Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.09.08

Regeringen vill införa ett förenklingsråd

Regeringen lanserar ett nytt initiativ för att förenkla för företagen. Drygt 50 miljoner kronor ur höstbudgeten ska gå till projektet. Ett förenklingsråd ska inrättas som ett komplement till det tidigare aviserade implementeringsrådet.

text:

Björn Dickson

– Det här är ett konkret och positivt initiativ! Det säger FAR:s skatteansvarige, Hans Peter Larsson.
Förenklingsrådet och Implementeringsrådet ska ta fram rekommendationer och förslag för att stärka företagens konkurrenskraft genom att begränsa deras regelbörda och administrativa kostnader.
Förenklingsrådet ska identifiera förenklingsåtgärder som följer av befintlig svensk rätt och ta fram konkreta förslag på sådana åtgärder.

Implementeringsrådet ska lämna rekommendationer vid implementeringen av EU-direktiv i svensk rätt. Rådet ska också kunna uppmärksamma regeringen på frågor av särskild vikt för svenska företag i kommande lagstiftning på EU-nivå.

Hans Peter Larsson. Foto: FAR

– För att det här ska lyckas och leverera krävs muskler, kompetens och reellt politiskt inflytande över lagstiftningsprocessen för de nya råden, säger Hans Peter Larsson.

Regeringen vill också ge ett urval av statliga myndigheter nya uppdrag för att identifiera förenklingsmöjligheter i regelverk som påverkar företagens regelbörda.

Hans Peter Larsson sitter också i Regelrådet, regeringens organ som granskar de konsekvensanalyser för företag som i dag alltid ska göras innan nya regler införs.

Vad vore bäst att göra för att förenkla för företagen?

– Jag tror att Sverige måste överväga så kallade sunset clauses, det vill säga tidsbegränsade regler som sedan kan förlängas. En stor del av regelbördan kommer från myndigheter. Råden måste kunna påverka även dem, säger Hans Peter Larsson.

Vad vore bäst att göra med tanke på revisorer och rådgivare?

– För revisorer och rådgivare som är vana att hantera regler är det viktigaste att regler är tydligt utformade och väl tillämpbara.

Något annat som är viktigt att framhålla i sammanhanget?

– Frågan om förenkling har varit aktuell länge. Det nya är att detta också gäller ett växande antal utländska regler som ska implementeras, det vill säga införas i Sverige. Även Bryssel måste därför nu på allvar visa på en medvetenhet och återhållsamhet. Det finns ingen annan som kan minska regelbördan.

Bakom utspelet står regeringspartierna och Sverigedemokraterna.

– Genom mer kunskap om företag på myndigheterna, bättre utformade och enklare regler samt ökad användning av digitala tjänster minskar vi företagens regelbörda och administrativa kostnader, säger energi- och näringsminister Ebba Busch i ett pressmeddelande.

utgiven av

Ansvarig utgivare