Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.10.23

Ris och ros till förslag om hållbarhetsrapportering

Konkurrensverket varnar för högre pris på revisorstjänster. FAR manar till återhållsamhet. Över 40 instanser har svarat på remissen om hur EU-direktivet om företagens hållbarhetsrapportering bör genomföras i Sverige. FAR tillstyrker förslaget i stort men vill se en del förtydliganden.

text:

Björn Dickson

Den 19 juni kom utredningen om hållbarhetsredovisning med sitt slutbetänkande. Utredningens uppdrag har varit att ta ställning till hur det nya EU-direktivet om hållbarhetsredovisning ska genomföras i Sverige. Betänkandet innehåller förslag om att kravet att lämna en hållbarhetsrapport ska utvidgas till att gälla fler företag. Vi har tittat på ett axplock av remissvaren.

FAR vill se miniminivå

FAR anser att Sverige bör implementera direktivet på miniminivå. De nya rapporteringskraven är omfattande och väntas innebära avsevärda administrativa kostnader. Därför skulle svenska företag få ett sämre konkurrensläge om Sverige gick längre än andra EU-länder när direktivets regler implementeras här, anser FAR.

FAR tillstyrker förslaget att de nya rapporteringskraven ska omfatta kreditinstitut och försäkringsföretag, oavsett deras juridiska form. Men FAR vill ha tydligare besked om vad som gäller för tjänstepensionsföretag. FAR skriver att utredningen föreslår att de nya kraven ska gälla för sparbanker, ömsesidiga försäkringsföretag samt försäkringsföreningar. Men utredningen nämner inte tjänstepensionsföretag trots att de per definition inte är försäkringsföretag, påpekar FAR. FAR anser att det behöver klargöras om så kallade investmentföretag omfattas av direktivet.

FAR tillstyrker utredningens förslag om att rapporteringsskyldiga företag i undantagsfall ska slippa att informera om förestående utveckling eller om frågor som är under förhandling. Men FAR anser att det är oklart vad som gäller om ett moderbolag frivilligt placerar hållbarhetsrapporten i förvaltningsberättelsen. Dessutom anser FAR att det behövs ett klargörande när det gäller den befintliga bestämmelse i revisorslagen som säger att en revisor under vissa förutsättningar får tillhandahålla värderingstjänster. FAR undrar om den bestämmelsen är tillämplig för den revisor som granskar hållbarhetsrapporten.

Konkurrensverket varnar

Konkurrensverket avstyrker utredningens förslag om att inte tillåta oberoende kvalitetsgranskare av hållbarhetsrapporter. Med tanke på hur mycket mer arbete som företag som omfattas av hållbarhetsrapportering kommer att tvingas till är det viktigt att begränsa merkostnaderna så mycket som möjligt. Med tanke på det anser Konkurrensverket att utredningens förslag riskerar att förstärka kompetensbrist och koncentration på marknaden för revisionstjänster, något som skulle kunna leda till högre pris eller urholkad kvalitet för revisorstjänster, enligt Konkurrensverket.

EBM instämmer i slutsats

Ekobrottsmyndigheten instämmer i utredningens slutsats att en bristande hållbarhetsrapportering skulle kunna utgöra bokföringsbrott, eftersom förvaltningsberättelsen i sådana fall är bristfällig. Men det finns ingen förutsebarhet när det gäller straffansvaret, eftersom hållbarhetsrapporten inte är omnämnd i bokföringslagen, utan är en del av innehållet i årsredovisningslagen, framhåller EBM.

Bolagsverket vill senarelägga

Bolagsverket avstyrker förslaget om att vissa bolag ska kunna hänvisa till ett överordnat bolags hållbarhetsredovisning genom en webblänk i förvaltningsberättelsen. Myndigheten anser att Revisorsinspektionens register för revisorer bör innehålla uppgifter om behörighet att granska hållbarhetsrapporter.

Bolagsverket ställer sig positiv till att Revisorsinspektionen ska hålla ett register över auktoriserade revisorer. Men myndigheten anser att de nya reglerna bör träda kraft den 1 juli 2024, alltså sex månader senare än enligt förslaget i slutbetänkandet. Reglerna bör tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2024, anser Bolagsverket.

Finansinspektionen vill ha utvärdering

Finansinspektionen tillstyrker i huvudsak förslaget till nya regler. FI välkomnar förslaget om företagens hållbarhetsrapportering. Direktivet är en grundpelare i arbetet för att säkerställa att det finns jämförbar och tillförlitlig information om företagens hållbarhetsarbete i deras årsredovisningar.

FI tillstyrker också förslaget att bara auktoriserade revisorer ska vara behöriga att granska hållbarhetsrapporter. Men FI anser att förslaget om att tillåta att oberoende leverantörer av kvalitetsgranskningstjänster granskar hållbarhetsrapporter behöver utvärderas vidare.

Revisorsinspektionen tillstyrker i huvudsak

Revisorsinspektionen skriver att förslagen i betänkandet kan i huvudsak tillstyrkas. Myndigheten anser att utredningen har gjort väl avvägda bedömningar på ett övergripande plan. Detta gäller till exempel frågan om huruvida andra än revisorer bör tillåtas bestyrka hållbarhetsrapporter. Det gäller också frågan om att provet för revisorsexamen också ska gälla kunskaper i hållbarhetsfrågor och att det därför inte bör anordnas en särskild examination i det avseendet.

Bokföringsnämnden vill begränsa bördan

Bokföringsnämnden har inte något att invända i sak mot förslagen i betänkandet. BFN skriver att förslagen i betänkandet framstår som väl avvägda eftersom de inte går längre än direktiven kräver.

Den rapportering som ska göras enligt direktivet om hållbarhetsrapportering är omfattande och betungande för de företag som berörs. Förslagen i betänkandet ansluter förhållandevis nära till de underliggande direktivens krav. Utredningen har pekat på hur viktigt det är att begränsa den administrativa bördan för små och medelstora företag, skriver BFN.

Läs mer:

hittar du alla remissvar.

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare