Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Pernilla Lundqvist & Christian Stralström

2019.06.12

Politik som sätter BFN i arbete

I denna krönika tar vi upp några frågor som är aktuella hos Bokföringsnämnden (BFN). Vi berör även vad som kan komma att kräva åtgärder i BFN:s normgivning kopplat till januariöverens­kommelsen mellan S, C, L och MP.

Genom propositionen 2017/18:245 infördes en ny skatteregel om primäravdrag för byggnader som är taxerade som hyreshus och innebär att värdeminskningsavdrag ska göras i deklarationen med ytterligare två procentenheter per år, av utgifterna för ny- , till- eller ombyggnad. Det extra avdraget görs under de första sex åren från det att hyreshuset (eller den åtgärd som vidtagits på ett hyreshus) har färdigställts. Av punkt 10.31 i K2 följer att nyttjandeperioden för byggnad, tillbyggnad och aktiverad ombyggnad får be­stämmas till vad som följer av Skatteverkets allmänna råd om värdeminskningsavdrag för byggnader, det vill säga en avskrivning om två procentenheter per år.

BFN har dock beslutat att den nya skatteregeln om pri­märavdrag inte ska införas i K2, utan primäravdraget ska enbart påverka det beskattningsbara resultatet. Någon uppskjuten skatt får inte redovisas eftersom K2 förbjuder redovisning av uppskjuten skatt. I K3 finns ingen koppling till skatterätten på det sätt som K2 har varför primäravdraget inte är möjligt att göra i redovis­ningen enligt K3 heller. Därför krävs ingen ytterligare vägledning från BFN. Värt att notera är dock att i K3 gäller komponentredovisning och krav på redovisning av uppskjuten skatt på temporära skillnader.

Sedan tidigare har BFN två allmänna råd om fusi­oner (BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag och BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion). Båda är i behov av omarbetning, bland annat på grund av anpassning till K2 och K3 och därför har BFN arbetat med att ta fram ny normgivning på området. Planen är att det nya allmänna rådet ska remitteras under sommaren och färdigställas under 2019.

Januariöverens­kommelsen består av 73 punkter varav tre kan behöva aktualisera redovisningsföränd­ringar. Dessa är ekonomi och statsfinanser, jobb och företagande, hållbar tillväxt samt bostäder. Även om punkterna är mer av skatterättslig karaktär kommer det krävas översyn även av redovisningsnormgiv­ningen i och med sambandet mellan redovisning och beskattning.

För det första anges att beskattning ska bli mer gynnsam, framförallt för små och medelstora företag. Bland annat förbättrade regler för personaloptioner och krav på sänkt aktiekapital till 25 000 kronor. Detta kan medföra att även redovisningsregel­verken behöver ses över liksom bestämmelserna om tvångslikvidation och kontrollbalansräkning. Nivån för att upprätta en kontrollbalansräkning kommer ju bli väldigt låg för ett företag med endast 25 000 i aktie­kapital. En utredning är på gång och ny lagstiftning förväntas gälla från 1 januari 2020.

Nästa del är att fler ska kunna bli företagare och för att möjliggöra det föreslås en kraftig förenkling av beskattning och regelverk för mikroföretag. En utred­ning väntas under 2019-2020 och förändringar från 2021. Redan i utredningen januari 2015 i SOU 2015:8 En översyn av årsredovisningslagarna föreslogs infö­rande av särskilda regler för mikroföretag baserat på EU:s redovisningsdirektiv. Det har dock inte kommit någon proposition. FAR är förespråkare av förenklade regler för företagen.

Nästa område är omfattande regelförenklingar för att kunna bygga snabbare och billigare. Det ska även göras en utredning för att förenkla redovis­ningsreglerna och medge längre avskrivningstider för allmännyttan på svaga bostadsmarknader. Här förväntas en Ds 2019 eller 2020. Avskrivningsregler är dock inte bara att ändra eftersom förenklingarna inte får gå utanför lagen och inte heller EU-rätten när det handlar om företag som omfattas av årsredovis­ningslagens krav.

Slutligen vill jag (Pernilla) slå ett slag för att över­enskommelsen även tar upp att hela landet ska växa varav ett av de områden som behandlas är att man ska göra det möjligt att leva och bo på landsbygden. Det gläder mig då min mina föräldrar och syskon med familjer bor på landet och bedriver jordbruk. Dock funderar jag över om förslagen att bygga strandnära och bygga kafé verkligen är vad som behövs!

Spontant känns det som en ambitiös agenda och det ska bli spännande att se om detta kommer införas inom de tidsramar som anges. Efter att lagändringar skett krävs det sedan förändringar i den komplette­rande normgivningen. Låt oss se vad som blir verklig­het under denna mandatperiod.

Christian, som är FAR:s representant i BFN, vill slå ett slag för BFN:s 13 filmer om bokföring som finns på bfn.se. Se dem!

Läs även denna krönika av Pernilla Lundqvist

Det här är en krönika på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

Vill du också skriva en krönika?

Hör av dig till redaktionen@far.se

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare