Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.02.24

Klarhet om avdragsrätt för moms efterfrågas

I ett nyligen avgjort mål har kammarrätten underkänt rätt till momsavdrag. Det gäller kostnader i samband med köp av en koncern via aktieförvärv i ett holdingbolag till rörelsedrivande dotterbolag. ”Det är väldigt märkligt, den här domen är inte förenlig med EU-praxis”, säger Ulf Hedström, auktoriserad skatterådgivare på PwC.

text:

Sofia Hadjipetri Glantz

Kammarrätten fastställer Skatteverkets beslut att neka ett moderbolag avdragsrätt för den ingående momsen.

– Det här är väldigt märkligt. Vi anser att domen inte är förenlig med EU-praxis på området. Där är det fastslaget att avdragsrätt gäller för momsen vid förvärv av dotterbolag mot vilka moderbolaget utför ledningstjänster, med mera, säger Ulf Hedström, Auktoriserad Skatterådgivare FAR på PwC.

Ulf Hedström. Foto: PwC

– Om man läser i kammarrättens dom hänvisar den vare sig till praxis eller till någon doktrin, till stöd för att inskränka avdragsrätten av det skälet att dotterbolagen förvärvades via ett holdingbolag. I domen står det bara att ”kammarrätten anser”. Domstolen hade lika gärna kunnat komma till motsatt slutsats och likställt ett direktförvärv av dotterbolag med ett förvärv via holdingbolag, fortsätter han.

Frågan bör prövas

Ulf Hedström anser att frågan bör prövas i Högsta förvaltningsdomstolen. Nu hoppas han att det kan ske, så att branschen kan få klarhet i hur moderbolagets avdragsrätt för den ingående momsen ska hanteras.

Bakgrunden till det prövade fallet är ett moderbolag inom restaurangbranschen som förvärvade en rörelsedrivande restaurangkoncern genom att köpa aktierna i koncernens holdingbolag, i vilket någon verksamhet inte bedrevs.

Eftersom moderbolaget bedrev en momspliktig verksamhet – och då utförde ledningstjänster till sina rörelsedrivande dotterbolag – yrkade moderbolaget avdrag för den ingående momsen som uppgick till omkostnaderna vid förvärvet av koncernen. Omkostnaderna rörde bland annat juridisk rådgivning.

Berör revisorer och rådgivare

Ulf Hedström påpekar att de flesta större verksamheter i svenskt näringsliv bedrivs i koncern och inte i en legal enhet. Frågan om avdragsrätten för ingående moms i det fall som nu prövats är därmed bred och berör både revisorer och skatterådgivare som bistår vid överlåtelser och omstruktureringar.

– Vid en genomlysning av bolagen som ska köpas används revisorer, jurister, advokater, som alla fakturerar sina tjänster med moms till beställaren. Tanken med systemet är att den som har momspliktig verksamhet har rätt att dra av momsen i sina kostnader som kan kopplas till denna verksamhet. Utgången av kammarrättsdomen belyser just vikten av att man utför tjänster mot ersättning till alla förvärvade bolag i en koncern, även mot dess holdingbolag, säger Ulf Hedström.

Skatteverket nekade moderbolaget avdragsrätt för den ingående momsen och hänvisade till att moderbolaget inte hade fakturerat det köpta holdingbolaget för utförda tjänster, utan endast fakturerat gentemot dess rörelsedrivande dotterbolag. Kammarrätten höll med Skatteverket och fastställde beslutet.

Enligt Ulf Hedström skulle avdragsrätten inte ha ifrågasatts om de rörelsedrivande bolagen förvärvats var och en för sig, i stället för att ha förvärvats via holdingbolaget.

Finns det då något sätt att få avdragsrätt?

– En tolkning av Skatteverkets inställning skulle vara att det förvärvande bolaget bör utföra tjänster mot ersättning även mot det tomma holdingbolaget, i vart fall för omkostnaderna att förvalta holdingbolaget, svarar Ulf Hedström. Men kammarrättens domskäl tyder på att det finns större oklarheter än en formell fakturering för att nå avdragsrätt, varför det verkligen vore bra om ärendet kunde prövas av högsta instans.

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare