Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.10.25

Nya förutsättningar för bostadsrättsföreningar

Bokföringsnämnden föreslår att alla bostadsrättsföreningar ska upprätta redovisning enligt K3. Syftet är att få en rättvisande och jämförbar redovisning som ska öka medlemmarnas förståelse för föreningens ekonomi. Samtidigt har många av de stora revisionsbyråerna aviserat att de inte längre kommer att erbjuda sina tjänster till bostadsrättsföreningar. Vad innebär det här för föreningarna?

text:

Eric Widegren

Sedan årsskiftet gäller nya krav på bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar. Föreningar ska bland annat lämna uppgifter om årsavgift, skuldsättning, sparande, energikostnad och räntekänslighet.
Årsredovisningen ska även innehålla en kassaflödesanalys. Syftet med lagändringen är att underlätta förståelsen för föreningarnas ekonomi.

Nytt förslag berör många människor

Bokföringsnämnden (BFN) föreslår nu ytterligare åtgärder för att öka konsumentskyddet på bostadsrättsmarknaden. Enligt förslaget ska bostadsrättsföreningar inte längre få tillämpa K2 vid upprättande av årsredovisning. BFN menar att K2 inte ger en lika bra redovisning för fastighetsrelaterad verksamhet. En övergång till K3-redovisning ska ge en mer rättvisande bild.

Förslaget berör många människor. I Sverige finns det ungefär en miljon bostadsrättslägenheter och närmare 30 000 bostadsrättsföreningar. På HSB, som är en av Sveriges ledande aktörer på bostadsmarknaden med 4100 bostadsrättsföreningar, är man över lag positiv till förslaget.

– På HSB är vi glada över förslaget från Bokföringsnämnden. Det har fungerat väldigt dåligt med två olika regelverk. Det gör det svårt för konsumenten. Med ett regelverk blir det mycket enklare för konsumenten att jämföra ekonomin i olika föreningar. HSB hade dock önskat att Bokföringsnämnden såg över fler delar av redovisningen när det ändå görs en översyn, säger Niklas Widebeck, analyschef och medlemsexpert på HSB.

Stor förändring för bostadsrättsföreningar

Bokföringsnämnden föreslår att ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2024. För bostadsrättsföreningar som måste byta från K2 till K3 skulle det innebära både merarbete och kostnadsökningar. Kostnaderna är dock till stor del av engångskaraktär.

– Den stora utmaningen blir att få över alla föreningar till K3-regelverket. En tredjedel av HSB:s medlemmar i den administrativa förvaltningen använder i dag K2. Då får man beakta att HSB har många stora föreningar. Andelen föreningar som tillämpar K2 är förmodligen högre på aggregerad nivå. Men på sikt kommer det att bli en positiv förändring för alla. Det kommer att underlätta för konsumenten när det finns standardiserade nyckeltal som gör att det går att jämföra ekonomin i olika föreningar, säger Niklas Widebeck.

För många bostadsrättsföreningar skulle förslaget innebära en stor förändring. Det är därför viktigt att börja planera inför en förmodad regeländring.

– HSB är väl förberedda inför en eventuell övergång till K3. Utmaningen blir att motivera förändringen på ett pedagogiskt sätt. Annars finns det en risk att föreningarna fastnar i detaljer och att diskussionen hamnar fel. Då riskerar det att överskugga de positiva effekterna av förslaget, menar Niklas Widebeck.

Läs även:

utgiven av

Ansvarig utgivare