Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2023.11.29

Lärdomar efter ett år med ISQM

För ett år sedan infördes en ny standard för kvalitetsstyrning på revisionsbyråer. Hur har implementeringen gått och vilka lärdomar går att ta med i det fortsatta arbetet? Balans har pratat ISQM med Nina Olli som är ordförande i Crowe Swedens Kvalitetsnämnd.

text:

Eric Widegren

Den 15 december 2022 ersattes ISQC 1 med ISQM 1. Standarden innebär ett nytt sätt att hantera kvalitetsstyrningen på revisionsbyråer och ställer nya krav på rutiner och processer.

Nina Olli, auktoriserad redovisningskonsult på Sydrevisioner Väst i Borås, har arbetat med implementeringen av ISQM 1 tillsammans med sju andra byråer inom nätverket Crowe Sweden. Samtliga byråer inom Crowe Sweden är kombibyråer som tillhandahåller både revisions- och redovisningstjänster. Byråerna har därför valt att tillämpa ISQM 1 inom båda verksamheterna i stället för att upprätta en separat riskbedömningsprocess för redovisningsverksamheten, som enbart följer Reko. Det möjliggör en samlad och effektiv hantering av kvalitetsstyrningssystemet.

Nina Olli. Foto: Privat

Trots att Nina Olli har lång erfarenhet av kvalitetsarbete inom både FAR och Crowe Sweden har implementeringen krävt en stor arbetsinsats.

Kändes övermäktigt

– I början kändes uppgiften nästan övermäktig. ISQM 1 är en omfattande och komplex standard baserad på en riskbaserad metod. Vi skapade därför en arbetsgrupp inom Crowe Sweden där vi tog fram en gemensam kvalitetspolicy och riskbedömningsprocess där vi analyserade våra kvalitetsmål, kvalitetsrisker och motåtgärder. Det hade varit svårt att göra hela det arbetet på egen hand. Nu kunde vi utnyttja all den kompetens och all den erfarenhet som fanns samlad i arbetsgruppen. Vi valde även att ta extern hjälp för att komma i gång snabbt. Alla byråer har sedan anpassat kvalitetspolicyn och riskbedömningsprocessen för sin verksamhet.

Se möjligheter med ISQM

Syftet med ISQM är att säkerställa en hög kvalitet i verksamheten. Trots den ökade arbetsbördan ser Nina Olli många fördelar med de nya reglerna.

– Jag tror att det är viktigt att se möjligheterna med ISQM 1. Standarden hjälper oss att avgöra vilka kvalitetsmål som ska styra verksamheten för att öka kvaliteten. Det är bra för alla parter. Både byråerna, våra medarbetare och våra kunder gynnas av detta. Det är även positivt att styrelsen har ett tydligare ansvar nu. Det går inte att delegera det yttersta ansvaret för verksamhetens kvalitet. ISQM 1 ger samtidigt alla medarbetare en större förståelse för det egna ansvaret.

Planera och dokumentera

Implementering och tillämpning av den nya standarden är tidskrävande och kräver en god planering. Byråerna behöver arbeta regelbundet med kvalitetsfrågor och ha ett strukturerat system för sin dokumentation.

– ISQM 1 är en förändring som tar mycket tid. Hela verksamheten behöver ha en god förståelse och ett stort engagemang för kvalitetsfrågor. Det är viktigt att planera kvalitetsarbetet och förstå att ISQM 1 är en process som pågår hela året. Övervakningen bör göras löpande och dokumenteras. För oss har det därför varit väldigt värdefullt att arbeta i ett system som underlättar kvalitetsaktiviteterna, säger Nina Olli.

Våga välja bort

Riskbedömningsprocessen är central i byråernas kvalitetsarbete. Det är viktigt att arbetet är anpassat efter verksamheten och det kan därför finnas stora skillnader mellan olika byråer.

– Eftersom standarden är framtagen för stora byråer har det varit en utmaning att få riskbedömningsprocessen på rätt nivå under det första året. ISQM 1 innebär ett riskbaserat tänkande där vi ska identifiera risker som motverkar kvalitetsmålen men också ta hänsyn till de obligatoriska motåtgärderna. Det är viktigt att lägga till kvalitetsrisker om man identifierar några, men lika viktigt att våga ta bort delar som inte är relevanta för den egna verksamheten, säger Nina Olli.

Hur bör man jobba vidare med ISQM för att uppnå en ännu högre kvalitet?

– Kvalitetsarbetet ska utvärderas årligen. Senast den 15 december 2023 ska alla byråer ha utvärderat det första året med ISQM. Vilka lärdomar tar vi med oss? Hur säkerställer vi att vi har lagt fokus på rätt saker? Vad kan vi göra för att bli ännu bättre? Det kommer nog att finnas efterfrågan på mer utbildning, inte minst vad gäller övervakning och utvärdering. Jag tror även att det är viktigt att våga be om hjälp. Kontakta FAR eller rådfråga dina kollegor i branschen.

 

Läs även:

utgiven av

Ansvarig utgivare