Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Rebaz Wahab, auktoriserad skatterådgivare och ansvarig för KPMG:s fastighetstaxeringsteam
Yrkesvardag

2024.06.20

Tips inför fastighetstaxeringen: Så undviker du för hög skatt

I höst är det dags att deklarera inför den allmänna fastighetstaxeringen. Rebaz Wahab, auktoriserad skatterådgivare och ansvarig för KPMG:s fastighetstaxeringsteam, tipsar om hur du säkerställer korrekta taxeringsvärden för att undvika onödiga fastighetsskatter.

text:

Eric Widegren

Fastighetsbranschen har haft många utmaningar de senaste åren, bland annat i form av hårdare hyresförhandlingar, minskad efterfrågan på lokaler och vakansrisk samt höga räntor. I den situationen är det viktigt att inte betala en felaktig fastighetsskatt.

Många betalar för hög fastighetsskatt

Rebaz Wahab berättar att de angivna taxeringsvärdena ibland är felaktiga.

– Därför är det viktigt att säkerställa att taxeringsvärdet, som ligger till grund för fastighetsskatten, är korrekt. En av de vanligaste orsakerna till felaktiga taxeringsvärden är att taxeringarna har baserats på ett ofullständigt underlag, det vill säga att fastighetsägaren inte har påtalat att det finns omständigheter som borde ha beaktats vid fastighetstaxeringen.

Lönar sig att analysera underlaget

Taxeringsblanketterna är enkelt utformade och efterfrågar normalt sett få uppgifter. Ofta behöver fastighetsägaren bara lämna uppgift om hyra i samband med taxering av kommersiella fastigheter. Ägare till industrienheter får ett färdigt förslag till taxeringsvärde som i regel inte ens behöver returneras till Skatteverket.

– Fastighetsägaren bör dock inte godta det här förenklade förfarandet då det oftast lönar sig att analysera underlaget och utreda om det finns andra omständigheter som bör beaktas vid taxeringen. Ett korrekt taxeringsvärde fastställs när en komplett genomgång har gjorts. Därför är det viktigt att analysera underlaget för fastighetstaxeringen utifrån rättsliga och värderingstekniska synpunkter och påtala de omständigheter som påverkar fastighetens värde.

Allmän fastighetstaxering 2025

Under 2025 kommer många fastigheter att bli föremål för taxering och få nya taxeringsvärden. Det gäller i princip alla fastigheter förutom lantbruks- och småhusfastigheter.

– I september kommer fastighetsägaren att få deklarationsblanketter och senast i början av november ska deklarationen skickas in, om det inte finns anstånd. Besluten kommer att fattas i juni 2025 men gäller retroaktivt från januari 2025, säger Rebaz Wahab.

Planera i god tid

Enligt Rebaz Wahab är det viktigt att fastighetsägaren förbereder arbetet i god tid och lägger upp en plan redan under våren för vad som ska göras. Annars finns det en risk att fastighetsägaren inte kommer att hinna utreda alla omständigheter. Rebaz Wahab rekommenderar bland annat fastighetsägaren att utreda byggnadstyp.

– Om byggnaden till övervägande del utgörs av en hyreshusenhet är skattesatsen en procent av taxeringsvärdet. Men om bygganden till övervägande del utgörs av en annan verksamhet, exempelvis industriell verksamhet, är skattesatsen en halv procent av taxeringsvärdet. Och om en övervägande andel av byggnaden används för vissa samhällsnyttiga verksamheter är det ingen skatt alls, säger Rebaz Wahab.
När den frågan är utredd bör fastighetsägaren kartlägga de nyckeltal som beaktas för den aktuella byggnadstypen.

– Det viktigaste är att utreda om det finns andra omständigheter som påverkar marknadsvärdet. Så gott som alla omständigheter som påverkar marknadsvärdet bör även påverka taxeringsvärdet, direkt eller indirekt. Fastighetsägaren bör då begära en justering av taxeringsvärdet. Annars finns det en risk för att fastigheten får ett för högt taxeringsvärde, säger Rebaz Wahab.

Skatteverkets råd är inte heltäckande

Inför nya taxeringar kommer Skatteverket med rekommendationer, bland annat för de vanligaste justeringsgrunderna.
– Vår rekommendation är att noga analysera vad som framgår av lagen och domstolarnas praxis. Det kan finnas andra omständigheter som kan och bör föranleda justering än de som framgår av Skatteverkets rekommendationer, säger Rebaz Wahab.

 

Orsaker som kan leda till felaktigheter vid taxering av hyreshusenheter:

• Beräkning av byggnadens byggrätt när det finns areor som är helt eller delvis under mark
• Åldersbestämning efter genomförda renoveringar
• Hyresberäkning när fastighetsägaren eller närstående nyttjar lokalerna
• Fastställande av hyra när hyresgästen blir erbjuden flertalet andra tjänster utöver tillgång till lokaler eller att hyran inte anses vara marknadsmässig
• Justering för vakanser när det föreligger konstruktionsfel och byggskador eller att byggnaden är kulturminnesmärkt.

 

Vanliga misstag i samband med taxering av industrifastigheter

De vanligaste misstagen i samband med taxering av industrifastigheter brukar gälla:

• Lokalarea och klassificering av areor och dess standard
• Konstruktionsfel eller byggskador
• Eftersatt underhåll eller behov av renovering
• Kontaminering och saneringsansvar i marken

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare