Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2024.06.14

Regler om kombiuppdrag moderniseras

Revisorns oberoende vid kombiuppdrag väcker frågor och regelverket är inte alltid lätt att tolka. Nu har riksdagen beslutat att reglerna ska moderniseras så att de blir tydligare och lättare att tillämpa.

text:

Kristina Israelsson

Ett så kallat kombiuppdrag innebär att ett företag anlitar samma revisionsbyrå både för hjälp med bokföringen och för utförande av revisionen. FAR medverkade i utredningen ”Enklare regelverk för mikroföretag och en modernare bokföringslag” som hade i uppdrag att föreslå förändringar som behövs för att skapa en så ändamålsenlig och tydlig avgränsning som möjligt för vad som bör vara tillåtet när det gäller så kallade kombiuppdrag. Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR poängterar att avsikten med de nya reglerna inte är att utrymmet för kombiuppdrag ska ändras.

Birgitta Åhlander. Foto: Christian Gustavsson

− De ändrade reglerna ska göra det lättare att förstå att den som inom ramen för ett kombiuppdrag biträder vid bokföringen inte ska ta ställning i frågor som riskerar att bli ifrågasatta vid revisionen. Kombiuppdrag bör vara tillåtna om bokföringsbiträdet avser uppgifter där utrymmet för bedömningar är begränsat och som inte utgör en del av företagets interna kontroll, säger Birgitta Åhlander.

Ändringarna sker i revisionslagen, aktiebolagslagen, lagen om ekonomiska föreningar samt stiftelselagen och ska tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 30 juni 2024.

Kortfattat innebär de ändrade reglerna följande:

  • Huvudregeln enligt jävsbestämmelserna är att den inte får vara revisor, som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder ett företag vid fullgörandet av bokföringsskyldigheten enligt 4 kap. 1 § bokföringslagen.
  • Kombiuppdragen regleras genom att byråjävsbestämmelserna för mindre, onoterade företag formuleras som ett uttryckligt undantag från huvudregeln.
  • Enligt den nya undantagsbestämmelsen ska det vara tillåtet för någon att vara revisor som är verksam i samma företag som den som yrkesmässigt biträder företaget vid fullgörandet av bokföringsskyldigheten enligt 4 kap. 1 § bokföringslagen eller bolagets kontroll däröver, om biträdet avser rutinmässiga uppgifter eller avslutandet av den löpande bokföringen. Med rutinmässiga uppgifter avses uppgifter som är vanligt förekommande vid bokföringen i bolaget och som regelmässigt utförs på ett visst sätt. Bestämmelsen är avsedd att vara teknikneutral.

Läs mer om

 

 

 

 

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare