Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2023.12.01

Många företag kan behöva gå över till K3

Bokföringsnämnden föreslår att fler företag och föreningar ska tillämpa K3. Om förslaget går igenom kan många företag behöva rådgivning för att välja rätt regelverk. Som redovisningskonsult behöver du vara förberedd på att vägleda dina kunder och stötta dem som behöver gå över till K3.

text:

Eric Widegren

Bokföringsnämnden föreslår att alla bostadsrättsföreningar och bostadsföreningar ska redovisa enligt K3. Det innebär bland annat att föreningarna ska göra en komponentindelning av sina byggnader. Syftet med ändringen är bland annat att öka förståelsen för föreningarnas ekonomi och öka jämförbarheten mellan olika föreningar vilket är av stort intresse för presumtiva medlemmar.

Enligt förslaget ska även företag med utländska filialer tillämpa K3 och företag som har väsentliga transaktioner som inte täcks av K2 behöver göra en bedömning om företaget kan fortsätta tillämpa K2.

Företag och föreningar behöver vägledning

­I Sverige finns det närmare 30 000 bostadsrättsföreningar och många av dessa redovisar idag enligt K2. Om förslaget går igenom kommer alla föreningar att behöva gå över till K3. Det kommer även att vara många företag som behöver fundera på vilket regelverk som är lämpligast att använda.

Eva Törning är redovisningsspecialist på Grant Thornton. Hon menar att redovisningskonsulten behöver vägleda sina kunder och hjälpa företagen att tillämpa rätt regelverk på rätt sätt.

Eva Törning. Foto: FAR

– Om förslaget går igenom kommer det att bli färre företag som tillämpar K2. Bokföringsnämnden har dessutom förtydligat den väsentlighetsprincip som lades till i årsredovisningslagen 2015. Det kommer förhoppningsvis att innebära att fler företag går över till K3 eller byter från en förenklingsregel till en huvudregel inom K2. De företag som fortsätter att använda K2 behöver hjälp att se över tillämpning av förenklingsreglerna och utvärdera utifrån väsentlighetsprincipen.

Förbered dig redan nu

En auktoriserad redovisningskonsult ska hålla sig väl uppdaterad om aktuella lagar och regler. Enligt Reko ska konsulten även verka för att rapporteringen är anpassad efter uppdraget och att den ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning.

För många företag är konsulten det enda bollplanket inom redovisning. Därför finns det ett stort behov av rådgivning vid regeländringar. Redovisningskonsulten behöver vara beredd på att vägleda kunderna och hjälpa de som behöver gå över till K3. Eftersom övergången kan kräva en del arbete är det viktigt att börja i ett tidigt skede för att inte hamna i tidsnöd.

Camilla Carlsson, auktoriserad redovisningskonsult på FAR, tipsar om att se över kundstocken redan nu.

– Mindre företag med enklare förhållanden kan även i fortsättningen tillämpa K2. Medan vissa företag bör överväga om K3 är ett lämpligare regelverk för deras verksamhet. Redovisningskonsulten har en viktig roll i att förklara vad det innebär att upprätta en årsredovisning enligt K3, som många gånger ger en mer korrekt bild. Ta tillfället i akt och resonera kring för- och nackdelar med att tillämpa K2 kontra K3. Frivillig tillämpning av K3 kan i många fall leda till att kundens redovisning speglar en mer korrekt bild av årsredovisningen. Tänk på att noterna för mindre företag gäller oavsett om företaget tillämpar K2 eller K3.

Camilla Carlsson. Foto: Christian Gustavsson

Se över dina kunskaper

En förmodad regeländring ställer inte bara krav på företagen. Redovisningskonsulter som främst arbetat med K2-redovisning kan behöva förbättra sina kunskaper inom K3.

– FAR bedömer att många företag kommer att behöva gå över till K3 vid en regeländring. Det betyder att många redovisningskonsulter som tidigare fokuserat på K2 även måste vara kunniga inom K3. Vi behöver med andra ord bli komfortabla med att röra oss i båda regelverken. Det blir en härlig utmaning för oss! Det kan därför vara bra att fundera på om vi behöver utbilda oss eller fräscha upp våra kunskaper, säger Camilla Carlsson.

Förslaget om K2 och K3 har varit ute på remiss och nu behandlar Bokföringsnämnden alla inkomna synpunkter innan ett beslut kan fattas. Enligt förslaget ska ändringarna tillämpas för räkenskapsår som inleds efter 31 december 2024.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare