Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Yrkesvardag

2022.10.06

Kassaflödesanalys krävs för brf:er

Från årsskiftet behöver bostadsrättföreningar upprätta en kassaflödesanalys. Det är en av konsekvenserna när ändringar i årsredovisningslagen träder i kraft. Det här behöver du veta om regelförändringarna.

text:

Charlotta Marténg

foto:

Getty Images

Riksdagen antog under sommaren propositionen Tryggare bostadsrätt, i syfte att stärka det rättsliga skyddet för den som köper eller äger en bostadsrätt. Bland lagändringarna finns två paragrafer i årsredovisningslagen som är bra att känna till.

− Ändringarna påverkar redovisningen i en bostadsrättsförening och ska tillämpas på årsredovisningar som upprättas för räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2023 eller senare, säger Birgitta Åhlander, auktoriserad redovisningskonsult på FAR.

Birgitta Åhlander. Foto: Christian Gustavsson

Kassaflödesanalys ett av kraven

En av förändringarna är att 2 kap. 1 § årsredovisningslagen får följande lydelse:

En årsredovisning ska bestå av

  1. en balansräkning,
  2. en resultaträkning,
  3. noter, och
  4. en förvaltningsberättelse.

I årsredovisningen för ett större företag eller en bostadsrättsförening ska det även ingå en kassaflödesanalys.

− Det som är nytt jämfört tidigare är att det ska ingå en kassaflödesanalys för en bostadsrättsförening, ett krav som tidigare bara funnits på större företag, säger Birgitta Åhlander.

Skuldsättning per kvadratmeter

Dessutom har följande paragraf lagts till, 6 kap 3 a § årsredovisningslagen:

En bostadsrättsförening ska i förvaltningsberättelsen även lämna upplysningar om sådana nyckeltal som kan underlätta förståelsen av föreningens verksamhet, ställning och resultat, däribland

  1. årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt,
  2. skuldsättning per kvadratmeter,
  3. sparande per kvadratmeter,
  4. räntekänslighet, och
  5. energikostnad per kvadratmeter.

Om verksamhetens resultat innebär en förlust ska bostadsrättsföreningen också lämna en upplysning om vad förlusten innebär för föreningens möjlighet att finansiera sina framtida ekonomiska åtaganden.

Normgivning på remiss

Bokföringsnämnden kommer att ta fram förslag på ny normgivning för bostadsrättsföreningars upplysningsskyldighet. Som underlag för sitt arbete beställde myndigheten en rapport från Bo Nordlund. I rapporten presenteras förslag på kompletteringar till lagkraven om nyckeltal, kassaflödesanalys och upplysningen när en bostadsrättsförening redovisar förlust. Det är i dagsläget oklart när Bokföringsnämnden har ett förslag på ny normgivning färdigt att skicka på remiss.

− FAR kommer självklart att besvara remissen när det blir dags, men jag skulle säga att det redan nu är en god idé att informera de kunder som berörs av lagförändringarna, säger Birgitta Åhlander.

 

Läs mer

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare