Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2024.02.01

RI bötfäller revisor

I mitten av december kritiserade Revisorsinspektionen en auktoriserad revisor. Enligt beslutet ska revisorn betala en sanktionsavgift på 60 000 kronor. Ärendet är ett av flera på senare tid där RI slagit ned på brister i granskningen av intäkter.

text:

Björn Dickson

Enligt Revisorsnämnden hade revisorn inte bedrivit sin revisionsverksamhet enligt god revisionssed och god revisorssed. RI utredde revisorns revision i fem olika aktiebolag: ett bemanningsbolag, ett energibolag, ett bilbolag, ett läkemedelsbolag och ett budbilsbolag.

I alla de fem bolagen fanns det brister i granskningen av intäkter. Alla de fem bolagen tillämpade Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR) 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) vid upprättandet av årsredovisningen.

Inte sett någon ökning

Anna-Karin Brusk Rönnqvist, chefsrevisor på RI. Foto: Dan Sjunnesson, Studio CA

Revisorsinspektionen har i flera ärenden på senare tid kritiserat revisorer för brister i granskningen av intäkter. Men enligt RI:s chefsrevisor Anna-Karin Brusk Rönnqvist rör det sig inte om en ökning av antalet fall.

– Området förekommer regelbundet i ärenden inom den riskbaserade tillsynen, men vi har inte noterat någon direkt ökning i närtid, säger RI:s chefsrevisor Anna-Karin Brusk Rönnqvist.

Vad behöver byråerna göra för att förbättra sig?

Det som är gemensamt för de ärenden som leder till kritik är att granskningen sammantaget inte varit tillräcklig, trots att intäkter i normalfallet är ett område som revisorn bör ägna särskild uppmärksamhet.

– Om en byrå uppmärksammas på brister, eller identifierar brister, avseende intäktsgranskningen bör den undersöka rotorsakerna till detta och genomföra åtgärder som förhindrar att liknande brister uppstår igen. Det skulle exempelvis kunna handla om vidareutbildning, kvalitetssäkring eller metodikstöd, säger Anna-Karin Brusk Rönnqvist.

Varför är det här ett viktigt område att granska?

– Intäkter är förhoppningsvis en av de större posterna i ett företag. Det kan också vara komplicerat att avgöra vid vilken tidpunkt en intäkt ska redovisas. Dessutom behöver revisorer beakta om det finns en risk för oegentligheter i intäktsredovisningen, säger Anna-Karin Brusk Rönnqvist.

Gäller att skapa röd tråd

Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR. Foto: Christian Gustavsson

För att genomföra en bra granskning av intäkter är det viktigt att förstå företagets intäktsströmmar och att bedöma var det finns risk för väsentliga fel i redovisningen. Det framhåller Björn Irle, auktoriserad revisor på FAR.

– Redovisning av intäkter kan vara väldigt enkel och i andra fall väldigt komplex. Vi behöver förstå det och lägga mer tid på att granska intäkterna. Det gäller att skapa en röd tråd från förståelse, riskbedömning, granskning till slutsats, säger Björn Irle.

Revisorer missar fullständigheten

Enligt Björn Irle tyder flera av RI:s ärenden på att revisorn har gjort periodiseringskontroll och analytisk granskning i form av bruttovinstanalys, men att det inte alltid räcker.

– Något som RI ofta nämner att revisorerna har missat är att granska fullständigheten. Det är svårt i och med att det handlar om intäkter som inte är redovisade i huvudboken, men det går att hitta granskning som täcker även det, säger Björn Irle.

Kombinera olika sätt att granska

Han säger att genom att granska ingående balans och utgående balans, vilket generellt sett är lättare att granska, och sedan granska intäkter ordentligt, blir resten av resultaträkningen egentligen bara en fråga om klassificering.

– Troligen behöver revisorn göra mer. Det kanske finns kontroller som faktiskt går att testa funktionen av, utföra analyser som är mer precisa än bruttovinstanalys och komplettera med någon form av test av detaljer. En kombination av granskningsåtgärder blir nästan alltid bättre än att bara granska på ett sätt, säger Björn Irle.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare