Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.01.27

Ny dom lägger stort ansvar på fastighetsägare

En bilverkstad i Stockholms län ville att större delen av tomtmarken till en fastighet skulle få ett lägre taxeringsvärde. Taxeringsvärdet ligger till grund för uttag av fastighetsskatten. Nu har bilverkstaden fått nej i Kammarrätten. Domen visar att det ligger ett stort ansvar på fastighetsägare att ta fram information.

text:

Björn Dickson

Målet gällde en fastighetsägare som begärde att taxeringsvärdet skulle justeras ned eftersom en del av marken var obebyggd och inte väntades bli bebyggd.

Skatteverket avslog yrkandet med motiveringen att markarealen som inte är bebyggd måste vara flera hektar för att en sådan justering som fastighetsägaren ville ha skulle bli aktuell. Kammarrätten angav att det inte finns ett krav på hur stor markarealen ska vara för att justering ska medges men att det krävs att det är fråga om en betydande markareal.

Domen visar att det ligger ett stort ansvar på fastighetsägare för att tillvarata sin rätt. Det säger Rebaz Wahab, Auktoriserad Skatterådgivare FAR och ansvarig för KPMG:s fastighetstaxeringsgrupp, till Balans.

Rebaz Wahab är Tax Senior Manager, KPMG, och Auktorise­rad Skatterådgivare FAR. Foto: Christian Gustavsson

– Annars är risken stor att fastighetsägare får betala fel fastighetsskatt, säger Rebaz Wahab.

Enligt gällande författning ska mark som inte är bebyggd och som inte väntas bli bebyggd inom en överskådlig framtid indelas som reservmark och därmed utgår ingen fastighetsskatt för den delen av marken.

För många år sedan krävdes att den outnyttjade marken är minst 5 000 kvadratmeter eller 20 procent av den totala markarealen. Detta framgår av de anvisningar som gällde för taxeringen år 1988.

På senare år har fastighetsägarnas möjligheter att få sådana justeringar försämrats genom en mera restriktiv tolkning av regelverket. Men detta har skett utan att lagstiftningen på området har ändrats.

I det aktuella målet var tomten drygt 2 000 kvadratmeter. Kammarrätten ansåg inte att ytan som sådan utgjorde ett hinder mot att indela del som reservmark men ansåg att den del som inte var bebyggd var för liten för att man skulle kunna göra den justering som fastighetsägaren ville ha. Men samtidigt skriver kammarrätten:

”Det finns visserligen inget fastställt kriterium för hur stor en markyta behöver vara för att utgöra reservmark”.

– Det är välkommet att domstolen klargör att det inte krävs flera hektar outnyttjad mark. Men eftersom domstolen inte tydligt anger hur stor den obebyggda markarealen bör vara råder det fortfarande oklarhet kring gränsdragningen. Det hade varit bra om domstolen hade klargjort att markareal av viss storlek, exempelvis 20 procent av markareal eller 5 000 kvadratmeter, alltid kan indelas som reservmark. En sådan ventil är önskvärt av förenklingsskäl och gör att frågan kan bli mer förutsebar för fastighetsägaren, säger Rebaz Wahab.

Han vill se en översyn av regelverket till följd av domen.

– Det vore bra om Skatteverket gjorde en översyn av sina rekommendationer för justering så att dessa stämmer bättre överens med gällande rätt, säger Rebaz Wahab.

Det bör dock noteras att ett stort ansvar ligger på fastighetsägaren för att uttaget av fastighetsskatt ska vara korrekt.

– Det ligger ett väldigt stort ansvar på fastighetsägare att utreda och presentera de omständigheter som bör leda till att taxeringsvärdet justeras. Detta gäller alla omständigheter som påverkar värdet och inte bara mark som inte har blivit bebyggd säger Rebaz Wahab.

 

Läs mer: 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare