Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Pernilla Lundqvist & Johan Roempke

2019.12.16

Vilka ändringar är att vänta i FAR:s rekommendation Årsredovisning i aktiebolag?

Policygruppen hanterar en aldrig sinande ström redovisningsfrågor som fångas upp av FAR:s medlemsservice och som ledamöterna i gruppen får i sitt dagliga arbete. En del av dessa frågor resulterar i förtydliganden i RedR 1 Årsredovisning i aktiebolag, som en del av den årliga översynen. I denna krönika belyser vi särskilt ändringar av klassificering av skulder och var i balansräkningen pensionsavsättningar som inte är tryggande enligt tryggandelagen ska redovisas.

I Balans fördjupning nr 2/2019 skrev policygruppen en artikel om när skulder ska klassificeras som kort- respektive långfristiga. Både K2 och K3 har bestämmelser om detta som innebär att om skulden förfaller till betalning inom tolvmånader ska den klassificeras som kortfristig. I vissa låneavtal kan det finnas ensidiga rättigheter för banken att säga upp krediten inom tolv månader trots att den överenskomna återbetalningen sträcker sig över flera år. Denna typ av klausuler innebär inte, vad vi erfar, att det står banken fritt att säga upp avtalet utan det måste föregås av en händelse hos banken som ligger utanför låntagarens kontroll. Vid bedömning av om skulden är kort- eller långfristig bör den överenskomna amorteringsplanen och/eller villkor för återbetalning utgöra underlag för klassificeringen. Räntebindningstiden är inte avgörande för denna klassificering. Dessa delar kommer att förtydligas i RedR 1.

Ett förtydligande som också görs är hur reglerna om händelser efter balansdagen ska tolkas i de fall ett lån omförhandlats efter balansdagen men innan årsredovisningen avges. För att vara en händelse som ska beaktas vid upprättande av årsredovisningen ska händelsen bekräfta ett förhållande som förelåg på balansdagen. Om ett lån förfaller till betalning inom tolv månader från balansdagen och ingen överenskommelse fanns per balansdagen kan en överenskommelse som träffas därefter inte utgöra ett förhållande som förelåg per balansdagen eftersom ingen överenskommelse fanns vid denna tidpunkt. Naturligtvis kan det vara motiverat att upplysa om att en överenskommelse träffats efter balansdagen som en väsentlig händelse efter balansdagen. Policygruppen angav i artikeln att det fanns planer på att publicera ett formellt uttalande om klassificering av skulder men har nu valt att i stället förtydliga detta i RedR 1.

En del företag har bittert fått erfara att den redovisningsmässiga hanteringen av en utfäst direktpension som säkerställs med en kapitalförsäkring i vilken den anställde har en panträtt får betydelse för vid vilken tidpunkt särskild löneskatt ska påföras pensionsutfästelsen och betalas. Det avgörande är under vilken rubrik i balansräkningen pensionsutfästelsen redovisas.

Pensioner som är tryggade inom någon av tryggandeformerna enligt inkomstskattelagen och som redovisas under rubriken ”Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser” medför avdragsrätt samtidigt som löneskatt ska utgå vid avsättningstidpunkten eftersom beskattningsunderlaget för löneskatt utgörs av ökningen av posten ”Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser”. Detta innebär att om en direktpensionstutfästelse redovisats i denna post ska särskild löneskatt utgå oavsett om denna pensionsutfästelse har skett igenom ett säkerställande som medger avdragsrätt eller inte. Om pensionsutfästelsen i stället redovisas under en annan rubrik än tryggandelagens ”Avsättningar till pensioner och liknande förpliktelser” ska löneskatt först påföras när pensionen betalas ut.

Mot bakgrund av ovanstående har Policygruppen gjort en ändring i schemat för balansräkningen så att det nu finns två delrubriker, dels ”Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse”, dels ”Övriga avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser” för att förtydliga pensionsavsättningar enligt tryggandelagen och övriga pensionsavsättningar. Även kommentarerna till posterna i balansräkningen har förtydligats.

Tänk vad en rubricering kan betyda!

 

Fler krönikor av Pernilla Lundqvist

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare