Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2020.04.27

Nu öppnas för bolagsstämmor helt utan fysiskt deltagande

Det ska bli lättare för bolag och föreningar att hålla stämmor. Nu föreslås ytterligare ändringar som ska komplettera de nya regler Balans tidigare berättat om.

text:

Charlotta Marténg

I utkastet till lagrådsremissen ”Fler tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor” föreslås tillfälliga möjligheter för aktiebolag och ekonomiska föreningar att genomföra bolags- respektive föreningsstämmor helt utan fysiskt deltagande.

Stämman ska kunna hållas antingen genom elektronisk uppkoppling i kombination med poströstning, eller enbart genom att aktieägare/medlemmar deltar genom poströstning. Ett förslag om att en aktieägarminoritet ska ges rätt att skjuta upp behandlingen av ett ärende på dagordningen till en fortsatt stämma där det måste gå att delta i stämman på andra sätt än enbart genom poströstning finns också med.

FAR har haft möjlighet att yttra sig över utkastet och välkomnar möjligheterna att hålla stämman utan fysiskt deltagande. I sitt svar framhåller FAR att det bör vara möjligt för aktieägare och medlemmar att utöva sin rösträtt elektroniskt med hjälp av avancerad elektronisk identifiering och signering. Ett förfarande som FAR tror skulle uppfattas som enklare och säkrare än poströstning.

− Det är positivt att departementet vidtar de här åtgärderna. FAR skulle gärna se att vissa regler eventuellt införs permanent i ABL, säger Maria Lantz, FAR:s chefsjurist.

Maria Lantz. Foto: Lieselotte van der Meijs

Förslaget omfattar såväl aktiebolag och ekonomiska föreningar som bland annat bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, bankaktiebolag, kreditmarknadsföretag och försäkringsföretag. Ändringarna som föreslås är tidsbestämda till slutet av året och sedan upphör lagen automatiskt.

Advokat och adj. professor Carl Svernlöv, verksam vid Baker McKenzie och Uppsala universitet tycker att förslaget i stort är bra.

− Det motverkar spridningen av det virus som orsakar covid-19 och underlättar för bolag och föreningar att genomföra stämmorna utan hälsorisker för aktieägare, medlemmar och andra, säger han.

Carl Svernlöv är däremot tveksam till att aktieägarna i det formulär som bolaget tillhandahåller för poströstning överhuvudtaget ska ges möjlighet att rösta för att något eller några av ärendena i förslaget till dagordning ska anstå till en fortsatt bolagsstämma.

Carl Svernlöv. Foto: Kristian Hedlund

− Under alla förhållanden saknas enligt min mening anledning att ge en minoritet av föreskriven storlek en större möjlighet att ajournera stämman än för de begränsade syften som följer av 7 kap. 14 § aktiebolagslagen och motsvarande föreningsrättslig lagstiftning. Det finns ingen anledning att i denna tillfälliga lagstiftning utöka aktieägarnas rättigheter på det sätt som föreslås i remissutkastet. Tvärtom riskerar det att, särskilt i något mindre, noterade bolag, medföra stora och kostsamma besvär, säger Carl Svernlöv.


Läs mer inom ämnet

Tidningen Balans följer utvecklingen av coronaviruset och hur den påverkar dig i din yrkesroll, och på  samlas alla artiklar från Balans, tidningen Resultat och andra relevanta källor.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare