Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Fördjupning

2022.10.10

Hur får pensionsåtaganden värderas i årsredovisningen?

foto:

Getty Images

Sedan lång tid tillbaka är praxis i Sverige att förmånsbestämda pensionsåtaganden enligt ITP-planen värderas enligt de grunder som PRI fastställer. Dock finns det en utbredd uppfattning att dessa grunder inte är förenliga med Tryggandelagens bestämmelser om värdering av pensionsutfästelser. Dessa meningsskiljaktigheter bottnar i en rättslig oklarhet om huruvida arbetsmarknadens parter har rätt att besluta om egna värderingsgrunder eller om de är hänvisade till att följa de grunder som Finansinspektionen fastställer, enligt Tryggandelagen. Detta har lett till osäkerhet om hur sådana pensionsåtaganden ska, eller får, värderas, i årsredovisningen. En annan central fråga rör vilka värderingsgrunder som är tillåtna inför inlösen av sådana pensionsåtaganden hos Alecta, samt vid vilken tidpunkt själva inlösen ska redovisas.

I denna artikel har Henrik Persson sammanfattat vad han anser bör vara god redovisningssed för dessa två frågor, med en uppmaning till Bokföringsnämnden att tydliggöra vad som ska vara god sed.

Läs artikeln i sin helhet här:

 

Läs mer av Henrik Persson

Funderar du på att skriva en fördjupningsartikel?

Hör av dig till redaktionen@far.se

utgiven av

Ansvarig utgivare