Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2022.09.28

Ny rapport ska ge bättre info från brf

Många har varnat för utvecklingen på marknaden för bostadsrätter, hushållens höga belåning och de risker som den kan medföra. På uppdrag av statliga Bokföringsnämnden, BFN, har tekn. Dr Bo Nordlund nu presenterat en rapport med förslag som syftar till att bostadsrättsföreningarnas årsredovisningar ska ge bättre information.

text:

Björn Dickson

– Rapporten är viktig för förståelsen av de ekonomiska förutsättningarna i bostadsrättsföreningar och vad som är relevant information för framför allt boende, potentiella köpare av bostadsrätter och kreditgivare. Med rätt information kan förutsättningarna i enskilda bostadsrättsföreningar bli tydligare och prissättningen effektivare.

Det säger BFN:s kanslichef Stefan Pärlhem till Balans.

Bakgrunden till rapporten är följande:

Frågor kopplade till ekonomin i bostadsrätter har diskuterats under lång tid. Regeringen tillsatte en utredning som har lämnat sina förslag i betänkande Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden, SOU 2017:31.

När Bokföringsnämnden fattar beslut om ny normgivning är inte bestämt ännu. Det säger kanslichef Stefan Pärlhem. Foto: Særún Norén

Delar av förslagen har behandlats av regeringen i propositionen Tryggare bostadsrätt, prop 2021/22:171. Regeringen konstaterade i det sammanhanget att tryggheten för den som vill köpa en nyproducerad bostadsrätt har flera brister och att detsamma gäller tryggheten för dem som är medlemmar i en bostadsrättsförening.

– Rapporten har tagits fram bland annat eftersom en del av förslagen i propositionen Tryggare bostadsrätt förutsätter kompletterande normgivning från BFN, säger Stefan Pärlhem.

Några punkter gällande den information som bör finnas i en bostadsrättsförenings årsredovisning enligt Bo Nordlunds rapport är:

  • Genomsnittlig bindningstid för räntor på lån.
  • Skuldsättning per kvadratmeter på ytor upplåtna med bostadsrätt.
  • Räntekostnad per kvadratmeter fördelad på ytor som upplåts med bostadsrätt.
  • Räntekostnad om räntan stiger med exempelvis 2 procent per kvadratmeter fördelad på ytor upplåtna med bostadsrätt.
  • Årsavgift inklusive debitering av förbrukning med mera per kvadratmeter fördelad på bostäder och lokaler.
  • Hyresintäkter per kvadratmeter, fördelade på bostäder och lokaler.

 

Ytterligare några förslag som Bo Nordlund presenterar i sin rapport gäller hur behovet av framtida underhåll av föreningens byggnad ska beaktas i redovisningen, bland annat genom avsättning till underhållsfond och en övergång till komponentavskrivning.

Nu ska BFN analysera innehållet i rapporten och ta fram förslag på ny normgivning. I det sammanhanget kommer BFN att ta ställning till innehållet i rapporten. Det förslag som så småningom tas fram av BFN kommer att skickas på remiss till en rad olika intressenter. Därefter fattar BFN beslut om ny normgivning.

– När i tiden detta kommer att ske är inte bestämt i dagsläget. Vi arbetar för närvarande intensivt med en remiss gällande en översyn av regelverken K2 respektive K3, säger Stefan Pärlhem.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare