Publishing priset badge
Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Post banner
Foto: Getty Images
Yrkesvardag

2022.10.27

Höjt avdrag för resor med bil

Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna har kommit överens om att skrota det nya reseavdrag som riksdagen klubbade i juni i år. I stället vill den nya regeringen behålla den gamla modellen. Avdraget för resor med bil ska höjas.

text:

Björn Dickson

I den modell som riksdagen fattade beslut om i juni skulle skattereduktionen baseras på avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen, oberoende av hur man reser till och från jobbet. En tanke med det var att fler skulle åka kollektivt. Det systemet var tänkt att träda i kraft 2023.

Men enligt det förslag som finansdepartementet presenterade i en promemoria den 20 oktober höjs i stället två schablonbelopp i reseavdraget:

  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.
  • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

Syftet är enligt regeringen att bättre spegla de faktiska kostnaderna för resorna.

Avdraget för förmånsbilar som helt drivs med elektricitet ska även i fortsättningen vara 9,50 kronor per mil, enligt förslaget.

Regeringen skriver att för en arbetspendlare som använder egen bil och har 4 mil till jobbet innebär förslaget en årlig skattelättnad på omkring 4 700 kronor mer än i modellen med en avståndsbaserad skattereduktion.

Förslagen bedöms sammanlagt minska skatteintäkterna med 1,6 miljarder kronor 2023. Promemorian har skickats på remiss och förslagen är tänkta att ingå i den kommande budgetpropositionen som ska läggas fram senast den 8 november, enligt uppgift från finansdepartementet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

 

Läs mer:

 

Annons

utgiven av

Ansvarig utgivare