Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Granskade byråer dukar under för den detaljrikedom som länsstyrelsen efterfrågar.
Yrkesvardag

2022.09.27

Övermäktiga krav och hårda straff

Kraven på rutiner och riktlinjer kring penning­tvätt är övermäktiga för det stora flertalet. Sedan år 2020 har samtliga ­redo­visningsbyråer som blivit ­granskade av länsstyrelsen i ­Stockholm blivit fällda och fått sanktionsavgift.

text:

Dan Håfström

illustration:

Emma Hanquist

Det börjar med ett brev. Och slutar med en sanktionsavgift. Sedan hösten 2020 har länsstyrelsen i Stockholm granskat tolv byråer inom redovisning. Samtliga har blivit fällda och fått sanktionsavgift. Adli Assali, enhetschef på länsstyrelsen i Stockholm, menar att tillsynen visar att redovisningsbyråerna har mycket kvar att jobba med.

– Det kan konstateras att majoriteten av dem som myndigheten har granskat har haft omfattande brister i sina rutiner och riktlinjer för att förhindra att deras verksamhet ska utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism, skriver Adli Assali per mejl till Balans.

Sedan 2017 när penningtvättslagen infördes har länsstyrelsen möjlighet att ingripa mot verksamhetsutövare som inte följer regelverket mot penningtvätt. Adli Assali beskriver åren från det att lagen trädde i kraft som en slags prövoperiod för länsstyrelsen.

Adli Assali, Länsstyrelsen. Foto: Erik Olsson

– Det har varit en uppstartstid och de senaste åren har vi kunnat pröva praxisen mer frekvent när kompetensen inom dessa frågor har utvecklats. Vi har jobbat mer riskbaserat utifrån de resurser vi får tilldelat och det är ett område som möjligen skulle kunna vara mer omfattande men det är svårt att svara på, menar Adli Assali.

Under de två senaste åren har länsstyrelsen i Stockholm ändrat sitt sätt att ingripa. Under åren 2017–2019 ålades inga verksamhetsutövare inom redovisning att betala sanktionsavgift. Länsstyrelsen nöjde sig då med att ge fem företag föreläggande mot vite. Företagen fick alltså chansen att inkomma med rutiner och riktlinjer innan hotet om vite blev verklighet. Från hösten 2020 har samtliga tolv företag som blivit granskade fått sanktionsavgift direkt.

Hittar länsstyrelsen brister blir påföljden numera ­alltid sanktionsavgift direkt. Åtminstone i Stockholm.

– Länsstyrelsens val av ingripande sker utifrån omständigheterna i varje enskilt ärende. Därtill kan tilläggas att länsstyrelsens process utvecklas bland annat i takt med praxis på området. Det finns flera myndigheter som bedriver tillsyn enligt lagen mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Här kan bland annat nämnas Spelinspektionen och Finansinspektionen. Praxis hänförligt dessa myndigheters beslut kan i viss mån anses vara ­överförbara på länsstyrelsens verksamhet, kommenterar Adli Assali per mejl.

De övriga länsstyrelserna med tillsynsansvar: Västra Götaland och Skåne har totalt sett fler tillsynsärenden kring penningtvätt än Stockholm, men färre ärenden leder till ingripanden i form av sanktionsavgift. Men även Västra Götaland och Skåne har blivit tuffare i sina beslut. Hittills under 2022 har sju företag i Västra Götaland fällts av länsstyrelsen i Västra Götaland och samtliga har fått sanktionsavgift direkt. Länsstyrelsen i Skåne har under 2022 haft tre ärenden som lett fram till ingripanden. Samtliga fall slutade med sanktionsavgift direkt.

”De senaste åren har vi kunnat pröva praxis mer frekvent när kompetensen inom dessa områden har utvecklats.”
Adli Assali, Länsstyrelsen

Länsstyrelsernas sätt att dokumentera tillsynsärenden gör det svårt att få en bild av hur många som faktiskt klarar tillsynen. Men när det gäller länsstyrelsen i Stockholm går det att konstatera att endast en verksamhetsutövare inom redovisning som blivit granskad under åren 2017–2022 har gått igenom utan åtgärd. Ärendet från 2018 rör ett mindre enmansföretag. Balans frågar Adli Assili om vilka slutsatser länsstyrelsen drar av att nästan ingen klarar tilllsynen.

– Länsstyrelsens är en tillsynsmyndighet och har som uppgift att se till att aktuell lagstiftning efterlevs. Vilka krav som verksamhetsutövare har att uppfylla beslutas av lagstiftaren. Om en verksamhetsutövare inte uppfyller de av lagstiftaren uppställda kraven ska Länsstyrelsen ingripa, svarar Adli Assali.

Claudia David Toronjo. Foto: Revisorsinspektionen

Tillsynsansvaret vad gäller revisorer och revisionsbyråer ligger på Revisorsinspektionen. Den primära tillsynen är via kvalitetskontroller. Sedan 2017 har Revisorsinspektionen delat ut ett antal varningar till verksamhetsutövare, men bara vid ett tillfälle har inspektionen fattat beslut om sanktionsavgift. I februari 2022 ålades ett företag att betala 600 000 kr i sanktionsavgift, bland annat på grund av avsaknad av allmän riskbedömning. Under åren 2019 – 2020 utförde Revisorsinspektionen en speciell tematillsyn vad gäller regelverket kring penningtvätt, men den resulterade inte i några disciplinära påföljder. ­Claudia David Toronjo, jurist på Revisorsinspektionen, beskriver i ett mejl till Balans att målet var att lära sig mer om läget i branschen.

– Syftet med tematillsynen var inte att tråla efter tillsynsärenden. Syftet var att bilda oss en uppfattning om de gemensamma utmaningar som ­byråerna och branschen har på om­rådet och se var det fanns förbättrings­potential.

Länsstyrelsen har blivit hårdare

Sedan 2017 har länsstyrelsen möjlighet att ingripa mot ­verksamhetsutövare som myndigheten anser inte följer regelverket mot penningtvätt. Från att merparten av myndighetens ingripanden innebar ­föreläggande om ­rättelse eller föreläggande om vite så ­beslutar ­länsstyrelserna ­numera allt ­oftare om sanktionsavgift direkt.

Ingripanden mot verksamhetsutövare inom redovisning januari 2018–maj 2022

 

Läs mer om ämnet

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare