Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Jag är övertygad om att auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter kommer att spela en avgörande roll i att guida företagen i hållbarhetsregelverkens snabbuppväxta djungel, skriver Per Willstedt.
Debatt

2024.06.27

Konsultens ansvar är så mycket större än att göra snygga tabeller

text:

Per Willstedt

Vår bransch står vid ett vägskäl där vi måste välja mellan att fortsätta som vi alltid har gjort, eller att utvecklas och bli föregångare i hållbarhetsrevolutionen.

Hållbarhet är inte längre ett sidospår för företag, inte ens för de minsta. Förfrågningar och krav på information kopplat till hållbarhet från Sveriges småföretagare ökar i snabb takt till följd av större krav på de större bolagen. Vem kommer då hjälpa småföretagarna att svara på frågorna och säkerställa att all data och information finns tillgänglig?  Vem kommer hjälpa dem att navigera rätt i sitt eget strategiska hållbarhetsarbete? Svaret borde bli: auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter!

Jag är övertygad om att auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter kommer att spela en avgörande roll i att guida företagen i hållbarhetsregelverkens snabbuppväxta djungel. För att kunna rapportera korrekt krävs det att företagen har koll på sin data, att det finns en upparbetad struktur och att det inte kräver allt för mycket manuellt arbete för att upprätthålla denna struktur. Det handlar alltså inte bara om att rapportera siffror när dessa efterfrågas utan även om att säkerställa att arbetet kan göras effektivt, med en hög kvalitet och på ett sätt som blir hållbart. Inga andra yrkeskategorier har bättre förutsättningar än auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter att hjälpa företagen med detta viktiga arbete.

Framtidens krav: bredare kompetens

I övergången mot en hållbar framtid är det avgörande att auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter breddar sin kompetens för att inte enbart vara konsulter som rapporterar data, utan även vara strategiska rådgivare inom hållbarhetsarbete. Vi står inför ett paradigmskifte där vår professionella roll utvecklas från att vara historiska sifferkonstnärer till att bli framtida hållbarhets- och förändringsagenter.

Alla måste inte bli hållbarhetskonsulter

Det är dock viktigt att poängtera att hållbarhet inte är ett separat och isolerat område, utan något vi alla behöver lära oss att integrera i alla delar av verksamheten både avseende miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det innebär inte att alla auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter måste bli hållbarhetskonsulter/specialister. Dock tror jag att de måste ha en grundläggande förståelse för hur hållbarhet påverkar och påverkas av deras arbetsområden. Jag tror att det finns olika grader av specialisering inom hållbarhetsrådgivning, och att varje konsult kan välja den nivå som passar bäst för dem och deras kunder. Men jag är också övertygade om att hållbarhet inte är en frivillig eller tillfällig trend, utan en nödvändighet och en möjlighet för alla företag som vill vara framgångsrika i en föränderlig värld.

Det är dags att vi som bransch erkänner att den traditionella rapporteringen måste kompletteras med fördjupad kunskap om hållbarhetsmål och strategier. Vi måste ställa oss frågorna: Hur kan vi hjälpa företag att inte bara förstå sin nuvarande position inom hållbarhet utan även att utveckla det? På vilket sätt kan vi vägleda våra kunder genom de komplexa och omfattande aspekterna av hållbarhet och hjälpa dem att genomföra förändringar som både är lönsamma, etiskt hållbara och som bidrar till deras framgång?

Rapporteringen om potential och risker

Vi måste vara skickliga i att utveckla och leverera legal och operativ rapportering som inte enbart återspeglar historiska data, utan även framtidens potential och risker. Vi måste kunna vara delaktiga i urvalet och definitionen av relevanta KPI:er för varje företags unika hållbarhetsstrategi. Vi behöver vara förbereda på hur vi kan anpassa kontoplanen, dimensioner eller andra framtida strukturer för att säkerställa att relevanta datapunkter finns för valda KPI:er.

Vidare måste vi kunna definiera och validera datakällor för icke-monetär information, vilket är kritiskt för att tillhandahålla en heltäckande bild av ett företags miljömässiga och sociala inverkan.

Vi behöver utveckla hälsorelaterade data

På lönesidan är det lika viktigt att utveckla rapportering som omfattar hälsorelaterade data så som sjukfrånvaro, rehabiliteringstimmar och arbetsrelaterade incidenter för att bidra till en sund kultur och en säker arbetsplats hos företaget. Att anpassa tidkoder och utföra lönekartläggningar är exempel på viktiga saker för att bidra till en hållbar arbetsmiljö.

Vi som lönekonsulter har även kompentens avseende etiska frågor, som code of conduct och olika policies, och kan bistå med statistik kring genomförd utbildning inom dessa områden.

Genom att vi breddar vår tjänsteportfölj och synliggör detta för våra kunder, skapar vi tydlighet kring vårt engagemang och vår vilja att verka för en hållbar utveckling. Dessutom positionerar vi oss som nyckelaktörer i företagens strävan mot en mer ansvarsfull och hållbar framtid.

Hållbarhetsarbete är att ta ansvar

Debatten bör inte handla om huruvida auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter ska engagera sig i hållbarhetsrådgivning och inte heller kring exakt vilka tjänster vi kan tänkas tillhandahålla till våra kunder, utan hur snabbt och effektivt vi kan öppna dörren mot hållbarhet och på så sätt röra oss i rätt riktning. Detta är inte bara en fråga om professionell utveckling, utan även en fråga om etiskt ansvar. Genom att ta en aktiv roll i hållbarhetsarbetet, kan vi bidra till mer än bara ekonomisk framgång; vi kan vara en del av att skapa ett mer hållbart och rättvist samhälle.

Jag anser att vi kommit till en punkt där vi måste välja mellan att fortsätta som vi alltid har gjort, eller att utvecklas och bli föregångare i hållbarhetsrevolutionen.  För mig är det uppenbart att vi behöver stärka vår kompetens, bredda vår tjänsteportfölj och lära oss mer om hållbarhetsfrågorna, även om vi alla inte ska, kan eller vill, bli hållbarhetsrådgivare på heltid.

Ett ökat fokus och förståelse är något vi, våra kunder – och vår planet – behöver

Utmaningar och utbildning

Många byråer kan säkerligen uppleva svårigheter med att anpassa sig till dessa nya krav och förväntningar. Därför är det kritiskt att vi tillsammans inom branschen utvecklar utbildningar som fokuserar på de olika specifika kunskaper som behövs för arbetet med hållbarhet. Det kan vara allt ifrån hur vi jobbar med rapportering enligt regelverk för både finansiell och icke-finansiella data, till att hjälpa våra kunder att strukturera sin data från olika datakällor, samt hur vi faciliterar arbetet med att sätta upp och följa hållbarhetsmål. Vidare behöver antagningskraven för att bli auktoriserad uppdateras för att omfatta områden som rör hållbarhetsrapporteringen.  Alltså behöver YH-utbildningen, högskolan och universiteten säkerställa att deras program reflekterar dessa nya kompetensområden för auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter.

Målet är inte snygga tabeller

Tillbaka till frågan om vad målet egentligen är med detta arbete.

I hjärtat av vårt arbete som redovisnings- och lönekonsulter ligger en djupare strävan än att bara leverera prydliga tabeller och punktliga rapporter. Visst är det viktigt med strukturerad data och att möta deadlines och kundförväntningar – men det gäller att skilja på verktyg å ena sidan och själva  målen för verksamheten å andra sidan. En viktig del i vårt uppdrag, är att vi använder vår expertis för att leda och stödja företagen och deras intressenter på resan mot en hållbarare värld i enlighet med FN:s 17 globala mål vilket kommer leda till att våra kunder, och vi, kan fortsätta att framgångsrikt driva och utveckla våra verksamheter. Det är genom att utveckla vår kompetens och våra tjänster som vi kan göra den verkliga skillnaden och bidra på bästa sätt.

Större fokus på analys och etisk kompetens

Den digitala utvecklingen och artificiell intelligens förändrar vårt arbete inom redovisning och lön. Många rutinuppgifter kan redan nu göras av maskiner. Det ger oss chansen att fokusera på mer värdeskapande och rådgivande tjänster som kräver vår analysförmåga, vår kreativitet och vår etiska kompetens. Det ger oss också möjlighet att använda ny teknik för att förbättra vår service, vår kommunikation och vår kundnöjdhet. Dessutom kan vi bredda vår kompetens och ta oss an nya utmaningar och ansvarsområden som rör hållbarhet, cirkulär ekonomi, socialt ansvarstagande och andra framtidsfrågor. Vi har alla möjligheter att stärka vår roll som auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter i en föränderlig värld, även om det är på olika nivåer.

Det verkliga värdet av vårt arbete

Ekonomisk tillväxt och lönsamhet är centrala och viktiga mål som vi hjälper våra kunder att uppnå. Det slutgiltiga värdet av vårt arbete mäts inte enbart i kolumner och siffror utan även i den positiva inverkan vi har på miljön, på samhällen, och på individers liv. Genom att integrera frågor kring hållbarhet i varje del av vår tjänsteleverans, bidrar vi till att forma företag som inte bara strävar efter ekonomisk framgång, utan som också tar ansvar för sin påverkan på sin omvärld.

Låt denna bredare vision vägleda oss i vårt arbete. Då förvandlas våra rapporter från administrativa handlingar till kraftfulla verktyg för förändring, och våra rekommendationer från klyschiga ord till byggstenar för en hållbar morgondag. Det är denna satsning på en bättre framtid som är kärnan i vårt arbete och det mest värdefulla bidraget vi kan ge och det är därför det är så viktigt att vi alla tar vårt ansvar och börjar förkovra oss själva samt börjar prata med våra kunder om dessa viktiga frågor.

Uppmaning till handling:

Det är dags för oss alla att göra vårt bästa. Skaffa dig mer kunskap om hållbarhetsfrågor, anmäl dig till utbildningar och utvecklingsprogram som erbjuds. Diskutera med dina kunder och hjälp dem att se hur de kan arbeta mer hållbart. Så kan vi tillsammans bidra till en hållbar framtid för våra företag, våra samhällen och vår planet.

 

Läs fler debattartiklar av Per Willstedt:


Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare