Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.10.09

Skatterådgivarnas nya vardag

Lagstiftningen formas i dag till stor del utanför Sveriges gränser. Det gäller även frågor om skatt. Dessutom har de ekonomiska frågeställningarna blivit allt bredare. Hållbarhet, digitalisering och skattekontroll är några områden där utvecklingen går fort. Det innebär att den som arbetar med skatterådgivning möter nya och ökade krav i sin vardag.

text:

Eric Widegren

Beskattning av svenska företag är inte längre en nationell fråga. Besluten har i hög grad förflyttats från Sveriges riksdag till internationella forum. Det är inget nytt för den som arbetar med skattepolicy, men det är en avsevärd skillnad jämfört med för bara några år sedan.

– Av de remisser och konsultationer som FAR besvarat det senaste året, kommer ungefär tre av fyra från EU i Bryssel eller OECD i Paris. Bara en fjärdedel kommer från Finansdepartementet i Stockholm, berättar Hans Peter Larsson, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och skatteansvarig på FAR.

Skatterådgivarnas nya omvärld

Frågor om skatt hanteras i dag till stor del i internationella forum som EU, OECD och FN. Tidigare hade EU och OECD störst påverkan på svensk beskattning. På senare tid har FN, inom ramen för ECOSOC, flyttat fram sina positioner på området.

Hans Peter Larsson. Foto: Christian Gustavson

– För rådgivare är det viktigt att förstå den motsättning som finns mellan rika länder (EU och OECD) och fattiga länder (FN), när det gäller hur olika frågor ska hanteras. Under ytan bubblar dessutom ett antal konflikter mellan Tyskland, Frankrike, USA och Kina. Det finns även oenighet mellan länder med olika rättstraditioner om hur nya regler ska införas och senare tillämpas. Alla dessa konflikter är viktiga att förhålla sig till när nya regler ska tolkas, säger Hans Peter Larsson.

Svensk beskattning påverkas också i ökande grad av geopolitiska förhållanden. De senaste åren har nya ekonomiska frågeställningar uppkommit, exempelvis gällande miljöbeskattning, gröna investeringar och beskattning av digitala nomader (remote workers).

Nya regler på skatteområdet

EU vill reglera allt fler frågor och det finns ett antal EU-direktiv på skatteområdet. Med Pillar 1 och 2 växer en helt ny bolagsbeskattning fram.

– Pillar 1 syftar till att överföra skatteintäkter från företagets hemland till länder där företaget har sina marknader. Pillar 2 är ett förslag om att införa en lägsta bolagsskatt för större företag och internationella koncerner på 15 procent. Successivt kommer även underleverantörer och medelstora företag att omfattas av dessa regler, säger Hans Peter Larsson.

Det pågår flera andra initiativ för att reglera skatteområdet. UNSHELL är ett direktiv om en ny reglering av så kallade skalbolag och med DAC 8 vill man reglera kryptotillgångar. Det finns även ett förslag som går under namnet BEFIT. Det går ut på att alla större företag inom EU ska beräkna sin skattepliktiga vinst på samma sätt och på koncernnivå. Den skattepliktiga vinsten ska därefter fördelas mellan de olika länderna utifrån en särskild fördelningsnyckel.

Annons

Krav på registrering av rådgivare

EU-direktivet SAFE är direkt riktat mot skatterådgivare. Förslaget är att det antingen ska införas krav på registrering av rådgivare eller att skatteråd av en viss karaktär och innehåll ska förbjudas. Bakgrunden är de uppgifter som framkommit i olika läckor under senare år. De olika etiska uppförandekoder som finns för rådgivare i dag anses inte vara tillräckliga.

Michael Johansson. Foto: KPMG

När alltmer av lagstiftningen utformas utanför landets gränser blir det viktigt för branschen att driva frågor tillsammans för att kunna få gehör i internationella forum. Michael Johansson är partner på KPMG och ordförande i FAR:s remissgrupp för skatt. Han upplever att FAR har tillräcklig tyngd för att kunna vara med och påverka.

– Det ligger i sakens natur att vi får genomslag för vissa synpunkter men inte för andra. När man ser till den svenska lagstiftningsprocessen kan vi konstatera att FAR:s synpunkter tas i beaktande av Finansdepartementet. Det har exempelvis gjorts förtydliganden och tillägg i förslaget om tilläggsskatt som ökar rättssäkerheten. FAR har också vid flera tillfällen påtalat vikten av att det införs regler för Safe Harbour. Även på det området har vi fått igenom förbättringar.

Utmanande vardag för skatterådgivare

Den internationella lagstiftningen blir alltmer omfattande och komplex när många viljor ska få gehör vid framtagandet av nya regelverk. Språket och terminologin leder dessutom till tolknings – och definitionsproblem. Det skapar en osäkerhet kring nya regelverk och ställer höga krav på företag och rådgivare som ska tillämpa reglerna, menar Peter Lindstrand, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och konsult i internationella skattefrågor på FAR.

– En skatterådgivare behöver noga följa lagstiftningsprocessen och det förberedande arbetet internationellt för att vid varje givet tillfälle kunna lämna hållbara råd till klienten, säger han.

Peter Lindstrand. Foto: Knut Koivisto

Lagstiftningsarbetet följer inte heller det mönster som vi är vana vid i Sverige. Här går det ofta att finna svar på frågor genom förarbeten med mera. Så är det inte internationellt. Där är lagstiftning ofta en process som växer fram genom överenskommelser och avtal. I dag krävs det därför en ökad internationell närvaro för att förstå och tolka den nya lagstiftningen som i allt väsentligt formas utomlands.

– För att kunna ge näringslivet de bästa råden för framtiden räcker det inte längre att läsa rapporter och förslag från EU och OECD. Rådgivare behöver förstå kontexten genom att delta i internationella forum och lyssna på samtalen som utvecklar förslagen, säger Hans Peter Larsson.

Framtidens skatterådgivare

Flera EU-direktiv vilar på en annan systematik än vad som normalt är fallet. En stor skillnad är att redovisningen styr underlaget (omfånget) för beskattningen. Redovisningsstandarder är principbaserade till skillnad mot svensk skattelagstiftning som är utpräglat regelstyrd.

– Rådgivare måste i högre grad förstå även redovisning. Det blir en ny utmaning för oss. Om planeringen kring skatter flyttar in i redovisningen innebär det också att revisorn får en nyckelroll när det gäller skatteunderlaget, säger Hans Peter Larsson.

En stor utmaning i skatterådgivarnas nya vardag blir att analysera det ökade informationsflödet, hänga med i den snabba lagstiftningsprocessen och förstå skärningspunkten mellan olika rättskällor.

– En skatterådgivare måste hela tiden beakta EU-rätten, OECD:s regler och internationella domslut. Dessutom krävs djup kunskap om internationella redovisningsprinciper. Det innebär ökade krav på att tolka olika rättskällor och förstå hur dessa förhåller sig till varandra, säger Michael Johansson.

Morgondagens skatterådgivare behöver också ha en bred kunskap om ekonomi och geopolitik samt en god förmåga att anpassa sig till en föränderlig omvärld.

– Framtidens skatterådgivare bör vara bekväm med ett föränderligt och osäkert skattelandskap. Det är även viktigt att vara bevandrad i frågor om skatteflykt, skatteundandraganden, generalklausuler och en mer principbaserad rätt, säger Peter Lindstrand.

Hållbar skattehantering en framtidsfråga

Hållbarhet och transparens blir en allt viktigare fråga för skatterådgivare. Samhällets syn på skatt har förändrats efter finanskriser och läckor om skatteparadis. I dag finns det helt andra förväntningar på företag att hantera skatt på ett hållbart sätt. För att hjälpa företag och rådgivare att möta förväntningarna från både intressenter och samhälle har FAR utvecklat ett självskattningtest.

– FAR har tillsammans med rådgivare från Big 4 tagit fram ett självskattningtest för hållbarhet och skatt. Testet hanterar bland annat frågor kring skattehantering, skattepolicy, skattefunktionens organisation och kommunikation med intressenter. Resultatet visar företagets mognadsgrad och kan fungera som underlag för diskussioner mellan rådgivare och klient. Vi hoppas att det ska vara ett bra stöd i företagens arbete med hållbar skattehantering, säger Peter Lindstrand.

Självskattningstestet lanseras i slutet på oktober och kommer att finnas tillgängligt på webbplats.

 

Läs även:

utgiven av

Ansvarig utgivare