Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2021.07.02

Modernisering av bokföringslagen – viktigaste punkterna

En modernisering av bokföringslagen har länge varit på tapeten. Nu har utredningen lämnats till regeringen. Det här föreslås.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Regeringen tillsatte förra våren en utredning för att bland annat se över bokföringslagen. 30 juni lämnades den, efter viss förlängning, in till regeringen.

Utredningen består av tre delar; modernisering av bokföringslagen, enklare regler för mikroföretagande och tydligare regler för kombiuppdrag.

En av en av experterna i utredningen är Pernilla Lundqvist, redovisningsspecialist på EY och ordförande i FAR:s Strategigrupp Redovisning, samt ordförande i FAR:s Operativa grupp Finansiell rapportering – Redovisning.

− Utredningen har varit efterlängtad. Vi är många från FAR, Svenskt Näringsliv, med flera aktörer, som länge drivit frågan om en modernare bokföringslag. Reglerna om bokföring är kraftigt undersatta och har inte hängt med i den utveckling som skett i samhället avseende främst digitalisering, säger Pernilla Lundqvist.

Pernilla Lundqvist. Foto: Gabriel Liljevall

Förslagen i fråga om modernisering av bokföringslagen riktar in sig på att förenkla bokföringsprocessen genom att åstadkomma ett modernt, teknikneutralt och enkelt regelverk för företagen – och berör arkiveringsreglerna, årsbokslut och förenklade årsbokslut, samt gemensamma verifikationsserier.

Tidigare i år presenterades en konsekvensanalys av möjliga besparingar kopplat till utredningens uppdrag på bokföringsområdet. I den kunde konsultföretaget Trinovo, som genomfört analysen, konstatera att kravet på arkivering av pappersmaterial årligen kostar ca 3,9 miljarder kronor i krånglig administrativ hantering.

Modernisering av bokföringslagen – förslag på åtgärder:

  • I dag är företagen skyldiga att bevara ursprungligt material med räkenskapsinformation även om räkenskapsinformationen har överförts till ett nytt material. Det är inte tillåtet att förstöra det ursprungliga materialet före det fjärde året efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. Förslaget innebär att ursprungligt material kan förstöras efter överföring förutsatt att kriterierna i nästa stycke är uppfyllda.
  • Bestämmelsen om överföring av räkenskapsinformation bör ändras genom att kravet på överföring på ett betryggande sätt ersätts med ett krav på att överföringen endast ska få genomföras om den inte innebär risk för att räkenskapsinformationen förändras eller försvinner. Ändringen är avsedd att vara ett förtydligande av det nuvarande kravet.
  • Språket i 7 kap. bokföringslagen bör moderniseras, bland annat genom att termen maskinläsbart medium ersätts med elektroniska handlingar samt att begreppet mikroskrift utmönstras.
  • En modernare och mer konsekvent reglering av former för bevarande föreslås, genom att elektroniska handlingar ska bevaras med sitt ursprungliga informationsinnehåll och format.
  • Företag som bedriver flera verksamheter och har skilda bokföringar för de olika verksamheterna ska inte behöva vara skyldiga att löpande arkivera uppgifter om ställning och resultat i de olika verksamheterna på en gemensam plats.
  • Stiftelselagen och lagen om kommunal bokföring och redovisning ska anpassas till ändringarna i bokföringslagen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 juli 2022.

Förslag har även lämnats om förändrade gränsvärden för revisionsplikt. Något Pernilla Lundqvist är mycket kritisk till. Förslaget om ändrade gränsvärden diskuterades med experterna i utredningen första gången i maj 2021. Då fanns inget underlag annat än nya föreslagna gränsvärden.

− Detta är ett viktigt och omfattande område som kräver långt mer omfattande analys än vad som skett i utredningen, menar Pernilla Lundqvist.

”Enda underlaget som presenterats är förslag på nya gränsvärden (antal anställda 10 personer, balansomslutning 20 mkr, nettoomsättning 20 mkr) samt hänvisningar till tre tidigare genomförda studier. Dessa studier har inte tagits fram i denna utredning.” skriver Pernilla Lundqvist i ett särskilt yttrande i utredningen.

 

Läs mer om ämnet:

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare