Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Debatt

2020.11.23

Kan och ska revisionen stöpas i samma form?

Revisorsinspektionens (RI) ställningstagande står i konflikt med kommunallagens bestämmelser och riskerar den kommunala revisionens helhetssyn, skriver Anders Knape, ordförande SKR.

Revisorsinspektionen (RI) har beslutat att revisionsföretag, som utför uppdrag åt förtroendevalda revisorer i kommuner och regioner, måste bemanna uppdragen med huvudansvariga auktoriserade revisorer. RI ska även påbörja en statlig tillsyn över dessa auktoriserade revisorer. Det här ställningstagandet anser Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) står i konflikt med kommunallagens bestämmelser och även riskerar den kommunala revisionens helhetssyn.

En auktoriserad revisor är expert på företagsrevision och så klart mycket kunnig inom det området. Den har dock genom sin auktorisation ingen kunskap om kommunal redovisning eller de regelverk som styr kommuners och regioners verksamhet. Den kommunala revisionen är också mycket bredare än att enbart handla om ekonomisk redovisning. Minst lika viktigt är att granska verksamheten – vilket resultat uppnåddes och är kvaliteten ändamålsenlig?

RI envisas dock med att pressa in revisionen i kommuner och regioner in i revisorslagens bestämmelser, som handlar om den privata sektorns revision. Det här trots att det inom revisionsföretagen finns en annan yrkeskategori, certifierade kommunala yrkesrevisorer, som är bättre lämpade att utföra revisionen i den kommunala sektorn.

SKR arbetar tillsammans med FAR och de kommunala yrkesrevisorernas organ, Skyrev, för att anpassa de granskningsstandards som finns för privata företag till den kommunala kontexten. Det är ett bra sätt att anpassa revisionen efter det regelverk som gäller i kommuner och regioner. Men enligt RI räcker inte det utan arbetet måste också utföras av en auktoriserad revisor, något SKR inte håller med om. Vi menar att kompetensen hos yrkesrevisorer måste matcha den bransch de ska granska, det är helt grundläggande för att revisionen ska vara relevant.

Efter en dialog med RI kan vi konstatera att de står fast i sin övertygelse att den kommunala revisionen går att stöpa i samma mall som gäller för ett företag. Något som olyckligt nog får konsekvensen att revisionsföretagen bemannar om på sina kommunala uppdrag, vilket riskerar att sänka kvaliteten och minska helhetssynen i revisionen.

Med anledning av RI:s ställningstagande har SKR påbörjat en dialog med ansvariga departement för att betona vikten av Revisorsinspektionens instruktion och uppdrag skyndsamt ses över. Förutsättningarna för kommuner och regioners tillgång till yrkesrevisorer med adekvat kompetens får inte undermineras så att den nuvarande modellen för kommunal revision rubbas.

Det här är en debatt på Balans. Åsikter och synpunkter som framförs är författarens egna.

!

Delta i debatten!

Ring 08 506 112 49 eller skicka ett mejl till .

utgiven av

Ansvarig utgivare