Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.03.28

Ny lag ska göra korttidsstöd mer förutsägbart

Ett lagförslag om ett system för korttidsarbete har presenterats. FAR välkomnar flera delar i förslaget, men tycker också att det finns plats för förtydliganden.

text:

Björn Dickson

Stödet vid korttidsarbete var en av de mest omfattande åtgärderna som infördes i samband med covid-pandemin. Under pandemin tillämpades reglerna om korttidsarbete för första gången och i en omfattning som inte förutsetts när lagstiftningen togs fram.

Överskådligt och förutsägbart

Mot bakgrund av det har en kommitté på uppdrag av regeringen analyserat stödet och presenterat ett slutbetänkande med förslag till ny lagstiftning. Den nya lagen föreslås innehålla ett samlat system för korttidsarbete ska enligt planerna träda i kraft den 1 januari 2024. Att ha ett enda system för korttidsarbete ska underlätta administrationen av stödet. Tanken är också att systemet kring stödet ska bli mer överskådligt och att det ska bli mer förutsägbart när och hur korttidsarbete kan införas.

Mikael Winkvist, konsult knuten till FAR och medförfattare till FAR:s remissvar säger att det bästa är att enligt lagförslaget ska rätten till stöd baseras på arbetsgivarens behov av arbetstidsminskning. Kravet att arbetsgivaren ska ha fått ”tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter” finns inte kvar i lagförslaget.

Mikael Winkvist, FAR.

– Det begreppet var mycket svårtolkat och skapade stor osäkerhet, säger Mikael Winkvist.

Rätten till stöd

Enligt lagförslaget ska också förbudet mot vinstutdelning tas bort. Det infördes i den tillfälliga lagen om korttidsstöd under pandemin. Enligt betänkandet ska vinstutdelning och värdeöverföringar som huvudregel vara tillåtna.

Samtidigt anser Mikael Winkvist att det finns plats för förtydliganden i lagförslaget.

Utgångspunkten i lagförslaget är att behovet av arbetstidsförkortning ska baseras på arbetsgivarens sammanlagda verksamhet, men att en bedömning ska göras i enskilda fall. Rätten till stöd kan därför bero på hur företaget är organiserat (i en juridisk person eller om verksamheten bedrivs i flera separata juridiska personer.)

– FAR anser att det bör tydliggöras att stöd ockå kan sökas för driftsenheter och eller verksamhetsgrenar, säger Mikael Winkvist.

I den gamla lagen

Han pekar också på att det inte finns något krav på revisorsgranskning i lagförslaget. Kommittén konstaterar att det, precis som i den gamla lagen, inte finns några fasta parametrar i lagförslaget för att förutsättningarna för stöd ska vara uppfyllda.

– Avsaknaden av fasta parametrar gör det svårt för revisorn att granska och utforma ett relevant revisorsyttrande, säger Mikael Winkvist.

 

 

Läs mer:

FAR:s remissvar hittar du .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare