Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.04.21

Ny lag om minimiskatt ger mycket arbete

Senast den 15 maj ska remissvaren gällande förslaget om en minimiskatt för aktiebolag vara hos regeringen. Inom FAR pågår ett intensivt arbete med ett remissvar. En ny lag kommer att medföra mycket arbete, inte minst för FAR:s medlemmar.

text:

Björn Dickson

–  Jag tänker att de större företagen och våra Auktoriserade Skatterådgivare FAR ska bereda sig på ett stort arbete kring dessa frågor under de kommande åren. Det säger FAR:s expert i utredningen, Peter Lindstrand. 

Han säger att man bör följa utvecklingen på området noga, både i Sverige och inom övriga EU, på OECD-nivå och annars utomlands. 

Måste vara förberedda

Peter Lindstrand säger också att branschens rådgivare måste vara väl förberedda på de frågor som finns på området. De måste vara medvetna om att det fortfarande finns många detaljer som inte är klarlagda och det finns fortfarande frågor kring hur minimiskatten kommer att fungera i en internationell kontext. EU:s medlemsländer har kommit olika långt i arbetet med att ta fram nationella regler i linje med det överenskomna direktivet. 

– Det finns många ännu olösta frågor, säger Peter Lindstrand. Foto: Knut Koivisto

Hög takt och snäv tidsram

I Sverige har förslaget till nya regler tagits fram i en väldigt hög takt med en snäv tidsram. Fokus har legat på lagtekniska lösningar för att infoga EU:s direktivtext i svensk rätt. 

–  Det är viktigt att tillämpningen blir likformig och rättssäker från nästa år, då minimiskatten ska träda i kraft, säger Peter Lindstrand. 

I december 2022 fattade ambassadörerna inom EU ett beslut som förde en gemensam minimiskatt på 15 procent för storföretag inom EU ett stort steg närmare. Inom EU kallas detta för pelare 2. Utgångspunkten är arbetet med en skattereform inom OECD. Det finns ett delbetänkande med rubriken En lag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner, SOU 2023:6. 

Dialog behövs

Läget just nu är att den remissgrupp som FAR har under strategigruppen Skatt arbetar igenom ett förslag på remissvar. Svaret ska täcka utredningens förslag med de tillägg och justeringar som Finansdepartementet har tagit fram i en skrivelse som kom nyligen. 

–  Det finns många ännu olösta frågor kring den redovisning som ska ligga till grund för reglerna och i viss mån kring den redovisning som kan bli en följd av reglerna. Det gäller till exempel uppskjuten skatt där IASB har tagit fram temporära undantagsregler tills vidare, säger Peter Lindstrand.  

FAR räknar med att Sverige kommer att implementera ett regelsystem i linje med utredningens förslag och Finansdepartementets justeringar. FAR räknar också med att det blir viktigt att FAR och rådgivarna på marknaden söker utmejsla effekterna av den nya ordningen och hur ett antal svårare situationer skall lösas. 

–  Det bör göras under en längre övergångstid och i dialog med Skatteverket, säger Peter Lindstrand. 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare