Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Per Johansson

2023.03.29

Dags att säkra tillgången på revisorer och oberoende granskning

Inom en snar framtid kan efterfrågan på revisorers granskningstjänster förväntas att öka kraftigt. Det är främst två faktorer som driver utvecklingen. Det handlar dels om att använda revisorernas arbete för att bekämpa ekonomisk brottslighet, dels om ökade krav på företagens hållbarhetsrapportering och revisorernas granskning av den. Samtidigt lämnar många revisorer branschen.

Det är hög tid att analysera orsakerna till avhoppen och samtidigt se till att öka attraktionskraften för revisorsprofessionen som sådan.

Revisorsyrkets attraktionskraft är en het fråga just nu. Förmågan att behålla och rekrytera revisorer tillhör de största utmaningarna för revisionsbranschen, inte bara i Sverige utan även internationellt. Särskilt svårt är det att få unga revisorer att stanna i revisorsyrket, vilket framgår vid en sammanvägning av statistik från de senaste åren.

Trots att antalet revisorer som ansöker om att bli auktoriserade ökar så minskar kåren stadigt. Sedan år 2010 har antalet revisorer minskat från 4000 till i dag knappt 3000 och trenden är fortsatt fallande. Den avgörande anledningen till detta tapp är att många auktoriserade revisorer ute i arbetslivet väljer en annan bana än revision.

Revisorn har i dag en hög professionell status och är attraktiv på arbetsmarknaden och en revisorsutbildning innebär en fin språngbräda till andra möjligheter. Den kompetens som en revisorsutbildning ger, parat med den erfarenhet man får från ett välrenommerat revisionsföretag är attraktiv långt utanför yrkets ramar.

Vad är det som lockar yngre duktiga revisorer att lämna revisorsyrket? Orsakerna är flera, men främst handlar det om att näringslivet erbjuder högre löner, bättre balans mellan arbete och fritid och andra bättre karriär- och utvecklingsmöjligheter. Det här bidrar i sin tur till att revisorerna blir färre och att kåren blir alltmer sårbar. Fortsätter utvecklingen i denna riktning, riskerar samhället inom kort att stå inför en akut brist på revisorer, särskilt om efterfrågan på revisorernas granskningstjänster ökar kraftigt i samhället.

År 2010 avskaffandes revisionsplikten för små aktiebolag. Detta bidrog till minskad efterfrågan på revisorer och en krympande kår. Nu ser vi dock ett tecken på ett trendbrott som en reaktion på ökad ekonomisk och organiserad brottslighet.

I juni 2023 lämnar utredningen kallad ”Bolaget som brottsverktyg” sitt resultat. Utredningens uppdrag är bland annat att föreslå former för ett återinförande av revisionsplikten för små aktiebolag. Återinförandet av revisionsplikt i syfte att stävja brottslighet, skulle drastiskt öka efterfrågan på traditionella revisorstjänster. Detta i en tid då antalalet aktiebolag nästa fördubblats under de senaste 10 åren medan kåren samtidigt minskat kraftigt.

Därtill kommer efterfrågan ytterligare att öka på revisorers granskningstjänster att öka ytterligare i och med att revisorsgranskning av lagstadgad hållbarhetsrapportering kommer att bli obligatoriskt inom de närmaste åren”

Problemställningar som revisionsbranschen står inför

  • Att antalet auktoriserade revisorer minskar, detta medan att själva auktorisationen lockar. Detta utarmar på sikt kompetensen i yrket.
  • En haltande personalpolitik som bidrar till obalans mellan arbete och privatliv inom yrket gör att främst yngre revisorer lämnar revisionsbranschen i förtid.
  • Känsla av syfte och mening och revisionens viktiga samhällsuppdrag måste bli mer närvarande i professionen. Bristen på helhetssyn, och ett för stort fokus på regelefterlevnad, uppfattas ofta som en avgörande anledning till att revisorer lämnar sin anställning.

 

Vad behöver vi göra för att öka attraktionskraften för yrket och bryta trenden med färre revisorer i Sverige? Ett starkt varumärke i kombination med goda arbetsförhållanden bestämmer attraktionskraften hos arbetsgivare. De signalvärden mot omvärlden som goda och utvecklande arbetsförhållanden och ett gott ledarskap i en organisation genererar ska inte underskattas. Hur väl revisionsbranschen lyckas behålla medarbetare och den yngre generationen som söker sig dit framstår som en knäckfråga för professionens utveckling.

Att öka attraktionen är ett gemensamt arbete mellan flera aktörer. Ett huvudansvar ligger på revisionsföretagen och revisorerna själva men tillsynsmyndigheten och akademin kan bidra med värdefulla insikter i det fortsatta analysarbetet.

När Sir Donald Brydon lämnade sitt slutbetänkande om framtidens revision till regeringen i Storbritannien i december 2019 var hans slutsats att ”revisionen är inte skadad men den har gått vilse och alla aktörer i revisionsprocessen bär ett visst mått av ansvar”. I den backspegeln framstår ett behov av att tydliggöra revisionens övergripande mål och vad som avses med begreppet samt revisorsrollen. Vi bör inledningsvis ställa den övergripande frågan om hur vi kan modernisera revisorsrollen så att klienten får en effektivare och bättre tjänst samtidigt som revisorsyrket utvecklas till att bli mer stimulerande och därigenom attraherar fler. Branschen bör fokusera på att attrahera en mångfald av tankar och synsätt. Ett alltmer komplext och sammankopplat affärslandskap ställer nya krav på att identifiera utveckla och behålla talanger.

Som tillsynsmyndighet kan Revisorsinspektionen bidra genom att kraven på revisorerna inte onödan försvårar rekryteringen av framtida revisorer. Genom de nya utbildningskrav för revisorer som trädde i kraft år 2018 har kompetensbasen breddats och vägen till revisorsexamen blivit mer flexibel. Vi kan också konstatera att tillflödet av de som skriver provet och auktoriseras har ökat de senaste åren. Frågan är dock vad som är rimliga kompetenskrav att ställa på en framtida revisor och hur detta ska testas i provet för revisorsexamen. Revisorsinspektionen genomföra för närvarande en översyn av revisorsprovets framtida utformning där en grundexamen för revisorer kanske behöver kompletteras med specialiseringar, exempelvis hållbarhet, och anpassas till nya standards.

Den möjlighet som myndigheten skapade år 2019 för revisorer som en gång lämnat yrket lättare ska kunna återvända behöver bli en naturlig och självklar karriärväg för revisorerna. Att under en tid arbeta med annat kan ge erfarenheter som är värdefulla, kompetenshöjande och av stor nytta om man senare beslutar sig för att arbeta med revision igen.

Få branscher har så tydliga karriärvägar som revisionsbranschen, från assistent till revisionsvärldens högsta positioner som börsrevisor och partner/delägare. Om attraktiviteten för yrket ska öka för de yngre revisorerna behövs sannolikt grundläggande modeller och strukturer (affärs- och partskapsmodeller) vid revisionsbyråerna ses över för att skapa karriärvägar och bättre arbetsförhållanden och jämställdhet på alla nivåer. Därtill behöver branschen specifikt titta på hur man kan attrahera och behålla talanger från vetenskap, teknik och matematik.

 

Läs fler krönikor av Per Johansson

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare