Hitta artiklar

Sök efter artiklar i din yrkesroll

Lönekonsult

Redovisningskonsult

Revisor

Skatterådgivare

Annons
Yrkesvardag

2023.10.11

HFD prövar moms för samfälligheter

Skatteverket anser att samfällighetsföreningar ska redovisa moms på uttaxerade belopp till sina medlemmar. Det kan få stora konsekvenser för landets 30 000 samfällighetsföreningar. Just nu prövas frågan om momsplikt för samfällighetsföreningar rättsligt.

text:

Björn Dickson

– Det här är en stor fråga för landets samfällighetsföreningar och deras medlemmar. Det får också stora effekter inom fastighetssektorn, säger Martin Jacobsson, skatterådgivare och momsexpert, på Grant Thornton.

Han säger att framför allt små samfällighetsföreningar inte alltid har den kompetens som krävs för att sköta momshanteringen.

– För revisorer och rådgivare gäller det att informera samhällighetsföreningarna om hur man ska hantera momsfrågorna, säger Martin Jacobsson.

Skatteverket förra året

Tidigare har samfällighetsföreningar inte varit skyldiga att vara momsregistrerade. Men i februari 2022 kom ett ställningstagande från Skatteverket som innebär att en samfällighetsförening som uppför och förvaltar en gemensamhetsanläggning mot att medlemmarna betalar sin andel av kostnaderna för anläggningen ska anses tillhandahålla varor eller tjänster till medlemmarna.

Martin Jacobsson, Grant Thornton. Foto: Grant Thornton

Skatteverket anser att samfällighetsföreningar som fortlöpande förvaltar gemensamhetsanläggningar mot ersättning bedriver en självständig ekonomisk verksamhet. När en samfällighetsförening omsätter varor och tjänster gör den det i egenskap av en beskattningsbar person. Samfällighetsföreningen ska därmed ta ut mervärdesskatt, anser Skatteverket.

En gång per år

Samfällighetsföreningen behöver momsdeklarera en gång per år om den omsätter minst 80 000 kronor per år. När årsomsättningen är högst 80 000 kr behöver föreningen inte redovisa moms men kan välja att frivilligt redovisa moms. Om föreningen omsätter mer än 1 miljon kronor per år ska momsen deklarera kvartalsvis.
Föreningen ska ta ut 25 procent moms från medlemmarna på sina utdebiterade kostnader för sådant som exempelvis bilvägar, parkeringsanläggningar, vatten och avlopp, värme, fiber, tv och bredband. Föreningen kan samtidigt dra av moms på sina kostnader.

Väntar på avgörande

Frågan om momsplikt för samfällighetsföreningar väntar på rättsligt avgörande. Fyra förhandsbesked från Skatterättsnämnden är överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen. Flera av Skatterättsnämndens ledamöter var skiljaktiga. De tyckte att det som hittills har varit svensk praxis bör gälla även i fortsättningen. Besked från HFD kan komma före årsskiftet.

– En del samfällighetsföreningar väntar med att momsregistrera sig i väntan på HFD:s avgörande. Men det kan orsaka problem för de föreningarna om Skatteverket skulle granska föreningarna, säger Martin Jacobsson på Grant Thornton.

Fakta: Omkring 30 000 i Sverige

Samfälligheter, eller samfällighetsföreningar, bildas för att förvalta och underhålla en eller flera fastigheters gemensamhetsanläggningar eller rättigheter. Det kan handla om enskilda vägar, parkeringsplatser, grönområden, lekplatser, bryggor och badplatser, värmesystem eller installationer för tv eller internet.

I dag finns det kring 30 000 samfälligheter i Sverige och antalet fastigheter som ingår i en eller flera samfälligheter är över 1 100 000.

Källa: Samfälligheter.se

utgiven av

Ansvarig utgivare