Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2023.04.04

Så funkar förmåns­beskattning vid laddning av elbilar och elcyklar

Regeringen vill ta bort förmånsbeskattningen på el till elbilar under tre år från den 1 juli. Men vad gäller i dag? Vad blir skattekonsekvensen om man laddar en eldriven förmånsbil på jobbet? Eller en privatägd elbil? Här ger Emelie Hansson, Manager Payroll Services på Grant Thornton i Norrköping, svar på frågor om vad som gäller kring förmåner och laddning på jobbet.

För elbilar gäller i dagsläget att om en arbetstagare får ladda sin bil på arbetsplatsen ska arbetstagaren förmånsbeskattas för kostnaden som uppstår för arbetsgivaren, inklusive moms. Men det är skillnad mellan privatägda bilar och förmånsbilar. När en privatägd bil laddas på arbetsplatsen ska marknadsvärdet beskattas. För en förmånsbil ska marknadsvärdet multipliceras med 1,2.

För att gynna arbetsresor med laddbara fordon har regeringen föreslagit att förmånsbeskattningen för laddel slopas från den 1 juli och tre år framåt.

Arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda skattefri laddning, säger Emelie Hansson på Grant Thornton. Foto: Bengt Säll

– Det innebär att arbetsgivaren kan erbjuda sina anställda skattefri laddning. Ett villkor är att laddningen sker vid en laddpunkt eller ett eluttag i anslutning till arbetsplatsen, säger Emelie Hansson.

Skattefriheten föreslås omfatta personbilar av klass I, lätta lastbilar, motorcyklar, mopeder och cyklar.

I förslaget från regeringen om slopad förmån för laddning på arbetsplatsen nämns även laddning av elcykel som en skattefri förmån

Varför är det här bra för arbetsgivaren?

– Jag tror arbetsgivare som inte har kommit så långt med att installera laddstolpar eller laddplatser med ett administrativt fungerande system uppskattar det här förslaget. I vissa fall kan det vara svårt att få fram den faktiska kostnaden, till exempel när en arbetstagare kör laddhybrid, eller blandar privat körning med tjänstekörning och dessutom blandar bensin och el som drivmedel. När ingen förmån uppstår tillkommer heller inga sociala avgifter, säger Emelie Hansson.

Vad gäller för elcyklar?

Om arbetstagaren har möjlighet att använda arbetsgivarens elcykel privat ska det hanteras som en skattepliktig förmån. Det finns inga schablonvärden för hur förmånen ska värderas, i stället baseras förmånsvärdet på inköpspriset för elcykeln med hänsyn till en värdeminskning som motsvarar 20 procent per år. I förmånsvärdet inkluderas att batteriet behöver bytas vartannat år enligt Skatteverket.

Från januari 2022 finns det möjlighet att bara beskatta den del av förmånen som överstiger 3 000 kronor per beskattningsår.

– För att man ska få ta del av den reduktionen ska förmånserbjudandet riktas till alla som är tillsvidareanställda på företaget. Dessutom gäller att arbetsgivaren ska stå för kostnaden av cykeln antingen via leasing, hyra eller inköp. Om arbetsgivaren inte erbjuder all tillsvidareanställd personal samma förmån ska hela förmånen beskattas, säger Emelie Hansson.

Reglerna gäller både för vanliga trampcyklar och elcyklar men inte för elsparkcyklar.

Vad gäller kring tjänstebilar?

Eftersom tjänstebilar används i tjänsten och bara i ringa omfattning får användas privat, uppstår inte någon förmån. Men det förutsätter att bilen verkligen körs privat bara i ringa omfattning. Ringa omfattning innebär enligt Skatteverket att bilen bara får köras 100 mil per år, fördelat på 10 tillfällen.

– Om man kör mer än så uppstår förmånsbeskattning. Det är viktigt att tänka på att det är arbetstagarens ansvar att visa att bilen inte körs mer än så privat. Om arbetstagaren inte kan visa det uppstår förmånsbeskattning. En detaljerad körjournal är bästa beviset, säger Emelie Hansson.

Om en tjänstebil laddas är det företaget som står för kostnaden.

Vad gäller om man laddar förmånsbilen hemma?

Om förmånsbilen laddas hemma och om det är arbetstagaren som själv betalar för drivmedlet, kan arbetsgivaren betala ut en skattefri ersättning på 9,50 kronor per mil som körs i tjänsten.

Vad gäller om man laddar sin privatbil på jobbet?

Då får arbetstagaren stå för arbetsgivarens faktiska kostnad, inklusive moms. När drivmedlet är el ska den förmånen värderas utifrån bland annat hur mycket el som går åt per mil och marknadsvärdet av elkostnaden inklusive moms.

– Arbetsgivaren måste alltså kunna skilja på vilka bilar som har laddats och vad marknadspriset var vid tillfället, säger Emelie Hansson.

Vilka fallgropar ska man se upp med?

Många får en samlad elfaktura och det kan vara svårt att administrera förmånsberäkningen, speciellt om bilen körs både privat och i tjänsten. Om det är en förmånsbil ska marknadsvärdet multipliceras med 1,2 medan förmånsvärdet för en privatbil bara räknas på marknadsvärdet.

– En lösning kan vara att den som laddar använder ett laddkort eller annan typ av inloggning där man enkelt kan följa vilken bil som laddats och vilken kostnad det har gett bolaget, säger Emelie Hansson.

Vad gäller om man laddar batteriet till förmånselcykeln på jobbet?

En arbetsgivare som vill främja att fler cyklar till jobbet kan erbjuda laddning av cykelbatteri på arbetet utan att det uppstår förmånsbeskattning. Enligt Skatteverkets rättsliga vägledning är det en skattefri personalvårdsförmån. Också här gäller att förmånserbjudandet ska riktas till alla som är tillsvidareanställda och att arbetsgivaren ska stå för kostnaden av cykeln.

Vilket är ditt bästa råd till löne- och redovisningskonsulter?

– Att lära sig eller åtminstone känna till systemlösningar för både körjournaler och olika laddningslösningar. Då kan man jobba proaktivt för kunden och ge en smidig hantering av förmånsberäkningar.

– Det är en tung administrativ post som man snabbt förenklar om man kan låta arbetstagaren stå för elkostnaden och i stället göra en reseräkning som tar upp tjänstemil och få ersättning för det, säger Emelie Hansson.

Hon säger också att ytterligare en viktig sak i sammanhanget är att enligt Skatteverket får arbetstagaren inte göra avdrag för tjänsteresor om företaget står för en del av drivmedlet. Det kan till exempel vara så att arbetsgivaren betalar för bensinen medan arbetstagaren bekostar elförbrukningen då bilen laddas hemma.

– Det innebär också att ingen skattefri milersättning ska betalas ut för tjänstekörningen, om arbetsgivaren betalar ut milersättning blir den skattepliktig, säger Emelie Hansson.

 

Läs mer:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare