Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.09.12

Dags tycka till om BAS-kontoplanen

Det är dags att tycka till om förslagen till ändringar i BAS-kontoplanen. Översynen är igång och är uppdelad i delprojekt. Senast den 24 oktober ska svaren på den första remissen vara inne. Alla kan ge synpunkter på remissen.

text:

Björn Dickson

Det är BAS-intressenternas förening som genomför översynen. Översynen är uppdelad i sex delprojekt. Den första remissen gäller konton för anläggningstillgångar och övriga externa kostnader och det är alltså hög tid för den som vill komma med synpunkter.

Större delen av arbetet i delprojekten beräknas vara klart under 2022. Vissa delar, bland annat översynen av kontoklassen 4 påverkas av Bokföringsnämndens pågående översyn av K-regelverken.

Sven-Inge Danielsson. Foto: Josefine Engström

– Men förhoppningsvis kan vi ha en färdig slutprodukt under 2023, säger Sven-Inge Danielsson, ordförande i BAS-intressenternas Förening.

Föreningen vill ta bort ett antal konton från BAS-kontoplanen och införa en ny struktur för anläggningstillgångar. BAS-kontoplanen har vuxit genom åren, nya konton har tillkommit. BAS-intressenternas Förening vill också ha synpunkter på de kriterier och synpunkter som man har tagit fram.

Sven-Inge Danielsson anser att det finns starka skäl att göra en översyn.

– Det finns väldigt många konton där behovet av olika enskilda konton kan ifrågasättas. Dessutom påverkar regler, sättet att arbeta, informationsbehovet och digitaliseringen hur kontoplanen bör vara uppbyggd. Det måste helt enkelt ifrågasättas om det som en gång i tiden var en logisk uppbyggnad fortfarande är det.

Sven-Inge Danielsson vill att så många som möjligt svarar på remissen.

”Förhoppningsvis kan vi ha en färdig slutprodukt under 2023.”
Sven-Inge Danielsson, ordförande i BAS-intressenternas Förening

– Remissvaren är viktiga, här får bland andra programleverantörerna möjlighet att påverka hur och när kommande ändringar ska införas. Det är ju oerhört viktigt att ändringarna kommer att slå igenom ute hos slutanvändarna, de bokföringsskyldiga.

Birgitta Åhlander, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och ledamot i styrelsen för BAS-intressenternas Förening, välkomnar översynen.

Birgitta Åhlander. Foto: Christian Gustavsson

– Ja, tanken med den nya BAS-kontoplanen är att den ska innehålla konton som de flesta företag behöver för att uppfylla de behov som finns, som att upprätta en årsredovisning, rapportera moms och inkomstskatt till

Skatteverket och underlätta rapportering till SCB. För specifika uppföljningar och analyser kan alltid konton läggas till.

Birgitta Åhlander säger att BAS-kontoplanen i sitt nuvarande utseende har krävt mer anpassningar åt andra hållet, att ta bort konton för att undvika att redovisningen blir alltför detaljerad och svåranalyserad där det inte behövs.

”När den nya BAS-kontoplanen sjösätts är förhoppningen att företagen byter kontoplan vid ett räkenskapsårsskifte.”
Birgitta Åhlander, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR och ledamot i styrelsen för BAS-intressenternas Förening

Hur påverkas företagen?

– När den nya BAS-kontoplanen sjösätts är förhoppningen att företagen byter kontoplan vid ett räkenskapsårsskifte. Då är det viktigt att jämförelsesiffror för föregående år blir korrekta. Här hoppas jag att bokföringsprogrammen har liknande stöd som fanns då BAS-kontoplanen senast förändrades radikalt, säger Birgitta Åhlander.

I samband med att en ny årsredovisningslag infördes 1996 kom EU BAS 97. Den som var med vid den tiden kommer troligen ihåg att ordningsföljden på tillgångssidan var omvänd, överst 10XX Kassa och bank och längst ned konton för immateriella anläggningstillgångar.

– Om bokföringsprogrammen inte hade haft stöd för konverteringen från gammal till ny kontoplan hade den övergången känts extra besvärlig, säger Birgitta Åhlander.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare