Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Från den 1 juli är det inte längre krav på att spara original av kvitton och fakturor. Har du koll på de ändringar i lagar och regler som träder i kraft?
Yrkesvardag

2024.06.24

Nya lagar och regler att känna till inför halvårsskiftet 2024

Nya regler för hållbarhetsrapportering, ändringar i bokföringslagen och tillfälligt höjt tak för ROT-avdraget. Balans har listat några av de nya regler och bestämmelser som träder i kraft vid halvårsskiftet och som är viktiga för dig som jobbar i branschen att ha koll på.

text:

Kristina Israelsson

Nya regler om hållbarhetsrapportering

Riksdagen har sagt ja till nya regler om hållbarhetsrapportering. Reglerna som ska börja tillämpas den 1 juli 2024 innebär högre krav på informationsgivningen från de företag som omfattas, till exempel när det gäller den så kallade värdekedjan och utsläpp av växthusgaser. Kravet på att lämna en hållbarhetsrapport utvidgas också till att omfatta fler företag, bland annat små och medelstora företag som är börsnoterade. Hållbarhetsrapporten ska också granskas av en auktoriserad revisor.

Rapporteringskraven införs stegvis och de företag som är först ut ska börja tillämpa de nya reglerna för räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2024. För företag som inte tillämpar brutet räkenskapsår innebär det att den första hållbarhetsrapporten ska upprättas för räkenskapsåret 2025.

Nya regler om årsredovisningar

En ny uppställningsform och möjlighet att redovisa finansiella skulder enligt internationella redovisningsstandarder träder i kraft den 1 juli 2024 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter utgången av juni 2024.

Riksdagen har även beslutat att en årsredovisning ska dateras. Sedan tidigare finns krav på att en årsredovisning ska innehålla uppgift om datum för undertecknandet. Det innebär att räkenskapsår som påbörjas 1 juli 2024 eller senare ska ha ”dubbel” datering. Under hösten 2025 kommer reglerna att börja gälla i praktiken.

Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original

Riksdagen har beslutat att räkenskapsmaterial som kvitton och fakturor från och med 1 juli inte behöver sparas i pappersform om det finns digitaliserat. Det innebär till exempel att inskannade kvitton kan användas som digitala verifikationer och att papperskvittot då inte längre behöver sparas.

Modernisering av regeln om kombiuppdrag

I samband med det slopade kravet på bevarande av kvitton och fakturor i pappersform har riksdagen beslutat att reglerna kring så kallade kombiuppdrag ska moderniseras så att de blir tydligare och lättare att tillämpa. Ett kombiuppdrag innebär att ett företag anlitar samma revisionsbyrå både för biträde vid bokföringen och för revisionen. Regeringen skriver på sin webbplats att ”den nuvarande är svårtillämpad i en modern kontext och att den föreslagna moderniseringen leder till att företagen får lättare att anlita en revisor och samtidigt använda de bästa tekniska lösningarna för sin bokföring.”.

Taket för ROT-avdrag höjs

För att främja sysselsättningen i byggsektorn har riksdagen beslutat att tillfälligt höja taket för ROT-avdrag från 50 000 kr till 75 000 kr per person under 2024. Samtidigt införs tillfälligt även separata tak för ROT-respektive RUT-avdraget. Det innebär att taket för ROT-tjänster och RUT-tjänster hamnar på 75 000 kr vardera, utan ett gemensamt maxtak. Höjningen gäller från 1 juli 2024 och löper året ut.

Nya bestämmelser i föräldraförsäkringen

Från och med 1 juli 2024 införs nya bestämmelser i föräldraförsäkringen som innebär flera förändringar som kan påverka både arbetsgivare och anställda. Dessa förändringar ger större flexibilitet för föräldrar och kan påverka arbetsplaneringen.

Här är de viktigaste punkterna att känna till:

• Antalet dubbeldagar ökar från 30 till 60. Dubbeldagar är dagar då båda föräldrarna kan ta ut föräldrapenning samtidigt för samma barn. Dubbeldagarna kan nu tas ut fram till barnet fyller 15 månader i stället för 12 månader.

• Föräldrar kan överlåta upp till 45 dagar per barn till andra försäkrade personer, eller 90 dagar om de är ensam vårdnadshavare.

• Den som tar emot dagarna måste vara försäkrad i Sverige och avstå från arbete, studier och jobbsökande. För arbetsgivare innebär dessa förändringar att anställda kan komma att ansöka om föräldraledighet även om de inte själva fått barn nyligen, vilket kan påverka arbetsplaneringen.

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare