Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Det ska vara svårt att gå skilda vägar för parterna i franchise. Det tycker Anders Sköldberg på BDO. Foto: BDO
Yrkesvardag

2023.07.20

Anders Sköldberg BDO: I franchise ska det finnas morötter för båda parter

Franchise är på många sätt en väldigt bra form för att bedriva verksamhet. Särskilt för den som vill expandera sin rörelse på ett effektivt sätt. Men se till att parterna är svåra att sära på. De ska så att säga vara kedjade vid varandra. Det säger Anders Sköldberg på BDO i Göteborg.

text:

Björn Dickson

Anders Sköldberg är auktoriserad redovisningskonsult och partner på BDO i Göteborg och har arbetat som rådgivare och redovisningskonsult inom franchising i drygt tio år. 

Så här beskriver han franchising: Franchising är en samarbetsform mellan två parter som ägarmässigt är skilda från varandra. Franchisegivaren äger ett väl fungerande och lönsamt affärskoncept som franchisetagaren hyr av franchisegivaren. Franchisetagaren sköter driften i ett eget bolag. Tillsammans med övriga franchisetagare bildas en kedja av företag som bedriver samma affärskoncept. Franchise är mycket vanligt inom kedjor av butiker, restauranger och fastighetsmäklare.  

Olika sätt att ta betalt 

För en franchisegivare finns det flera sätt att ta betalt av franchisetagaren: Franchisetagaren betalar en inträdesavgift till franchisegivaren för att starta verksamheten. En annan variant är att franchisetagaren betalar en avgift/hyra till franchisegivaren för affärskonceptet, ofta i form av en andel av omsättningen eller vinsten. 

En tredje variant är att franchisegivaren säljer produkter eller varor till franchisetagaren med ett prispåslag. Franchisegivaren kan också tillgodogöra sig hela eller en del av den kvantitetsrabatt som kedjans samlade varuinköp ger. 

– Det viktiga är att det finns morötter för båda parter, säger Anders Sköldberg. (artikeln fortsätter längre ner)

Annons

Nyckelfärdigt koncept 

Man kan säga att franchisetagaren hyr affärsidén eller affärskonceptet av franchisegivaren och bedriver rörelsen i ett eget bolag. Franchisetagaren får då tillgång till ett nyckelfärdigt och väl fungerande koncept. Det är franchisetagaren som står för de investeringar som krävs och anställer egen personal. 

– Det ska inte vara lätt för en franchisetagare att säga upp avtalet med franchisegivaren, byta skylt på lokalen och starta konkurrerande verksamhet. Därför är det vanligt att hyreskontraktet för franchisetagarens lokal står på franchisegivaren som sedan hyr ut lokalen i andra hand till franchisetagaren, säger Anders Sköldberg. 

Ett annat skäl för franchisegivaren att vara den som har kontraktet till lokalen är att strategiskt viktiga affärslägen höjer värdet på franchisekedjan. 

Heltäckande avtal viktigt 

Omvänt vill naturligtvis franchisetagaren slippa risken av att bli uppsagd från avtalet med kort varsel och därmed inte kunna fortsätta sin verksamhet. Det här visar hur viktigt det är att kedjan har avtal som är så heltäckande som möjligt. 

– Lägg tid och resurser på franchiseavtalet så att parterna blir så att säga kedjade vid varandra, säger Anders Sköldberg. 

Här kan en rådgivare spela en viktig roll genom att se till att franchisegivare och franchisetagare är bundna vid varandra på ett sätt som är bra för båda parter. 

– När det kommer till själva avtalsskrivandet och detaljerna kring det kopplar jag alltid in en advokat med franchise som specialitet, säger Anders Sköldberg.  

Behov av bra redovisning 

Anders Sköldberg drev tidigare egen firma. En franchisegivare vände sig till honom och beklagade sig över att franchisetagarnas redovisning och rapportering lämnade en del övrigt att önska. Anders Sköldberg sa att han kunde ordna den saken. 

– Jag lovade att se till att redovisning och rapportering för alla franchisetagarna skulle kunna hålla samma höga nivå och bygga på enhetliga principer. Och jag kunde se till att månadstapporterna alltid skulle levereras på utsatt tid, om jag fick hantera franchisetagarnas redovisning och rapportering. 

– Jag fick uppdraget som rådgivare/redovisningskonsult och en hel radda nya kunder på ett bräde, säger Anders Sköldberg. 

Förutsättningar för framgång  

Han ser franchise som en bra väg för ett företag som vill expandera snabbt, utan att behöva gå in med en stor kapitalinsats eller behöva ta ett personalansvar vid uppstart av nya enheter. 

– En förutsättning för att en franchisesatsning skall lyckas är att vinsten är så stor att den räcker för två att dela på. Båda parter ska tycka att det är meningsfullt och se fördelar i att avstå en del av vinsten till motparten. Detta är också något som man ska hålla ögonen på och som man kan vara med och utveckla som rådgivare, säger Anders Sköldberg. 

Vid sidan av det juridiska avtalet ska det finnas en driftshandbok där det framgår bland annat hur verksamheten ska skötas, hur varumärket får användas. Handboken ska innehålla en marknadspolicy och det ska framgå vilka som är avtalade och godkända leverantörer. 

Lär av varandra 

Anders Sköldberg trycker hårt på vikten av ett likformigt beteende bland franchisetagarna och att alla franchisetagare inom en konstellation, till exempel en butikskedja, ska ha samma krav på sig. Inom en franchisekedja finns goda möjligheter till benchmarking, att arbeta med best practice och att lära av varandra. 

Att alla franchisetagare har en bra redovisning är något som krävs för att benchmarking ska fungera bra inom kedjan. 

– Man bedriver ju samma verksamhet men inom olika utstakade geografiska områden. Det skapar en bra miljö för kunskapsöverföring, att man delar med sig av kunskap och ger varandra goda råd. Som rådgivare kan man bidra till att redovisningen fokuserar på de viktigaste nyckeltalen. Benchmarkingen bidrar till att alla når sina mål. Men ett villkor är att man har full transparens inom kedjan, säger Anders Sköldberg. 

 

Några råd från Anders Sköldberg:

  • Franchisegivare och franchisetagare ska vara kedjade vid varandra genom ett bra avtal.
  • Franchisegivaren bör stå för hyreskontraktet för franchisetagarens lokal.
  • Se till att det finns en bra driftshandbok och ett bra avtal inom kedjan.
  • Jobba med benchmarking och best practice inom kedjan.
  • Skapa transparens inom kedjan.
  • Hjälp blivande franchisetagare att förstå företagandets villkor och ekonomistyrning. Många blivande franchisetagare saknar tidigare erfarenhet som egna företagare och behöver extra stöd.
  • För franchisegivare och franchisetagare är det viktigt att ha bra rådgivare.
Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare