Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.02.04

Så hjälper du kunden med K10 – sida för sida

Var proaktiv! Ta dig tid att förklara för kunden vad K10 innebär. Det säger Ann Härdelin, Auktoriserad Redovisningskonsult FAR, på Aspia. Här guidar hon dig hur du hjälper kunden att fylla i K10-blanketten på rätt sätt.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Sida 1 – Utdelning Alternativ 1 – Förenklingsregeln

Schablonbeloppet enligt förenklingsregeln för inkomståret 2021 är 183 700 kr (inkomstbasbeloppet x 2,75). Det beloppet ska delas mellan alla delägare i proportion till hur många andelar man äger.

Exempel:

Daniel och James startade fåmansbolaget Bond AB i december 2020. År 2021 beräknar de gränsbeloppet enligt förenklingsregeln.

 • Daniel äger 40 procent av andelarna i Bond AB. Hans gränsbelopp för år 2021 uppgår till 73 480 kr.
 • James äger 60 procent av andelarna i Bond AB. Hans gränsbelopp för år 2021 uppgår till 110 220 kr.

Eftersom de startade Bond AB 2020 är inkomståret 2021 det första året de beräknar sitt respektive gränsbelopp. De har således inget sparat utdelningsutrymme från föregående år som de kan addera till schablonbeloppet.

Förklaringar till sida 1:

 • Sparat utdelningsutrymme från föregående år -har du kvar gränsbelopp från tidigare år som du inte har nyttjat för utdelning eller kapitalvinst från bolaget sparas det till nästkommande år. Detta sparade utdelningsutrymme förräntas och höjs med en procentsats motsvarande statslåneräntan (vid utgången av november månad året före beskattningsåret) + 3 procentenheter.
 • Utdelning som ska beskattas i TJÄNST – du som ägare kan ta utdelning med ett högre belopp än gränsbeloppet. Det överstigande delen kommer att beskattas som vanlig lön med skatt upp till ca 57 procent. Om utdelningen överstiger 90 inkomstbasbelopp (6 138 000 kr för inkomståret 2021) beskattas överskjutande utdelning över detta belopp i inkomstslaget kapital.För kapitalvinster (då ägaren säljer aktierna) ligger takbeloppet i stället på 100 inkomstbasbelopp (6 820 000 kr för inkomståret 2021).
 • Utdelning som ska beskattas i KAPITAL – utdelning som ryms inom gränsbeloppet beskattas med 20 procent men tas upp som inkomst av kapital (30 procent skatt) i den privata inkomstdeklarationen. För att skatten ska bli rätt (20 procent) tar du bara upp ⅔ av utdelningen i den privata inkomstdeklarationen. Utdelning som överstiger takbeloppet (se ovan) ska också beskattas i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är då 30 procent.

Sida 2 – Utdelning Alternativ 2 – Huvudregeln

Huvudregeln kan bli förmånligare att tillämpa om du har lönekostnader i bolaget, du själv eller någon närstående uppfyller lönekravet samt att du äger minst 4 procent av andelarna i bolaget.

Förklaringar till sida 2:

 • Omkostnadsbelopp vid årets ingång – anskaffningsvärdet för andelarna du äger vid årets början (oftast det belopp du har betalat för andelarna). Detta belopp förräntas och höjs med en procentsats motsvarande statslåneräntan (vid utgången av november månad året före beskattningsåret) + 9 procentenheter.Du ska äga aktierna den 1 januari det år som du räknar fram gränsbeloppet för.
 • Lönebaserat utrymme – 50 procent av de kontant utbetalda bruttolönerna i bolaget och dess dotterbolag under kalenderåret före inkomståret. Detta brukar kallas för löneunderlaget. För inkomståret 2021 är det alltså lönerna under 2020 som avses. Denna summa räknar du ut på sid 4 i K10-blanketten.

Tänk på att vissa delar inte ingår i löneunderlaget, exempelvis förmåner och statliga lönebidrag.

Sida 3 – Avyttring av andelar i fåmansföretag

Denna sida behöver du bara fylla i om du har sålt några, eller alla, andelar i ditt bolag under året.

Grunden i beskattningen vid en avyttring är densamma som vid en utdelning (det vill säga 20 procent skatt upp till ditt gränsbelopp).

Sida 4 – Lönebaserat utrymme

Första steget på sid 4 är att beräkna att du ha uppfyllt lönekravet, dvs att du som ägare (eller din närstående) har tagit ut tillräckligt med lön för att få använda huvudregeln. Du måste också äga minst 4 procent av andelarna i bolaget för att få utnyttja det lönebaserade utrymmet.

När du beräknar gränsbeloppet för inkomståret 2021 är det de utbetalda lönerna under 2020 som du räknar på.

Förklaringar till sida 4:

 • Lönekravet -huvudregeln kan ge möjlighet till ett högre gränsbelopp än förenklingsregeln om bolaget har betalat ut tillräckligt med lön. För att få använda huvudregeln måste ägaren eller närstående ta ut en lön uppgående till det lägsta beloppet av:
  – 6 inkomstbasbelopp (400 800 kr för 2020) + 5 procent av bruttolönerna
  eller
  – 9,6 inkomstbasbelopp (641 280 kr för 2020)

Kom ihåg att om du tar ut 1 kr för lite i lön så uppfyller du inte lönekravet. Du kan inte korrigera detta i efterhand. Om du som ägare vill utnyttja huvudregeln bör du därför i december varje år kontrollera att du har tagit ut tillräckligt med lön för att uppfylla lönekravet.

Exempel:

Daniel äger 100 procent av andelarna i M AB. M AB har sammanlagt betalat ut 3 000 000 kr i lön under 2020.

400 800 kr (6 inkomstbasbelopp) + 150 000 kr (5 procent av 3 000 000) = 550 800 kr.

I detta exempel måste Daniel ha tagit ut 550 800 kr under 2020 för att uppfylla lönekravet.

 • Beräkning av lönebaserat utrymme – det lönebaserade utrymmet är 50 procent av de totala lönerna utbetalda under året före beskattningsåret. Beloppet ska delas mellan alla delägare i proportion till hur många andelar man äger.
  Vid beräkningen av det lönebaserade utrymmet ska det proportioneras i förhållande till:
  – Hur stor andel i bolaget som delägaren äger.
  – Bolagets andel i ett eventuellt dotterbolag där bruttolöner finns.
  – Om delägaren inte ägt andelarna i bolaget under hela löneåret
  och/eller
  – Om Bolaget inte ägt andelarna i dotterbolaget under hela löneåret.

Exempel:

James äger 50 procent av andelarna i Bond AB som i sin tur äger 95 procent av andelarna i Skyfall AB.

De totala lönerna som betalades ut i Bond AB under 2020 uppgick till 3 000 000 kr och de totala lönerna som betalades ut i Skyfall AB under 2020 uppgick till 1 000 000 kr.

Löneunderlaget uppgår då till 3 950 000 kr (3 000 000 kr + 950 000 kr (95 procent av 1 000 000 kr).

Det lönebaserade utrymmet utgör 50 procent av löneunderlaget och blir då
1 975 000 kr = 50 procent av 3 950 000 kr.

I och med att James endast äger 50 procent av andelarna i Bond AB får han bara tillgodoräkna sig hälften av det lönebaserade utrymmet.

James del av lönebaserade utrymmet är då 987 500 kr (50 procent av 1 975 000 kr).

 • Andelar anskaffade under 2020 – har du ägt andelar i bolaget endast under en del av året får du inte räkna på hela årets löner utan endast de löner som utbetalats från bolaget under den period du ägt andelarna. Har bolaget ägt andelarna i dotterbolaget endast under en del av året får inte heller hela årets löner räknas med utan endast de löner som utbetalats från dotterbolaget under den period då bolaget ägt andelarna.

 

Läs mer om ämnet:


Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare