Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Fördjupning

2023.05.25

Redovisning av pensionsplaner i tider av hög inflation

På grund av den ovanligt höga inflationstakten förra året aktualiseras frågeställningar om redovisning av värdesäkring i förmånsbestämda pensionsplaner i årsbokslutet för 2022. Värdesäkring är sedan länge en återkommande årlig händelse, men eftersom den i år blev oväntat stor har frågor uppkommit om hur den ska redovisas enligt IAS 19 och enligt svenska regler.

En annan fråga som är ständigt aktuell är hur tillgångstaket i IAS 19 Ersättningar till anställda ska tillämpas i koncernredovisningar enligt IFRS på förmånsbestämda planer, särskilt på ofördelade överskott i planer utanför ITP. Det saknas emellertid tydliga, dokumenterade vägledningar för dessa två frågor.

I denna artikel sammanfattar Henrik Persson hur han anser att de bör hanteras redovisningsmässigt.

I korthet menar han att:

 • uppräkningen av pensionsrätter ska beaktas, enligt svenska regler, redan i årsbokslutet för samma år som värdesäkringen
  beslutas.
 • PRI:s beloppsuppgifter, som de varje år skickar ut avseende avsättningens storlek per den 31 december föregående år,
  ska inkludera uppräkning avseende beslutad värdesäkring. Alternativt att vägledningen i K3 ändras så att företagen
  ska redovisa sin pensionsskuld med beaktande av beslutad värdesäkring, även om den inte ingår i beloppsuppgiften
  från PRI.
 • företag som tecknar förmånsbestämda pensionsplaner utanför ITP genom att betala premier till ett försäkrings- eller
  tjänstepensionsföretag måste välja redovisningsprincip för hur tillgångstaket ska tillämpas på ofördelade överskott.

Läs fördjupningen här

Funderar du på att skriva en fördjupningsartikel?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare