Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.10.10

Nya regler för icke-revisions­tjänster och arvoden på gång

I slutet av 2022 börjar nya regler för icke-revisionstjänster och arvoden att gälla. Anledningen är uppdateringar i IESBA:s Etikkod. Nu vill FAR:s specialistgrupp Etik att medlemmarna uppmärksammar förändringarna som kan komma att påverka deras verksamhet.

text:

Charlotta Marténg

En grundförutsättning för allmänhetens förtroende för en fungerande kapitalmarknad, särskilt avseende företag av allmänt intresse, är revisors oberoende. Detta regleras bland annat i IESBA:s Etikkod och finns även med i revisorslagen. Våren 2021 publicerades en kommande uppdatering av IESBA:s Etikkod med syfte att stärka regelverket och öka transparensen i två viktiga områden som potentiellt anses kunna påverka revisorns beteende.

Anders Magnussen. Foto: PwC.

− Det har varit ganska tyst om den här uppdateringen men då den träder i kraft i december i år och därför snart ställs på sin spets tycker vi i specialistgruppen att det är viktigt att skapa medvetenhet kring uppdateringen, säger Anders Magnussen, som arbetar på PwC och sitter med i FAR:s specialistgrupp Etik.

Förändringar på tre områden

Förändringarna innebär att IESBA:s Etikkod till viss del närmar sig reglerna i EU:s Revisorsförordning. Anders Magnussen berättar att förändringarna kan delas in i tre områden.

− Den första förändringen handlar om att begränsa möjligheten att tillhandahålla icke-revisionstjänster till revisionskunder, framför allt till företag av allmänt intresse. För företag av allmänt intresse omfattar begränsningarna även tjänster till företag som direkt eller indirekt kontrolleras av sådana företag och företag som direkt eller indirekt kontrollerar företaget av allmänt intresse. Till skillnad från kraven i EU-förordningen begränsas inte kravet i IESBAS Etikkod till företag som finns inom EU utan gäller oavsett i vilket land företaget är etablerat, säger Anders Magnussen.

Utökade krav på kommunikation

Den andra större förändringen medför utökade krav på kommunikation med och godkännande i förhand av enskilda tjänster från ”den som har ansvaret för företagets styrning” (”styrelsen”) för revisorer i företag av allmänt intresse.

Den tredje förändringen gäller arvoden, dels relationen mellan icke-revisionstjänster och revisionsarvoden, och dels en revisors beroende av arvoden från en enskild klient. För företag av allmänt intresse så ökar även kraven på upplysningar jämfört med de nuvarande reglerna i IESBA:s Etikkod.

Två-stegs-test krävs

En annan nyhet är att innan en icke-revisionstjänst tillhandahålls måste revisorn göra ett ”två-stegs-test” om huruvida tjänsten skulle kunna innebära ett självgranskningshot.

I detta test ska först a) utvärderas om resultatet av tjänsten kommer utgöra del av eller påverka redovisningshandlingar, intern kontroll över finansiell rapportering eller de finansiella rapporterna som revisorn kommer att uttala sig om, och därefter b) om revisorn i sin revision kommer att utvärdera eller förlita sig på någon uppskattning eller aktivitet som varit del av tjänsten.

− För företag som är inte är av allmänt intresse gäller att i analysen bedöma om eventuellt hot är acceptabelt mot bakgrund av omständigheterna och vidtagna åtgärder, säger Anders Magnussen.

Påverkas i större utsträckning

Revisorer i företag av allmänt intresse påverkas i större utsträckning av den uppdaterade Etikkoden.

− Om en tjänst till en revisionskund som är ett företag av allmänt intresse skulle kunna leda till att ett självgranskningshot uppkommer är det ett absolut förbud att tillhandahålla tjänsten. Det gäller även om hotet skulle vara minimalt, säger Anders Magnussen och tillägger:

− Här ska särskilt noteras att rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser i revisionen, så kallad revisionsrådgivning enligt revisorslagens definition, även fortsättningsvis kan tillhandahållas. Det förutsätter att man inte utför något som är ledningens ansvar och att det finns tillräckligt effektiva motåtgärder. Vissa tjänster avseende redovisning, skatterådgivning och juridiska tjänster blir uttryckligen otillåtna.

Oberoendeanalys ett måste

För samtliga icke-revisionstjänster måste en oberoendeanalys lämnas till styrelsen, eller till av dem delegerad person/funktion. Förhandsgodkännande krävs för samtliga tjänster, även till moder- och dotterföretag, vilket kan ske genom en med företaget överenskommen process.

− Jämför man med EU-förordningen så krävs enligt IESBA:s regler detta även för enheter utanför EU, säger Anders Magnussen.
När specialistgruppen har gått igenom vad de uppdaterade reglerna innebär konstaterar den också att nivån på revisionsarvodet inte får påverkas av omfattningen av icke-revisionstjänster. IESBA-uppdateringen innehåller även en ny vägledning avseende relationen mellan revisionsarvodet och arvoden för icke-revisionstjänster. Vidare införs en gräns avseende arvodet på företagsnivå som innebär att om arvodet från en enskild revisionskund (som inte är ett företag av allmänt intresse) under fem på varandra följande år har överstigit 30 procent av revisionsbyråns totala arvoden ska motåtgärder vidtas.

Dotterbolag och moderbolag

− Det här betyder att om jag är revisor i ett svenskt bolag som är dotterbolag till ett företag av allmänt intresse som revideras av revisor i samma nätverk som jag ingår i, men i ett annat land, så omfattas jag av reglerna förutom vad gäller kommunikation med styrelsen, samt upplysningskraven avseende arvoden då det svenska bolaget ingår i en koncern där moderbolaget omfattas av de nya reglerna.

Om arvodena från en enskild revisionskund, som är ett företag av allmänt intresse, under två år i rad har överstigit 15 procent av revisionsbyråns totala arvoden ska motåtgärder vidtas. Och har gränsen överskridits fem år i rad är huvudregeln att uppdraget ska lämnas.

Hur påverkas pågående uppdrag med icke-revisionstjänster?

− De nya reglerna gäller för räkenskapsår som börjar efter den 15 december 2022.Uppdrag som har avtalats och påbörjats före den 15 december 2022 får slutföras i enlighet med de ursprungliga avtalsvillkoren. Detta undantag gäller enbart för befintliga revisionskunder, alltså inte för en kund som blir revisionskund först efter den 15 december 2022, säger Anders Magnussen.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare