till andra aktörer som är skyldiga att ta ut moms på sina tjänster. 

Vilket är ditt råd till revisorer och rådgivare? 

– Jag tror att det är viktigt att vara medveten om att det här inte är någon uppenbar förändring i praktiken. Den konkreta innebörden i det enskilda fallet av den ändrade lydelsen av konkurrenssnedvridningsrekvisitet får också i fortsättningen avgöras i rättstillämpningen. Så för rådgivare handlar det om att följa utvecklingen eller, ännu hellre, att driva utvecklingen i en förhoppningsvis positiv riktning. 

 

Läs även:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare