Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Charlotta Kronblad
Yrkesvardag

2023.07.11

Svarta lådan kan bli framtidsnisch för revisorer

Charlotta Kronblad, forskare på Handelshögskolan, studerar hur myndigheter och företag lyckas med digitaliseringen. Hon ser en framtida nisch för landets jurister och revisorer i att säkerställa att beslut baserade på algoritmer verkligen överensstämmer med våra lagar.

text:

Dan Håfström

Du har forskat om digitalisering sedan 2016. Hur skulle du känneteckna den era av digitalisering som vi är inne i just nu?

– Under det senaste året har det exploderat, till exempel genom AI som Chat GPT. Nu känns det som att utvecklingskurvan är exponentiell.  

Vad tycker du om begreppet digital kultur som annars varit mer förekommande utomlands?

– Jag tycker det är ett användbart begrepp för att illustrera att det inte nödvändigtvis är inköpen av olika system som är det viktigaste utan snarare att företagen faktiskt förmår bygga en kultur kring det digitala. Jag tolkar en väl fungerande digital kultur som att ledning och medarbetare uppnått en viss digital mognad, digital acceptans och digital vana. Begreppet digital kultur skapar också andra ingångar till hur vi pratar om digitalisering. För pratar vi om kultur handlar det även om att förändra inifrån, och inte enbart om att köpa in system och rekrytera rätt kompetens utifrån.  

Hur skapar ett företag en digital kultur?

– Jag tror att det är viktigt att gå ifrån synen på digital teknologi som ett sätt att effektivisera en redan befintlig process. I stället behöver vi titta på vilka möjligheter och förändringar som den här teknologin möjliggör. Vad innebär det för vårt sätt att arbeta, för hur vi organiserar oss, för hur vi styr våra medarbetare, för hur vi belönar dem och för hur vi tar betalt för tjänsterna? Digitaliseringen behöver integreras i affärsmodellen och bli utgångspunkten för innovation och för nyskapande.  

Hur långt tycker du att revisions-rådgivnings och redovisnings-branschen har kommit på vägen mot en digital kultur?

– Jag har kanske svårt att uttala mig om hela branschen, men just nu medverkar jag i en studie som jämför digitaliseringen vad gäller yrkesgrupperna advokater, arkitekter och revisorer. Vi är fortfarande i inledningsskedet men har hunnit göra vissa iakttagelser. Mina initiala tankar är att revisionsbranschen redan har genomgått en stor digital transformation. Mycket av det som kan digitaliseras har digitaliserats och därför så ser vi också att revisorer i dag erbjuder en bredare palett av tjänster än bara strikt revision.  

Vilken av de tre yrkesgrupperna ligger längst fram vad gäller digitalisering?

– När det gäller hur man kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter tycker jag det finns en ganska stor digital mognad både bland arkitekter och revisorer. De har börjat hitta former för både hur man kan arbeta och ta betalt i en digital värld. För arkitekterna innebär digitaliseringen både sätt att höja kvalitet och bredda sina tjänster, och flera av de stora revisionsbyråerna har superintressanta innovationsstöd till exempel i form av centrala hubbar som jobbar med generativ AI och visualiseringar. När det gäller innovation och digitalisering är revisorer och arkitekter generellt sett klart före juristerna.  

Det finns många farhågor med digitaliseringen, till exempel vad gäller den brist på transparens som uppstår när en stor del av beslutsfattandet i samhället blir automatiserat och bygger på algoritmer. Sådana konsekvenser av digitaliseringen kallas ofta för svarta lådan-problem: besluten vävs in i digitala strukturer och blir som inlåsta i en svart låda, oåtkomliga för medborgaren och därmed också en demokratiförlust. Men du menar att svarta lådan-problematiken kan innebära en möjlighet för revisorerna. Hur då?

– Jag tror verkligen att det vore en utmärkt uppgift för landets revisorer att kontrollera algoritmer och algoritmiska system så att översättning från regelverk till kod är korrekt. Det finns ett extremt stort behov i samhället i dag av en oberoende funktion som kan säkerställa överensstämmelsen mellan det som programmeras in i koden i ett beslutssystem och våra lagar. Jag tycker att revisorerna är den klart mest lämpade professionen att ta den pucken och jag tror att det kan bli väldigt värdeskapande både för professionen och för samhället. 

Varför tycker du att revisorerna är den mest lämpade yrkesgruppen att ta sig an denna uppgift?

– I revisorns roll finns det ett tydligt sanningsanspråk som stämmer bra överens med hur jag tänker mig rollen. Revisorer ska alltid säkerställa att siffrorna är rättvisande och överensstämmer med verkligheten. 

 

Läs mer:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare