Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2020.09.10

Revisorer – tänk på det här inför kvalitetskontrollen

Nu är höstens kvalitetskontroller igång. Här är de vanligaste bristerna bland revisorer - och så kan du förbereda dig.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Kvalitetskontrollerna varje höst är en kvalitetssäkring av FAR:s auktoriserade medlemmar och medlemsföretag. Kontrollerna av revisorerna är också ett stöd för medlemmarna i deras interna kvalitetsarbete – och syftar samtidigt till att näringsliv och samhälle ska kunna lita på att de följer lagar och regler.

Återkommande väsentliga iakttagelser och brister i kvalitetskontroll av revisorer:

  1. Bristande granskning av varulager (främst med avseende på deltagande vid inventering).
  2. Bristande granskning av intäkter (vissa revisorer har inte bedömt att intäktsredovisningen utgör någon risk varför inte tillräcklig granskning av intäktsredovisningen har gjorts).
  3. Felaktiga dateringar av uttalande från företagsledningen i förhållande till revisionsberättelsens datering.
  4. Saknas upplysning i revisionsberättelsen om sent inbetalade skatter och avgifter samt sent avlämnad årsredovisning.
  5. Brister i vidareutbildning.
  6. Saknas acceptabel dokumentation av granskningsåtgärder och slutsatser – (räcker inte med ”utan anmärkning” i granskningsprogram).
  7. Saknas signering och slutsats av ansvarig revisor.

I år har dessutom covid-19 lett till att revisorerna kan behöva tänka om och utöka sin granskning på grund av ändrad riskutvärdering, menar Annika Engström, ordförande för Kvalitetsnämnden för revisionsverksamhet.

Annika Engström. Foto: EY

– Pandemin innebär högre risker. Vissa företag kan få problem att överleva och andra frågeställningar kan uppstå. Blir det en andra fas av covid-19 eller inte? Mitt medskick är att det är viktigt att alla revisorer håller löpande och tät kontakt med sina kunder i dessa tider och att vi inte väntar för länge med att fundera på nedanstående frågor, säger Annika Engström.

Några exempel på frågor att fundera kring:

Riskutvärdering
Den nuvarande situationen gör att riskbedömningen kan behöva uppdateras baserat på den miljö våra revisionskunder nu befinner sig i.

Uppdragsbrev kan behöva ses över och i samband med detta bör alla revisionsbyråer också notera att FAR nyligen har kommit ut med nya allmänna villkor, varför en uppdatering av hänvisningen i uppdragsbreven (upprättade den 17 juni eller senare) ska göras och de nya villkoren ska bifogas.

Fortsatt drift
Hur påverkar covid-19 revisionskundens verksamhet? Är antagandet om fortsatt drift lämpligt?

Det är viktigt att vi har tillräckliga revisionsbevis vid bedömning av fortsatt drift och att vi i revisionen dokumenterar företagsledningens bedömning.

Händelser efter balansdagen
Mycket kan tänkas ha hänt sedan årsredovisningen togs fram, varför vi måste vara extra noggranna vid dokumentationen av vårt ställningstagande till hur den aktuella kundens verksamhet påverkas av virusutbrottet och de olika restriktioner som kommit som en följd av det.

Vinstutdelning och andra värdeöverföringar
Vid värdeöverföring måste sedvanlig hänsyn tas till försiktighetsprincipen i ABL utifrån de förutsättningar som föreligger vid beslutet. Mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder just nu ställs särskilt höga krav på styrelsens bedömning av och motivering till att en utdelning framstår som försvarlig.

Nedskrivningsprövning
Värdering och nedskrivningsprövning av anläggningstillgångar är ett område som särskilt kan behöva beaktas i granskningen. Även risk för nedskrivning gällande lager kan öka för exempelvis vissa butikskedjor.

Inventering – om närvaro inte är möjlig
I den mån kunderna inte tillåter oss att närvara vid inventeringen får vi försöka lösa vår granskning på annat sätt, möjligen via digitala lösningar varför det är viktigt att planera kommande inventeringar i god tid

Vidare understryker Annika Engström att en revisor måste dokumentera sina bedömningar. Eftersom vissa bedömningar förväntas bli mer komplicerade är det viktigare än någonsin att revisorn gör en skriftlig sammanställning av sina analyser och slutsatser, så att det går att följa resonemanget som leder fram till revisorns slutliga bedömning.

Vad innebär de här riskerna för kvalitetskontrollen av revisorn?
– Vi kommer sannolikt att se fler revisionsberättelser som är modifierade eller där upplysningar/anmärkningar lämnas, eller som borde avvika från standard då många revisionskunders verksamhet har påverkats. Behovet av vägledning för revisorn kommer sannolikt öka och här blir FAR:s medlemsrådgivning en viktig kugge, svarar Annika Engström.

Slutligen, vad är det absolut viktigaste revisorerna ska tänka på inför kvalitetskontrollen?
– Planera dina revisioner i tid och dokumentera dina bedömningar! Är du på en mindre byrå och behöver stämma av dina funderingar, kontakta FAR:s medlemrådgivning.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare