Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Pernilla Lundqvist

2021.12.01

Vad har IASB för agenda?

Vid en närmare översyn av den projektplan som finns tillgänglig hos IFRS Foundation kan konstateras att det finns en hel del både mindre och större projekt på gång både på kort och lång sikt. Vi kan därför förvänta oss fortsatta förändringar inom IFRS. Men frågan är om vi kan vara med och påverka vilka förändringar som komma skall och inte enbart innehållet i de enskilda normerna?

Ett av de pågående projekten på agendan är ”Request for Information Third Agenda Consultation” där IASB efterfrågar synpunkter på deras egen framtida projektplanen med avseende på strategisk inriktning, prioritering och aktuella frågor.

I år har FAR för första gången, via den Strategiska gruppen för Redovisning, framfört sina synpunkter på IASB:s inriktning. Detta är en viktig del i FAR:s strategiska arbete för att påverka utformningen av IFRS och indirekt även svensk normgivning som i stor utsträckning påverkas av IFRS. FAR framförde bland annat följande i sitt remissvar.

Under senare tid har antalet frågeställningar som behandlats av IFRS Interpretations Committee, IFRS IC, ökat kraftigt. De frågeställningar som behandlas är omfattande och kan ha väsentlig effekt för många företag. I de fall IFRS IC konstaterar att frågeställningen kan lösas inom ramen för befintliga normer lämnar IFRS IC ett beslut, Agenda Decision, med argumentation om hur befintlig IFRS ska tillämpas. Dessa beslut refereras ofta till som ”NIFRIC”.

IASB förväntar sig att dessa beslut ska följas så snart det går, utan specifik ikraftträdandetidpunkt. Dock antas inte besluten av EU vilket skapar oklarhet i tillämningen inom EU. Företagen måste själva göra bedömningen om en eventuell förändring är rättelse av fel, ny princip eller ändrad bedömning, vilket påverkar om bestämmelsen ska tillämpas retroaktivt eller inte. Dessutom är remissrundan kort. Detta innebär att företagen har väldigt kort om tid på sig att förbereda sig.

Vi anser att NIFRIC ska behandlas med samma omsorg som när en IFRS eller IFRIC tas fram. Nuvarande modell leder dessutom till ett mer regelbaserat system och vi menar att det är viktigt att behålla IFRS mer principbaserat.

Vår bedömning är att det är viktigt att IFRS är ett robust och principbaserat regelverk med en rimlig grad av tröghet för att både upprättare och användare av finansiella rapporter ska erhålla nytta och tillförlitlighet men också till en acceptabel kostnad.

Ytterligare ett område som vi lyfte i remissen är behovet av översyn av normerna kring immateriella tillgångar. Vi kan konstatera att betydelsen av immateriella tillgångar ökat väsentligt över de senaste decennierna och att investeringar i immateriella tillgångar ökat över tid i relation till investeringar i materiella tillgångar och har på senare tid överstigit de senare i absoluta tal.

Vi anser att det med hänsyn till de stora tekniska och digitala förändringar i vår omvärld finns behov av översyn av nuvarande normer. Vi anser i synnerhet att översyn behöver ske avseende vilka immateriella tillgångar som kan redovisas som tillgång, och då främst egenupparbetade immateriella tillgångar. Dessutom behövs vägledning avseende redovisning av kryptotillgångar och tilläggsköpeskillingar.

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare