Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Anneli Lönnborg

2021.10.07

Korttidsstöd kontra utdelning

Korttidsstödet väcker fortfarande många frågor och flera ärenden har överklagats till domstol för prövning. Nu återstår att se vad överrätten anser om relationen mellan korttidsstöd och utdelning.

Detta med korttidsstöd väcker fortfarande många frågor och ärendena från Tillväxtverket till förvaltningsdomstolarna har uppskattningsvis, i vart fall för förvaltningsrätten, inneburit en 10–15 procentig ökning av det totala antalet mål under 2021 som ligger för domstolens prövning. En mängd av de överklaganden som förvaltningsrätten får handlar om korttidsstöd i relation till beslutad och/eller verkställd utdelning. Förvaltningsrätten har i vissa av överklagandena gett företagen rätt. Tillväxtverket har dock överklagat många av dessa domar och det återstår därmed att se vad överrätt anser om relationen mellan korttidsstöd och utdelning.

Kortfattat är bakgrunden till överklagandena att Tillväxtverket preliminärt beviljat företag korttidsstöd baserat på företagets ansökan om korttidsstöd.

I ansökan om korttidsstöd till Tillväxtverket har företagen uppgett att de drabbats av tillfälliga, allvarliga ekonomiska svårigheter till följd av covid-19 som inte har kunnat förutses eller undvikas, att företaget använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader (till exempel avslutat provanställningar), samt att företaget vid tidpunkten för ansökan, inte är på obestånd, under rekonstruktion eller skyldig att upprätta en kontrollbalansräkning.

Det vill säga Tillväxtverket har vid sin prövning av ansökan om korttidsstöd bedömt företagen uppfylla kraven för korttidsstöd enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och sålunda betalat ut stöd.

Vid Tillväxtverkets slutliga bedömning och beslut om företagens rätt till redan erhållet korttidsstöd har Tillväxtverket konstaterat att företagen beslutat om utdelning (inte sällan är det så att företagen aldrig verkställt beslutet om utdelning på grund av pandemin och i vissa fall har företagen till och med återtagit tidigare fattat beslut om utdelning på grund av pandemin) och därmed inte kvalificerar sig för det erhållna stödet.

Enligt Tillväxtverket kan företagen, givet beslutet om utdelning inte anses ha drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som inte har kunnat förutses eller undvikas. Tillväxtverket har därmed krävt att företagen ska betala tillbaka det stöd de erhållit.

Som reglerna är utformade gäller i korta drag att för stöd som mottas under perioden 1 december 2020 – 30 juni 2021 gäller den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete som trädde ikraft 15 februari 2021.

Denna lag säger vad gäller vinstutdelning och andra värdeöverföringar att en arbetsgivare inte är stödberättigad om arbetsgivaren under stödmånaderna, de två kalendermånaderna närmast före den första stödmånaden eller de sex kalendermånaderna närmast efter den sista stödmånaden verkställer ett beslut om vinstutdelning eller ett sådant beslut fattas av stämman, styrelse eller motsvarande organ under samma period.

För stöd som mottagits under perioden 16 mars –31 december 2020 gäller  enligt lagen (2013:948) om stöd vid korttidsarbete och förordning (2020:208) om stöd vid korttidsarbete.

Mot bakgrund av införandet av bestämmelsen om värdeöverföringar i den nya, tillfälliga lagen som beskrivits ovan, har Tillväxtverket dock förtydligat vad som gäller för värdeöverföringar avseende stöd som mottagits under 2020, det vill säga under perioden 16 mars –31 december 2020: Vinstutdelningar och andra värdeöverföringar som görs under företagets stödperiod, under de två månader som föregår stödperioden samt under de sex månader som följer närmast efter stödperioden innebär att arbetsgivaren inte anses ha sådana allvarliga ekonomiska svårigheter att stöd ska beviljas. Värdeöverföringar som beslutats och verkställts innan 16 mars 2020 faller därmed utanför prövningen.

Frågan som domstolen nu har att pröva rörande Tillväxtverkets beslut om återbetalning av tidigare erhållet korttidsstöd är huruvida ett företags beslut om utdelning (oaktat om verkställighet av beslutet skett eller inte) per se diskvalificerar företaget för korttidsstöd.

Av förarbetena till lagen om stöd vid korttidsarbete uppges att vinstutdelningar med mera kan påverka bedömningen av om en arbetsgivare har sådana ekonomiska svårigheter som förutsätts för godkännande för stöd.

Det framgår, enligt mig, inte i förarbetena att en vinstutdelning eller annan liknande utbetalning ovillkorligen medför att en ansökan om korttidsstöd inte ska godkännas. En utdelning eller liknande utbetalning kan, enligt mig, inte ensam vara en omständighet som innebär att en arbetsgivare inte har sådana tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som krävs för att korttidsstöd beviljas.

Utdelningsbeloppet måste ställas i relation till storleken på behov av stöd och även när beslutet om utdelning tas, om utdelningen verkställs under tid som företaget uppbär korttidsstöd eller dessförinnan, vad företaget gjort i övrigt för att inte drabbas av ekonomiska svårigheter till följd av pandemin med mera.

Det ska således bli spännande att se vad domstolarna kommer fram till vad gäller relationen mellan korttidsstöd och utdelning.

 

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare