Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Johan Rippe - expert i utredningen Bolaget som brottsverktyg.
Foto: PwC
Yrkesvardag

2022.02.15

Johan Rippe utsedd till expert i statlig utredning

FAR fick gehör för önskemålet om att få med en expert i den statliga utredningen Bolaget som brottsverktyg. Johan Rippe, ordförande i FAR:s Strategigrupp Revision och partner på PwC, tar platsen. "Det är väldigt bra för FAR:s medlemmar att den här utredningen genomförs då det är viktiga frågor för branschen som ska diskuteras", säger han.

text:

Charlotta Marténg

I slutet av förra året tillsatte regeringen en utredning som ska överväga och föreslå åtgärder som syftar till att motverka att aktiebolag och andra företag används för att begå brott och andra oegentligheter.

Johan Rippe från PwC är ordförande i FAR:s Strategigrupp Revision och en av experterna i utredningen.

− Det är väldigt bra för FAR:s medlemmar att den här utredningen genomförs då det är viktiga frågor för branschen som ska diskuteras. Vår bransch har en viktig roll i att skapa förtroende i näringslivet och om reglerna behöver ändras något för att optimera vår roll är det välkommet, säger han.

Johan Danelius, justitieråd i Högsta domstolen, är särskild utredare och i utredningens uppdrag ingår bland annat att:

  • Redovisa de för- och nack­delar som finns med nuva­rande undan­tag från revisions­plikten för små aktie­bolag respek­tive en åter­införd revisions­plikt för sådana bolag samt föreslå de författ­nings­änd­ringar som skulle krävas vid ett even­tuellt åter­införande.
  • Utreda om Bolags­verkets kontrol­lerande roll bör utökas i ett brotts­före­byggande syfte.
  • Ta ställning till hur en skyldig­het att upprätta och ge in års- och koncern­redovis­ningen i ett elektro­niskt format bör utformas och vilka företag som bör omfattas.
  • Bedöma om det bör införas en särskild straff­bestäm­melse om bolags­kapning.
  • Analysera för- och nack­delar med reglerna om tvångs­likvidation vid kapital­brist i aktie­bolag.
  • Föreslå de författ­nings­ändringar som behövs.

 

− Att FAR har fått möjlighet att föreslå en person till utredningen är värdefullt då många viktiga frågor ska behandlas. Det är också viktigt att en revisor deltar i utredningen. Vi har en unik ställning som bransch då vi har stor insyn i hur näringslivet fungerar och vilka kontrollinstanser som är effektiva enskilt eller i kombination, säger Johan Rippe.

Utredningens första möte är 11 mars. Uppdraget ska, i den del som avser årsredovisningar i elektro­niskt format, redo­visas senast 22 december 2022. Övriga delar ska redo­visas senast 22 juni 2023.

Missa inget!

Med Balans nyhetsbrev får du varannan vecka det senaste från revisions- och rådgivningsbranschen.

Du behöver godkänna cookiepolicyn för att kunna se formuläret.

utgiven av

Ansvarig utgivare