Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Expertfrågan

2022.05.31

Semestern och arbetsrätten

Inför sommaren dyker det upp många funderingar om arbetstagarens rätt till semesterförmåner och arbetsgivarens skyldigheter. Balans tar hjälp av advokat Anneli Lönnborg för att reda ut de vanligaste frågorna.

text:

Charlotta Marténg

illustration:

Rebecca Elfast

1

I vissa tidsbegränsade anställningsavtal föreskrivs att arbetstagaren inte ska ta ut semesterdagar utan i stället få semesterersättning utbetald som kompensation för intjänade dagar. Är ett sådant avtal om semesterersättning i stället för semesterdagar giltigt?

Svar:

Ett sådant avtal är giltigt förutsatt att den tidsbegränsade anställningen inte är tänkt att pågå längre än tre månader. Som huvudregel gäller att oavsett längden på anställningsavtalet har man rätt till samma semesterförmåner. Dock kan arbetstagaren och arbetsgivaren komma överens om att semesterledighet inte ska läggas ut. Arbetstagarens semesterförmån består då i stället av att arbetstagaren har rätt till semesterersättning som betalas ut tillsammans med dennes månadslön.

Vid tidsbegränsade anställningar som varar längre än tre månader får man inte träffa avtal som begränsar rätten till semesterledighet eller semesterlön. Det betyder att vid en anställning längre än tre månader har arbetstagaren rätt till semesterdagar och semesterlön kopplat till dem.

2

Har man rätt att ta ut semesterdagar under provanställning?

Svar:

Ja det har man. Alla arbetstagare har rätt till sammanlagt minst 25 semesterdagar per år enligt semesterlagen. Dessa semesterdagar tjänas in under det så kallade intjänandeåret som varar från den 1 april till den 31 mars året dessförinnan semesteråret. Alla man kan ha rätt till semesterdagar innebär dock inte per automatik att man också har rätt att få lön (semesterlön) för dessa dagar. Det antal semesterdagar en arbetstagare har rätt till semesterlön beror på hur många dagar man varit anställd. Om man i sitt provanställningsavtal har rätt till 25 semesterdagar tjänar man in cirka två betalda dagar per månad.

3

När ska semesterlön betalas ut?

Svar:

Semesterlön ska betalas ut i samband med semesterledigheten. Vanligtvis sker det med lönen som betalas ut månaden efter att semestern tagits ut. Undantag från regeln om att semesterlön betalas ut i samband med semesterledighet får bara göras i kollektivavtal eller om det är till förmån för arbetstagaren.

4

Vad innebär det att en arbetsplats använder sammanfallande intjänandeår och semesterår?

Svar:

Det normala är att man tjänar in sin rätt till betalda semesterdagar under intjänandeåret, perioden den 1 april ena året till den 31 mars det påföljande året. Samma period det nästkommande året kallas semesterår och är det år då man har rätt att ta ut de intjänade semesterdagarna.

Om intjänandeåret och semesteråret sammanfaller, ska de betalda semesterdagarna som arbetstagaren får i början av semesteråret ses som ett förskott. Arbetstagaren betalar av förskottet successivt genom att tjäna in betalda semesterdagar vart efter att anställningen fortgår under semesteråret. Den som är fortsatt anställd under hela semesteråret tjänar således in samtliga semesterdagar som denne fått i förskott.

5

Hur kompenseras arbetstagaren för semesterdagar denne tjänat in under anställningen men som inte tagits ut när anställningen upphör?

Svar:

Om det vid anställningens upphörande finns outnyttjade semesterdagar ska arbetstagaren, senast en månad efter anställningens upphörande, få dessa semesterdagar utbetalda i form av semesterersättning. Vanligtvis utbetalas semesterersättningen i samband med slutlön. Om arbetsgivaren inte betalar ut semestersättningen senast en månad efter anställningens upphörande kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig gentemot arbetstagaren.

6

Kan arbetstagaren framtvinga att hen ska få ut sina intjänade semesterdagar under uppsägningstiden?

Svar:

Bara om semesterledigheten redan är utlagd och beviljad innan arbetstagaren sagt upp sin anställning, eller arbetsgivaren sagt upp anställningen, har man rätt att få ut semester under uppsägningstiden. I annat fall rådet enligt huvudregeln arbetsplikt under uppsägningstiden om inte arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans kommer överens om annat.

7

Kan arbetsgivaren tvinga en arbetstagare att ta ut intjänade semesterdagar under sin uppsägningstid för att inte behöva betala ut semesterersättning för intjänade men vid anställningens upphörande outnyttjade semesterdagar?

Svar:

Arbetsgivaren har inte rätt att tvinga arbetstagaren att ta ut semester under uppsägningstiden, såvida det inte rör sig om semesterdagar som redan lagts ut och beviljats innan uppsägningsbeskedet gavs.

8

Vad gäller när det kommer till avgångsvederlag – är det semesterlönegrundande?

Svar:

Avgångsvederlag är ofta ett belopp som betalas ut som en engångssumma eller i rater över tid. Oavsett betalningssätt har avgångsvederlaget sällan något med arbetstagarens egen prestation att göra, utan är endast en kompensation för att anställningen avslutas. Utan koppling till arbetstagarens egen prestation är avgångsvederlaget inte semesterlönegrundande.

9

Vad gäller när det kommer till bonus och provision – ska semesterlön utgå på sådana belopp?

Svar:

Enligt semesterlagen är rörlig lönedel (till exempel bonus och provision) semesterlönegrundande, under förutsättning att den rörliga lönen är kopplad till arbetstagarens personliga arbetsinsats. Om den rörliga lönen inte kan anses som en form av prestation utan i stället har karaktären gratifikation, är den rörliga lönedelen inte semesterlönegrundande. Som exempel på en sådan rörlig lönedel som inte är semesterlönegrundande är om alla anställda, oavsett individuell prestation, får 10 000 kronor i bonus baserat på att företaget utsetts till årets företag.

10

När är det vanligt att man avtalar om fler än 25 semesterdagar?

Svar:

I många anställningsavtal där man ser att arbetstagaren till exempel har 30 semesterdagar har man avtalat bort rätten till övertidsersättning. De fem extra semesterdagarna är således en kompensation för att arbetstagaren inte har rätt till övertidsersättning. I vissa fall har de ytterligare semesterdagarna förhandlats fram när arbetstagaren kanske inte fått den löneutveckling hen väntat sig och i stället fått fler semesterdagar.

Det finns också situationer där kollektivavtal på arbetsplatsen ger fler semesterdagar i takt med arbetstagarens ålder.

!

Ställ en fråga!

Som medlem kan du kostnadsfritt ställa frågor till FAR:s rådgivare. Frågorna kan gälla redovisning, revision och juridik. Det kan också vara frågor som rör din yrkesroll. 

.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare